Gdy kupiłeś wyrób z czarnej listy.


W lipcu 2005 r. zakończyliśmy budowę naszego domu. Niedawno w Internecie natrafiliśmy na wykaz wyrobów budowlanych zakwestionowanych przez nadzór budowlany. Ku naszemu zdumieniu znajdują się w nim kupione przez nas dachówki. Obawiamy się, że są zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszej rodziny. Czy mamy prawo zażądać od sprzedawcy wymiany dachówki albo zwrotu pieniędzy?

Nabywcy dachówki wpisanej do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budow-lanego) są uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży, a co najmniej do zażądania wymiany dachówki na nową, zgodną z wszelkimi przewidzianymi dla niej wymaganiami. Uprawnienia te przysługują kupującemu wobec sprzedawcy towaru, który okazał się niezgodny z umową (wadliwy), na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Nie powinno być – moim zdaniem – wątpliwości, że niespełnienie przez wyrób budowlany kryteriów okreś­lonych dla niego w ustawie o wyrobach budowlanych i innych przepisach prawnych, potwierdzone przez upoważniony organ umieszczeniem wyrobu w urzędowym wykazie, jest wystarczające do uznania tego wyrobu za towar konsumpcyjny niezgodny z umową w rozumieniu ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z nią towar, którego właściwości kupujący nie uzgadniał indywidualnie ze sprzedawcą, jest niezgodny z umową, gdy nie nadaje się do celu, w którym się go zwykle używa, oraz nie ma właściwości charakterystycznych dla produktów tego rodzaju. Do zakwalifikowania wyrobu jako niezgodnego z umową wystarczające jest zaistnienie jednej z wymienionych sytuacji.
Wyrób budowlany nieodpowiadający kryteriom określonym w przepisach zasadniczo w ogóle nie powinien się znaleźć w sprzedaży. Wobec tego nie tylko jest niezgodny z umową, ale niezgodność ta jest istotna, co stanowi konieczny warunek odstąpienia od umowy sprzedaży.
Odstąpienie należy poprzedzić zażądaniem od sprzedawcy dostarczenia nowej dachówki tego rodzaju co wadliwa, jednak spełniającej wszelkie wymagania. Realizacja tego żądania w niezbyt odległym terminie (w odpowiednim czasie, jak to ogólnie określa ustawa), a w zasadzie „od ręki” – gdyż budynek, zwłaszcza już zamieszkany, nie może czekać na nowe pokrycie – może okazać się trudna.
Kupujący może się zgodzić na natychmiastową wymianę towaru na podobny i spełniający te same funkcje. Sprzedawcy nie przysługiwałaby wówczas dopłata z tytułu różnicy w cenach obu towarów. Wymiana dachówki przez sprzedawcę powinna nastąpić nieodpłatnie, co oznacza, że obciążają go koszty zerwania wadliwej i położenia nowej, zgodnej z umową.
Brak możliwości wymiany w odpowiednim czasie uprawnia kupującego do odstąpienia od umowy, oczywiście pod warunkiem że niezgodność jest istotna. W wyniku odstąpienia następuje powrót do stanu sprzed zawarcia umowy. Strony powinny sobie zwrócić świadczenia wzajemne, czyli sprzedawca kupującemu cenę towaru, a kupujący sprzedawcy towar. Faktyczny zwrot dachówki po jej położeniu może być niemożliwy, gdy demontaż spowoduje jej zniszczenie bądź poważne uszkodzenie. Nie niesie to jednak dla kupującego żadnych negatywnych konsekwencji, na przykład obowiązku zapłaty sprzedawcy odszkodowania, i nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody w odstąpieniu od umowy. Ryzyko sprzedaży wadliwego towaru i wiążące się z tym ewentualne straty w wypadku wykonania przez kupującego prawa odstąpienia obciążają sprzedawcę.
Sprzedawca ma ponadto obowiązek oddać kupującemu poniesione przez niego koszty montażu wadliwej dachówki (chyba że były one wliczone w jej cenę) oraz jej demontażu bądź zdemontować ją samodzielnie. Kupujący może również tytułem naprawienia szkody (na podstawie art. 494 k.c.) domagać się od sprzedawcy zrekompensowania różnicy między kosztami położenia wadliwej dachówki a wynagrodzeniem zapłaconym za pokrycie dachu nową, niewadliwą, jeśliby te ostatnie okazały się wyższe. Ma także prawo zażądać dopłaty różnicy między niższą ceną wadliwej dachówki a wyższą ceną nabycia nowej (jeśliby w międzyczasie ceny poszły w górę; kupujący ma prawo żądać pokrycia różnicy cen, jeśli nowo nabyta dachówka ma takie same parametry co nabyta uprzednio bądź maksymalnie zbliżone).
Konsument musi jednak pamiętać o terminach:
- ma dwa miesiące od chwili stwierdzenia niezgodności na zawiadomienie o niej sprzedawcy i
- dwa lata od wydania towaru na stwierdzenie niezgodności z umową.
Upływ dwuletniego terminu nie wyklucza realizacji uprawnień z tytułu niezgodności, jeśli sprzedawca o niej wiedział i nie zwrócił na nią uwagi kupującemu.
Późniejsze dochodzenie roszczeń wobec sprzedawcy jest możliwe na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym wynikających z umowy (art. 471 i nast. k.c.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi