Czy wiata może stać przy płocie?


Postawić wiatę o powierzchni około 10 m² na drewno do kominka (w zasadzie dach na słupkach) bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką. Czy muszę w tym przypadku przestrzegać jakichś przepisów?

Wiatę składającą się z konstrukcji dachowej wspartej na słupkach należy zaliczyć do budowli. Odległości sytuowania budynków od granicy z sąsiednią działką regulują przepisy § 12 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stosuje się je przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków.
Można uznać, że wiata na drewno spełnia funkcję użytkową budynku o przeznaczeniu gospodarczym. W takim razie należy zastosować przepisy § 12 dotyczące odległości od granicy z działką sąsiednią – z zastrzeżeniem jednak, że tylko w stosunku do budowli (wiaty) ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych od strony granicy działki. Dopuszcza sytuo­wanie ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy, ale tylko wtedy, gdy wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo gdy ze względu na zbyt małe rozmiary działki nie ma możliwości zachowania przepisowej odległości wynoszącej minimum 3 m od granicy (w tym przypadku urzędnik musi dokonać racjonalnej oceny, czy rzeczywiście istniejące i planowane zagospodarowanie działki oraz jej rozmiary nie pozwalają na zachowanie przepisowych odległości od granicy. Nie można jednak naruszyć przepisów dotyczących odległości od urządzeń budowlanych związanych z obiektem). Możliwa jest także lokalizacja ściany bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią wtedy, gdy bezpośrednio przy tej granicy u sąsiada istnieje już budynek z taką ścianą albo wydano decyzję o poz­woleniu na budowę tak usytuowanego budynku.
Jeśli wiata nie ma ścian (lub nie ma ściany od strony granicy działki), to nie ma podstaw do stosowania powyższych przepisów dotyczących odległości od granicy działki, a to oznacza możliwość lokalizacji takiej wiaty przy granicy z sąsiednią działką. Jednakże należy spełnić wymagania zawarte w § 13 rozporządzenia, dotyczące ochrony budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi przed niedopuszczalnym zacienianiem przez inne obiekty. Jeżeli na sąsiedniej działce blisko granicy znajduje się budynek mieszkalny, to w celu jego ochrony przed zacienianiem wiatę w zależności od jej wysokości należy zlokalizować w odpowiedniej odległości od tego budynku, nie mniejszej niż wysokość przesłaniania.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi