Czy zgłaszać wymianę okien?


Chcę wymienić na nowe i cieplejsze okna oraz drzwi zewnętrzne w należącym do mnie domu jednorodzinnym. Jedno z okien chciałbym przy okazji znacznie powiększyć. Ponadto planuję ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą. Czy takie prace wymagają zgłoszenia w starostwie powiatowym na 30 dni przed ich rozpoczęciem?

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem przedmiotowym powyższej ustawy. Wymianę oraz ocieplenie należy bowiem rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie rzeczy wynikające z prawa własności.
Problematyka ta jest regulowana przez Kodeks cywilny. Leży więc ona poza zakresem działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.
Takich prac nie należy zgłaszać do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).
Jeśli wymiana okien wiązałaby się jednak z ingerencją w konstrukcję budynku (powiększenie otworu, nowe okno), trzeba pamiętać, że zgodnie z generalną zasadą zawartą w art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zatem zmiana wielkości okna, zrobienie nowego otworu w elewacji podlega temu obowiązkowi.
Zwolnione z tego wymogu są jedynie roboty wymienione w art. 29-31 ustawy Prawo budowlane. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że każdorazowo wstępnej kwalifikacji zamierzonych robót dokonuje inwestor, natomiast ostateczna ocena planowanych robót budowlanych (czy będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia, czy uzyskania pozwolenia na budowę) należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty), który na podstawie przepisów ustawy oraz oceny rodzaju, zakresu itd. prowadzonych robót powinien zająć wiążące stanowisko.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi