Jak wymusić sporządzenie planu miejscowego?


Mam działkę, która według starego planu była przeznaczona pod zabudowę. Plan ten wygasł, a gmina nie zamierza uchwalić nowego. Nie mam też szans na uzyskanie warunków zabudowy, bo w okolicy nie ma na razie żadnych domów. Jak mogę zmusić gminę, żeby opracowała plan? Czy można w tej sprawie złożyć skargę i do kogo? Niestety, nie ma prawnych możliwości, aby zmusić gminę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli takiego obowiązku nie nakazują przepisy szczególne. Istnieje on na przykład w odniesieniu do obszaru pomnika zagłady i jego strefy ochronnej oraz dla terenu górniczego. Dla pozostałych obszarów sporządzenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe i gmina sama decyduje, czy taki plan uchwali, czy nie.
Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta musi wykonać analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i dopiero, jeśli takie analizy wykażą potrzebę sporządzenia planu, występuje z wnioskiem do rady gminy o podjęcie stosownej uchwały. Za opracowaniem planu może przemawiać na przykład brak w gminie wolnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe lub potrzeba realizacji inwestycji publicznych (szkoły, drogi, szpitale). Ponadto im więcej zainteresowania opracowaniem planu przejawiają mieszkańcy gminy, tym większe szanse, że uwzględni ona ich oczekiwania.
Niestety, brak działań gminy w kierunku uchwalenia planu nie podlega zaskarżeniu. W tej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który w postanowieniu z 24 sierpnia 2004 r. sygn. II SAB/Gd 48/04 (ONSAiWSA 2005/2/40) stwierdził, że niedopuszczalna jest skarga na bezczynność rady gminy w przedmiocie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy sporządzenie takiego planu nie jest obowiązkowe.
Mieszkańcy nie mogą więc wnosić skarg ani odwoływać się w sprawie braku planu do innych organów, mogą natomiast składać wnioski i ciągle przypominać władzom gminy o potrzebie opracowania planu.

Podstawa prawna: ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi