Gdy nadzór nie spieszy się z kontrolą


Na początku stycznia złożyłem w starostwie wniosek o pozwolenie na użytkowanie domu jednorodzinnego jeszcze przed zakończeniem budowy (została mi budowa wiaty garażowej). W ciągu trzech miesięcy nie uzyskałem żadnej odpowiedzi poza tą, że mają dużo pracy! Zamieszkaliśmy w tym domu 25 stycznia. Wreszcie pod koniec kwietnia, gdy zadzwoniłem do urzędu, pani inspektor powiedziała, że chce obejrzeć budowę. Jak to się ma do 21-dniowego terminu rozpatrywania wniosków i czy jesteśmy zobligowani do wpuszczenia inspektora oraz czy ma on prawo zabronić wcześniejszego zamieszkania, mimo że upłynęły trzy miesiące od złożenia wniosku?

Do użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego można przystąpić po upływie 21 dni od daty doręczenia organowi nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Natomiast w przypadku gdy inwestor chce rozpocząć użytkowanie domu jednorodzinnego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, jest zobowiązany zgodnie z art. 55 pkt 3 Prawa budowlanego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Treść art. 59 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jest wydawana po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy budowa była prowadzona zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z zatwierdzonym projektem budowlanym (zakres kontroli przewiduje art. 59a ust. 2). Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie wydana, jeżeli inwestor złoży kompletny wniosek i kontrola nie wykaże nieprawidłowości.
O terminie kontroli inwestor powinien być zawiadomiony w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, natomiast obowiązkową kontrolę nadzór budowlany jest zobligowany przeprowadzić przed upływem 21 dni, licząc od tego samego dnia. Te terminy określa art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego. Niestety, w tym przepisie (jak również w następnych) nie uregulowano kwestii dotyczącej niedochowania tych terminów przez organ nadzoru.
W przypadku niedotrzymania terminu obowiązkowej kontroli zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie zwłoki organu. Na niezałatwienie sprawy w określonym terminie stronie przysługuje wniesienie zażalenia do organu wyższego stopnia. Inwestor niezadowolony z niedotrzymania ustawowego terminu kontroli może zatem wnieść zażalenie do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli uzna on je za uzasadnione, wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych zwłoki, a w razie potrzeby może także zarządzić podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.
Można przypuszczać, że w opisanej sytuacji niedotrzymanie terminu kontroli przez nadzór budowlany było spowodowane nadmiarem spraw do załatwienia. Urząd powinien jednak przed upływem ustawowego terminu powiadomić inwestora o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie kontroli. Niestety, inwestorowi pozostaje w takim wypadku cierpliwie czekać. Nieprzeprowadzenie obowiązkowej kontroli w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku nie uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania budynku.
Jeżeli nadzór budowlany stwierdzi, że inwestor przystąpił do użytkowania przed uzyskaniem pozwolenia, na podstawie art. 57 ust. 7 ma prawo do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania. W myśl obowiązujących przepisów Prawa budowlanego dla domu mieszkalnego jednorodzinnego kara taka wyniesie 10 000 zł.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi