Jakie są koszty rozprawy, a jakie notariusza?


Mój ojciec pozostawił testament ustny, który został uznany przez sąd. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku napisano, że majątek został podzielony po połowie. Mnie przypadły dom w budowie oraz ziemia, na której stoi, a mamie – mieszkanie, w którym mieszkamy. Niedawno dowiedziałem się, że została jeszcze ziemia w innej miejscowości, o której nie było mowy na rozprawie. Jak tę sprawę rozwiązać? Czy czeka mnie jeszcze jedna rozprawa w sądzie, czy wystarczy wizyta u notariusza? Jakie są koszty rozprawy, a jakie notariusza?

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia z imienia i nazwiska spadkodawcę, ostatnie miejsce zamieszkania oraz datę i miejsce zgonu, imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.
Postanowienie stwierdzające nabycie spadku nie określa natomiast składników masy spadkowej, nie dokonuje się więc w nim ich podziału pomiędzy spadkobierców. Dział spadku jest odrębnym postępowaniem przeprowadzanym przez spadkobierców po wydaniu postanowienia sądu stwierdzającego, kto jest spadkobiercą, i określającego udziały spadkowe poszczególnych spadkobierców. To drugie postępowanie przed sądem nie jest jednak obowiązkowe, dział spadku może nastąpić także na mocy umowy między spadkobiercami.
Umowa działowa może przybrać formę zarówno pisemną, jak i notarialną. Należy jednak pamiętać, że jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział, aby była ważna, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Z przepisu art. 1037 Kodeksu cywilnego wynika, że do umownego działu spadku może dojść jedynie wówczas, gdy wszyscy spadkobiercy wyrażą na to zgodę. Innymi słowy, dział umowny może dojść do skutku wyłącznie wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy zgadzają się na:
- zawarcie umowy,
- sposób podziału,
- inne rozstrzygnięcia, na przykład zwrot poczynionych nakładów, wzajemne rozliczenia z tytułu zwróconych przez jednego ze spadkobierców długów spadkowych itp.
Tak w umownym, jak i w sądowym dziale spadku przedmiotem ustaleń jest uregulowanie rozliczeń dotyczących wzajemnych roszczeń pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobieranych pożytków i innych przychodów, nakładów poczynionych na spadek i spłaconych długów spadkowych. Można wybrać jeden z trzech sposobów podziału spadku:
1) podział rzeczy wspólnej – przyznanie przedmiotów spadkowych poszczególnym spadkobiercom i określenie ewentualnych dopłat;
2) sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej kwoty proporcjonalnie do udziałów w spadku;
3) przyznanie rzeczy jednemu lub niektórym ze spadkobierców z jednoczesnym ustaleniem spłat na rzecz pozostałych współspadkobierców.
W opisanej sytuacji mama z synem nabyli spadek po połowie. Oznacza to, że są współwłaścicielami zarówno domu w budowie, mieszkania, jak i działki. Z pytania nie wynika, czy dokonali podziału spadku, to znaczy, czy formalnie podzielili majątek, wskutek czego mama jest jedynym właścicielem mieszkania, a syn – jedynym właścicielem domu. Jeżeli tak się stało, muszą jeszcze zdecydować, w jaki sposób rozporządzić działką. Nie trzeba dokonywać działu spadku. Działka jest objęta współwłasnością, można ją więc sprzedać lub korzystać z niej zgodnie z regułami współwłasności.
Jeśli natomiast dotychczas nie został dokonany dział całego spadku, można to zrobić przed notariuszem lub w sądzie.
Podstawą ustalenia taksy notarialnej jest ogólna wartość majątku podlegającego działowi.
Maksymalna stawka taksy wynosi zależnie od jego wartości:
- do 3000 zł – 100 zł;
- powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
- powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
- powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
- powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
- powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Po dokonaniu działu spadku należy złożyć wniosek (robi to notariusz) o wpis do księgi wieczystej własności nabytej na podstawie działu spadku. Opłata sądowa za wpis prawa własności nabytego na podstawie dziedziczenia wynosi obecnie (od 2 marca 2006 r.) 150 zł.
W razie dokonywania działu spadku w sądzie trzeba będzie uiścić wpis stały w wysokości 500 zł, a jeśli wniosek będzie zawierać zgodny projekt działu – 300 zł.
Od nabytego majątku należy także zapłacić podatek od spadków i darowizn, chociaż mama prawdopodobnie może skorzystać ze zwolnienia od wartości udziału w nabytym mieszkaniu.
Warto pamiętać, że podatek oblicza się według udziałów określonych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, a nie według działu spadku.
Notariusz pobierze także podatek od czynności cywilnoprawnych od dokonanego działu spadku, jeżeli będzie on zawierał postanowienia o spłatach lub dopłatach. Dział spadku nieodpłatny nie podlega temu podatkowi.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.