Inne przepisy dla wody, inne dla gazu


Przeczytałem, że osoby, które z własnych środków wykonały urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i przekazały je nieodpłatnie, mogą żądać od gminy lub przedsiębiorstwa zwrotu kosztów poniesionych na ich budowę. Czy w przypadku wykonania przez przyszłego odbiorcę odcinka sieci gazowej i przekazania jej nieodpłatnie zakładowi gazowniczemu można również żądać zwrotu poniesionych kosztów?

Ani w obowiązującym obecnie Prawie energetycznym, ani w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych nie ma przepisu odnoszącego się do przyłączy gazowych lub pozostałych fragmentów sieci gazowej, analogicznego do przepisu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (omówionego w artykule Kto zapłaci za przyłącza, Murator 9/2005, s. 240), zobowiązującego przedsiębiorstwo, które uprzednio nieodpłatnie przejęło od odbiorcy usług fragment sieci gazowej, do zwrócenia mu kosztów, jakie poniósł na jego budowę.
W Prawie energetycznym postanowiono, że obowiązek budowy przyłączy gazowych i pozostałych części sieci gazowej w przypadku osób ubiegających się o przyłączenie do sieci spoczywa na przedsiębiorstwie dostarczającym gaz. Ono też odpowiada za eksploatację sieci gazowej, która wraz z przyłączem gazowym zakończonym kurkiem głównym należy do niego.
Obecnie udział odbiorcy w finansowaniu przyłączenia – w postaci opłaty za przyłączenie – jest zawsze uregulowany w taryfie dla paliw gazowych obowiązującej w danym przedsiębiorstwie. Odstępstwo od przyjętych tam rozwiązań jest możliwe w wypadku inwestycji niespełniającej warunków ekonomicznych. Przy braku sprzeciwu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który rozpatruje każdy przypadek odmowy przyłączenia do sieci, strony mogą ustalić w umowie o przyłączenie inny niż wynikający z taryfy udział w sfinansowaniu inwestycji. Dopuszczalne jest również sfinansowanie budowy sieci gazowej wyłącznie ze środków odbiorcy. W tym wypadku jednak sieć pozostaje jego własnością, a przedsiębiorstwo gazownicze może się ubiegać o zawarcie umowy (na przykład użyczenia), na podstawie której będzie używało sieci. Może się także zdarzyć, że po zmianie uwarunkowań pozwalających na uznanie sieci za spełniającą warunek ekonomiczny przedsiębiorstwo gazownicze na podstawie zawartej umowy zwróci odbiorcy koszty budowy sieci i stanie się jej właścicielem.
Nieodpłatne przejmowanie fragmentów sieci gazowej wybudowanych nakładem sił i środków odbiorców było praktykowane w czasie obowiązywania poprzednich ustaw energetycznych.
Jednakże już wówczas, w ślad za orzecznictwem sądu antymonopolowego (obecnie sądu ochrony konkurencji i konsumentów), generalnie zaprzestano takich działań w gazownictwie.
Podstawą do nieodpłatnego przekazania fragmentu sieci gazowej (którym jest przyłącze) wybudowanego przez odbiorcę usług mogła być właśnie wspomniana już umowa użyczenia uregulowana w art. 710 i nast. Kodeksu cywilnego. Wówczas użyczający oddałby przyłącze biorącemu w użyczenie przedsiębiorstwu do nieodpłatnego korzystania w celu świadczenia użyczającemu usług dostawy gazu. Przekazane do używania przyłącze przez cały czas trwania umowy użyczenia pozostawałoby własnością odbiorcy. Nieodpłatne przekazanie mogłoby nastąpić również na podstawie umowy darowizny uregulowanej w art. 888 i nast. k.c. W takim jednak wypadku prawo własności darowanego odcinka sieci z darczyńcy (odbiorcy usługi) przeszłoby na obdarowanego (przedsiębiorstwo gazownicze).
Do zawarcia którejś z wymienionych umów żadna ze stron nie może zostać zmuszona. Od jej zawarcia przez odbiorcę usług przedsiębiorstwo energetyczne nie może także uzależnić świadczenia odbiorcy swoich usług.

Podstawa prawna:
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1504 z późn. zm.),
- rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. nr 105, poz. 1113)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi