Jakich wad budynku dotyczy rękojmia.


Zgłosiłem deweloperowi listę usterek w moim segmencie. Miało to miejsce w trakcie trzyletniej rękojmi budowlanej, po upływie rocznej gwarancji. Deweloper nie uznał reklamacji, gdyż jego zdaniem rękojmia dotyczy wyłącznie wad konstrukcyjnych lub skutków nierównomiernego osiadania budynku. Moje zgłoszenie obejmowało między innymi rdzewienie obróbek blacharskich, pęknięcia fug, blokowanie się drzwi pod wpływem temperatury, złe ułożenie rynien, obluzowanie kostki i cegieł. Czy rzeczywiście te usterki są wyłącznie moim problemem?

Deweloper, będący w tym wypadku sprzedawcą wybudowanego na rzecz klienta budynku, odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku, które ujawniły się do trzech lat od chwili jego wydania klientowi. Obowiązkiem klienta jest zawiadomienie wykonawcy o wadach do miesiąca od ich wykrycia (art. 556-569 k.c.).
Przekroczenie tych terminów powoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące nabywcy wobec dewelopera wygasają. W wypadku wad budynku uprawnienia te polegają przede wszystkim na możliwości żądania od dewelopera usunięcia wad.
Według mającego tu zastosowanie art. 556 k.c. wada fizyczna polega na zmniejszeniu wartości lub użyteczności budynku ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z jego przeznaczenia, jeżeli budynek nie ma właściwości, o których istnieniu deweloper zapewnił nabywcę. Jednakże przyczyna usterek, za które odpowiada deweloper, musi tkwić w budynku w momencie jego wydania. Udowodnienie tego generalnie będzie obciążać nabywcę.
Wykonawca będzie zatem odpowiadał wobec Czytelnika za stwierdzone przez niego usterki budynku, jeśli ich przyczyna, najogólniej rzecz ujmując, leży w niewłaściwym wykonaniu prac bądź wadliwości użytych materiałów. Ograniczenie odpowiedzialności dewelopera wobec klienta tylko do niektórych elementów budynku, niektórych rodzajów wad lub wad wyróżnionych ze względu na ich przyczynę (na przykład tylko wynikających z wadliwego wykonania konstrukcji) nie jest – moim zdaniem – dopuszczalne.
Uprawnienia nabywcy z tytułu rękojmi za wady budynku określają przepisy art. 637 k.c. o rękojmi za wady dzieła. Do nich bowiem, w wypadku rękojmi za wady robót budowlanych, odsyła art. 656 k.c. znajdujący się wśród przepisów regulujących umowę o roboty budowlane. Stosuje się je do umowy klienta z deweloperem o wybudowanie budynku i przeniesienie na niego własności zabudowanej już nieruchomości.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi