Elektroniczne księgi wieczyste


Coraz więcej ksiąg wieczystych ma formę elektroniczną. Niemal wszystkie nowo zakładane księgi są już prowadzone w taki sposób, stare tradycyjne są zaś stopniowo zastępowane nowymi.

Księga wieczysta to dokument określający stan prawny nieruchomości. Zamieszcza się w niej dane dotyczące właściciela i użytkownika wieczystego, prawa związane z nieruchomością (na przykład przynależną nieruchomości służebność dojazdu) oraz prawa ją obciążające (służebności, hipoteki).

Rodzaje ksiąg wieczystych

Obecnie dane o nieruchomości mogą być zawarte w księdze wieczystej:
- tradycyjnej – tak zwanej papierowej ręcznej mającej formę teczki (zeszytu), w której w odpowiednich rubrykach wpisuje się odręcznie dane o nieruchomości;
- komputerowej (w systemie Feniks), która nie jest jeszcze typową księgą elektroniczną, jednak zawarte w niej dane wpisuje się nie odręcznie, lecz komputerowo, choć księga ta nie jest włączona do centralnej bazy;
- prowadzonej w systemie elektronicznym (w skrócie elektronicznej) – wszystkie dane o nieruchomości wpisywane do takiej księgi są wprowadzane równocześnie do centralnej bazy danych w Warszawie – Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych o zasięgu ogólnopolskim. Każda zmiana danych dotyczących danej nieruchomości dokonana przez miejscowy wydział ksiąg wieczystych znajduje odzwierciedlenie we wspomnianej bazie danych.
Obecnie trwa przenoszenie danych z tradycyjnych ksiąg wieczystych i ksiąg komputerowych do centralnej bazy danych zwane migracją ksiąg wieczystych.

Jak odbywa się migracja

Rozpoczyna się od przygotowania do migracji określonej liczby tradycyjnych ksiąg wieczystych przez wydziały wieczystoksięgowe. Każdej księdze starego typu jest nadawany nowy numer opatrzony kodem kreskowym identyfikującym ją w centralnej bazie danych. Jest on zgodny z dotychczasowym numerem księgi, poprzedzają go jedynie kod wydziału sądu prowadzącego księgę, określona liczba zer, a na końcu jest podana cyfra kontrolna.
Tak przygotowane księgi są transportowane w zaplombowanych pojemnikach do wyznaczonego przez ministra sprawiedliwości ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych. Tam są przepisywane przez migratorów do systemu elektronicznego opartego na specjalnym programie komputerowym jednolitym dla całej Polski. Kompletność i prawidłowość przepisanych danych jest sprawdzana przez sędziego lub referendarza (zwanego audytorem), który następnie przesyła je do centralnej bazy danych. Od tego momentu mamy już księgę elektroniczną.
Do ośrodka migracyjnego są przekazywane wyłącznie księgi, a ich akta pozostają w wydziale macierzystym. Po powrocie księgi do wydziału zostaje ona dołączona do akt, staje się ich częścią i zostaje złożona do archiwum. Sąd natomiast przejmuje zmigrowaną treść księgi wieczystej, uzupełnia ewentualne wzmianki i odtąd pracuje w systemie elektronicznym. Dopiero wtedy może taką elektroniczną księgę wieczystą udostępniać do wglądu i wydawać odpisy.
Nie wszystkie wydziały ksiąg wieczystych równocześnie rozpoczynają migrację swoich ksiąg, wchodzenie do systemu odbywa się stopniowo.
Zainicjowanie migracji ksiąg ogłasza prezes sądu okręgowego właściwy dla ośrodka migracyjnego. Powinno to nastąpić na miesiąc przed rozpoczęciem tego procesu. Do czasu jego zakończenia informacja ta powinna być wywieszona w budynku sądu rejonowego, w którym znajduje się wydział ksiąg wieczystych, oraz w siedzibie organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Powinna ona zawierać zestawienie numerów przekazanych ksiąg oraz datę ich przekazania.
Migracja nie jest orzeczeniem i nie podlega zaskarżeniu.

Uwaga! Gdy księga znajduje się w ośrodku migracyjnym, interesanci nie mogą mieć do niej wglądu ani otrzymać jej odpisu. Trzeba więc cierpliwie czekać na wprowadzenie jej do centralnej bazy danych. Ośrodek migracyjny ma na to dziesięć dni. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o zmianę danych lub zaskarżyć wpis już istniejący, ale wzmianka o nim pojawi się już w księdze elektronicznej dopiero po jej powrocie do wydziału.

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

Ogólnopolski system elektronicznych ksiąg wieczystych funkcjonuje na razie w formie niepełnej, ponieważ jego tworzenie jest uzależnione od stopniowego procesu migracji. W każdym wydziale wieczystoksięgowym, który pracuje już w systemie księgi elektronicznej, znajduje się oddzielna komórka organizacyjna – Centralna Informacja. Tam należy złożyć na urzędowym formularzu wniosek o udostępnienie danych o nieruchomości.
Do wypełnienia wniosku będą nam potrzebne: kod wydziału, w jakim jest prowadzona księga wieczysta, i numer owej księgi.
W praktyce wniosek o wgląd do księgi elektronicznej jest rozpatrywany od ręki. Jeśli otrzymamy zgodę (jest to w zasadzie regułą), siadamy przy komputerze i przeglądamy interesującą nas księgę. Pomoc techniczną przy oglądaniu księgi można uzyskać na miejscu od pracownika sądu. W księdze elektronicznej udostępnionej do wglądu są uwidocznione tylko wpisy aktualne. W celu uzyskania wpisów historycznych (tak zwanego odpisu zupełnego) należy złożyć kolejny wniosek, również na gotowym formularzu.
Wnioski o odpisy z ksiąg elektronicznych bez względu na miejsce położenia nieruchomości składa się w dowolnym oddziale Centralnej Informacji. Natomiast wnioski o zmianę danych w księgach wieczystych nadal należy składać w sądach właściwych ze względu na położenie nieruchomości.

Podstawa prawna:
- ustawa z 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. nr 42, poz. 363)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. nr 162, poz. 1575)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz.U. nr 162, poz. 1571)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych (Dz.U. nr 162, poz. 1573)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. nr 162, poz. 1574)

Czy wszystkie informacje trafią do nowej księgi?

Migracji podlega jedynie treść dotychczasowej księgi wieczystej i niedopuszczalne jest uzupełnianie przez ośrodek migracyjny ksiąg elektronicznych innymi danymi. Podstawową zasadą jest to, iż do księgi elektronicznej przenosi się wszystkie niewykreślone wpisy, wzmianki i inne adnotacje znajdujące się w księdze starego typu. Nie migruje się podpisów, wykreśleń i odłączeń części nieruchomości gruntowych.
Migracja powinna być wykonana w taki sposób, aby nie zmienić treści lub zakresu ujawnionych praw i roszczeń. Stan prawny nieruchomości nie zmienia się, a jeśli coś takiego nastąpi bez wyraźnej podstawy prawnej, jest to błąd i podlega jak najszybszemu sprostowaniu. Zmienia się jedynie forma ewidencjonowania danych dotyczących nieruchomości.

Czym różnią się wydziały ksiąg wieczystych i ośrodki migracyjne?

W wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych można obejrzeć księgę, otrzymać z niej wypis oraz składać wszelkie wnioski dotyczące założenia księgi lub dokonania w niej wpisu. Nie ulegnie to zmianie nawet w przypadku wprowadzenia systemu księgi elektronicznej.
Ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych zostały utworzone przy niektórych sądach okręgowych. Ich zadaniem jest przeniesienie danych zawartych w księgach tradycyjnych do systemu elektronicznego. Nie dokonują zmian danych ani nowych wpisów, nie orzekają o zmianie stanu prawnego nieruchomości. Chociaż mają stały dostęp do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, nie udzielają informacji o stanie prawnym nieruchomości i nie wydają odpisów z ksiąg wieczystych.
Obecnie jest jedynie dziesięć ośrodków migracyjnych na ponad 300 wydziałów ksiąg wieczystych.

JAKIE KORZYŚCI DA NAM MIGRACJA KSIĄG

Proces ten ma doprowadzić do ujednolicenia i usprawnienia dostępu do danych dotyczących nieruchomości i nadania mu charakteru ogólnopolskiego. Oznacza to, iż w przyszłości w każdym wydziale ksiąg wieczystych będzie można się zapoznać ze stanem prawnym nieruchomości położonej w dowolnym miejscu Polski, bez konieczności zwracania się z prośbą o udostępnienie takich danych przez sąd wieczystoksięgowy w miejscu położenia nieruchomości. Migracja ma również na celu urzeczywistnienie zasady jawności ksiąg wieczystych zawartej w ustawie o księgach wieczystych i hipotece.
W przypadku ksiąg tradycyjnych zasada ta nie zawsze może być realizowana, gdyż księgi niejednokrotnie są dołączane do akt innych spraw, czasem prowadzonych w innych sądach, i wtedy nie mogą być udostępniane zainteresowanym.
Proces migracji wszystkich istniejących (założonych po 1947 r.) ksiąg wieczystych ma trwać około ośmiu lat. W przyszłości jest planowane połączenie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z systemami PESEL, REGON oraz ewidencją gruntów i budynków w celu scentralizowania przepływu informacji dotyczących nieruchomości na terenie Polski.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi