Czysto w gminie i na posesji


Zmieniono przepisy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, wprowadzono też nowe – dotyczące zbiórki niektórych odpadów. Czy zdołają zapobiec wywożeniu nieczystości do lasów i przydrożnych rowów?
Zasady utrzymania porządku i czystości ustala rada gminy w regulaminie, który jest uchwalany po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Regulamin określa obowiązki gminy w zakresie uprzątania błota, śniegu i zanieczyszczeń z terenów publicznych, zbierania odpadów zarówno z obszarów publicznych, jak i z terenów prywatnych posesji. Może też określać:
- rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na posesji;
- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe – w celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
- wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a nawet zakaz ich trzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
Rada gminy uchwala górne stawki opłat za wywóz nieczystości. Mogą one być obniżone, jeśli odpady są segregowane i tak odbierane.

Obowiązki mieszkańców
Właściciele nieruchomości mają obowiązek stosować się do przepisów regulaminu, a ponadto muszą:
- wyposażyć nieruchomość w urządzenia do zbierania odpadów oraz utrzymywać je w należytym stanie;
- przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe albo w przydomową oczyszczalnię ścieków, jeśli budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków wykonaną zgodnie z przepisami);
- gromadzić odpady i nieczystości ciekłe w przeznaczonych do tego zbiornikach zgodnie z regulaminem oraz pozbywać się ich w sposób zgodny z przepisami;
- uprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie muszą tego robić właściciele nieruchomości, przy których jest dopuszczony płatny postój albo parkowanie samochodów lub zlokalizowano przystanek komunikacji publicznej.

Uwaga! Właściciele nieruchomości mają obowiązek, na żądanie przedstawicieli gminy, przedstawić umowę zawartą z zakładem gminnym lub przedsiębiorstwem zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych albo wywożeniem nieczystości ciekłych (nie wystarczą już jednorazowe rachunki za opróżnienie szamba).

Jak egzekwuje się przepisy

Jeśli właściciel nie zawarł stosownej umowy, gmina ma obowiązek zorganizować odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wprawdzie wcześniej gmina w takiej sytuacji również musiała przejąć na siebie obowiązek wywozu śmieci, jednak stare przepisy nie precyzowały, jak to egzekwować. Teraz gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co umożliwia kontrolę przestrzegania przepisów.
W stosunku do osób, które nie zawarły umów, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zostali zobowiązani do wydawania z urzędu decyzji ustalającej wysokość opłat (wyliczonych z zastosowaniem stawek określonych przez radę gminy), termin ich uiszczania oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Będzie obowiązywać przez rok i zostanie przedłużona na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi co najmniej trzy miesiące przed upływem jej obowiązywania umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie będzie późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Uwaga! W gminach prowadzących selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych nie można spalać suchych liści czy gałęzi.

Podstawa prawna:
- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
- ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495)

Co ze zużytym sprzętem elektrycznym?

Przedsiębiorstwo mające zgodę na wywóz nieczystości powinno też odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale ponieważ są to często odpady duże gabarytowo, za ich wywiezienie trzeba dodatkowo zapłacić. Zużytego sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych nie można wyrzucać łącznie z innymi odpadami (bez selekcji). Osoba, która tak zrobi, może być ukarana grzywną do 5 tys. zł.
Wkrótce łatwiej będzie nam się pozbyć starych urządzeń. Przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, począwszy od 1 lipca 2006 r., zobowiązują sprzedawców detalicznych i hurtowych przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty jest tego samego rodzaju.
Od 1 października 2006 r. gminy będą informować w swoich siedzibach i na stronach internetowych o adresach punktów zbierania zużytego sprzętu AGD.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi