Jak zmusić sąsiada do zamurowania nielegalnego okna?


Trzydzieści lat temu sąsiad wybił otwory okienne w ścianie budynku, który bezpośrednio graniczy z moją działką. Zrobił to bez żadnego pozwolenia czy zgłoszenia. Mój ojciec, który był wówczas właścicielem nieruchomości, nie zareagował, nie chcąc konfliktu z sąsiadem. Dzisiaj ja jestem właścicielem i zdecydowanie te okna mi przeszkadzają, bo naruszają moją prywatność. Czy można na drodze urzędowej nakazać sąsiadowi zamurowanie okien?

W opisanej sprawie wybicie otworów okiennych nastąpiło w czasie obowiązywania ustawy z 24 października 1974 r. – Prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami wykonanie takich robót budowlanych wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego na podstawie dzisiejszych przepisów art. 51 Prawa budowlanego przeprowadzi postępowanie administracyjne
w sprawie samowolnie wykonanych robót budowlanych polegających na przebudowie budynku (jest nią wybicie nowych otworów w budynku).
Konieczne będzie ustalenie, czy budynek po dokonaniu takiej przebudowy jest w zgodzie z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. Przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednoznacznie wskazują, że budynki ze ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy z działką sąsiednią. Budynek ze ścianą z oknami zlokalizowaną w granicy z działką sąsiednią nie spełnia tych warunków technicznych, w związku z tym legalizacja w opisanym przypadku jest niemożliwa.
Na tej podstawie organ nadzoru budowlanego nakaże właścicielowi w drodze decyzji doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego, czyli zamurowanie wykonanych bez pozwolenia otworów okiennych. Decyzja taka kończy postępowanie.
Właściciel działki sąsiedniej w stosunku do tej, na której znajduje się opisywany budynek, ma prawo wnieść podanie do nadzoru budowlanego. Podanie takie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adresu, a także żądanie wnoszącego z opisem, czego ono dotyczy. Wtedy organ nadzoru będzie zobowiązany do wszczęcia postępowania, które w opisywanej sprawie zostanie przeprowadzone według wskazanej powyżej procedury (z pewnością w trakcie postępowania zostanie w terenie przeprowadzona wizja lokalna z udziałem stron, czyli właścicieli sąsiadujących nieruchomości).

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.