Działkę kupił sam mąż


Mąż kupił za wspólne pieniądze działkę, na której wybudowaliśmy dom. Umowę kupna podpisał tylko mąż i to on jest ujawniony w księdze wieczystej jako właściciel. Czy to oznacza, że nie mam żadnych praw do działki i domu?
Zasadą jest, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólność majątkowa może być wyłączona tylko przez zawarcie pomiędzy małżonkami umowy majątkowej o rozdzielności majątkowej lub przez orzeczenie sądu. Jeśli nic takiego nie miało miejsca, to nawet jeśli po ślubie tylko jeden z małżonków zawarł umowę kupna nieruchomości bez udziału drugiego, to można domniemywać, że nieruchomość weszła do majątku wspólnego. Trzeba jednak pamiętać, że umowa taka wymaga potwierdzenia przez drugiego małżonka.
Dlatego, aby uporządkować stan prawny nieruchomości, małżonek, który nie był obecny przy podpisywaniu umowy, powinien potwierdzić przed notariuszem umowę zawartą przez współmałżonka. Nie wystarczy to jednak do ujawnienia prawa drugiego małżonka w księdze wieczystej.
Wśród prawników nie ma zgodności, w jaki sposób do tego doprowadzić. Według jednych małżonek, którego prawa nie są ujawnione w księdze wieczystej, powinien wystąpić do sądu cywilnego z powództwem z art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Według innego poglądu wystarczy, aby małżonek ten złożył w wydziale ksiąg wieczystych wniosek o wpisanie jego prawa w postępowaniu nieprocesowym, załączając do wniosku dokumenty potwierdzające, że nieruchomość należy do majątku wspólnego (umowę kupna, akt małżeństwa, oświadczenie małżonka wpisanego do księgi, że nieruchomość stanowi majątek wspólny). Ten drugi sposób jest wykonalny, jeśli małżonkowie są zgodni co do tego, że nieruchomość stanowi ich wspólną własność. Jeśli mają w tym zakresie odmienne zdanie, rozstrzygnięcie sporu może nastąpić tylko w procesie sądowym.

Podstawa prawna:
- art. 10 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm.)
- art. 31, 33, 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi