Jak zmusić sąsiada do przesunięcia budynku?


Sąsiad wybudował przed kilku laty oborę w odległości 0,5 m od granicy mojej działki, choć projekt przewidywał 1,5 m. Do dzisiaj nie zgłosił zakończenia budowy, chociaż od dawna użytkuje oborę. Czy można żądać przesunięcia obiektu do położenia, które przewidywał projekt? Budynek zacienia moją posesję, a z okien wydobywa się hałas i smród.

Mamy tu do czynienia z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania działki. Taka zmiana jest dopuszczalna jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydawanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu) w odpowiedzi na złożony przez inwestora wniosek. Nie uzyska jednak takiej decyzji inwestor, który już dokonał istotnego odstąpienia, a dopiero później złożył wniosek o zmianę pozwolenia.
Jeśli do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dotrze informacja (na przykład skarga sąsiada) o robotach budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę i zostanie ona potwierdzona, inspektor wstrzyma postanowieniem prowadzenie tych robót na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. W opisanej sytuacji wszystkie roboty objęte pozwoleniem na budowę zostały co prawda wykonane, jednakże dla nadzoru budowlanego budowa jest zakończona dopiero wtedy, gdy inwestor złoży zawiadomienie o jej zakończeniu, a nadzór nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni lub gdy inwestor uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W postanowieniu o wstrzymaniu robót nadzór może także nałożyć obowiązek przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych bądź odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w terminie 30 dni od doręczenia inwestorowi tego postanowienia.
Po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania wyjaśniającego i przed upływem dwóch miesięcy od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu robót inspektor nadzoru budowlanego powinien wdrożyć postępowanie naprawcze i wydać na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 decyzję zobowiązującą do sporządzenia i przedstawienia w określonym terminie projektu budowlanego zamiennego (uwzględniającego zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych). Gdy decyzja stanie się ostateczna, starosta lub prezydent miasta będzie zobligowany do uchylenia dotychczasowego pozwolenia na budowę.
Uwaga! Jeśli nadzór budowlany nie wyda tej decyzji w ciągu dwóch miesięcy, postanowienie o wstrzymaniu robót straci ważność. Będzie to oznaczać odstąpienie od postępowania ze względu na brak przesłanek (możliwe jest też umorzenie postępowania przed upływem tego terminu). Wydanie ponownego postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych opartego na tych samych przesłankach, co poprzednie nie jest dopuszczalne.
W przedstawionej sytuacji sprawa się skomplikuje na etapie zatwierdzenia wykonanego projektu zamiennego. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma możliwości wybudowania budynku w odległości 0,5 m od granicy z działką sąsiednią.
W związku z tym inwestor nie uzyska decyzji o zatwierdzeniu projektu zamiennego, który uwzględni faktyczne usytuowanie obory. Wprawdzie art. 9 Prawa budowlanego dopuszcza w uzasadnionych przypadkach odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jednakże dotyczy on wyłącznie robót budowlanych planowanych, czyli przed wydaniem pozwolenia na budowę. Natomiast postępowanie prowadzone na podstawie art. 50-51 dotyczy robót już wykonanych lub też częściowo zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę.
Wydaje się, iż w takim wypadku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w decyzji zobowiązującej inwestora do sporządzenia projektu zamiennego nakaże mu również doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem (taką możliwość przewiduje wspomniany już art. 51 ust. 1 pkt 3), czyli dokonania takiej przebudowy obory, aby jej ściana znajdowała się w dopuszczalnej, przewidzianej pierwotnym pozwoleniem na budowę, odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką. Zakres tych robót projektant powinien zamieścić w projekcie zamiennym. Powyższe obowiązki, czyli doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego z przepisami oraz sporządzenie projektu zamiennego, powinny być wykonane we wskazanym w decyzji terminie. Po jego upływie lub na wniosek inwestora nadzór budowlany sprawdzi, czy obowiązki zostały zrealizowane, a jeśli tak – wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu zamiennego.
W decyzji tej będzie również zawarte zobowiązanie dla inwestora do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W takim przypadku przedstawiciel nadzoru budowlanego – po złożeniu przez inwestora wniosku o pozwolenie na użytkowanie – przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy.
W razie niewykonania nałożonych obowiązków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda decyzję nakazującą rozbiórkę obory wybudowanej niezgodnie z pozwoleniem na budowę.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi