Jakie są skutki stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy?


Niedawno na wniosek sąsiada samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło nieważność decyzji o warunkach zabudowy dla mojego domu. Tymczasem mam już ostateczne pozwolenie i zacząłem budowę domu. Czy oznacza to, że muszę ją wstrzymać?

Sam fakt stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy nie jest podstawą do wstrzymania robót. Może jednak wystarczyć do wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 145 § 1 pkt. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Jeśli pozwolenie na budowę jest wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, to jej unieważnienie mogłoby skutkować również uchyleniem pozwolenia na budowę. Wymaga to przeprowadzenia stosownego postępowania.
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.
Jeżeli nieruchomość sąsiada znajduje się w obszarze oddziaływania budowanego domu, to może on w ciągu miesiąca od dnia, kiedy decyzja o unieważnieniu warunków zabudowy stała się ostateczna, złożyć w starostwie (urzędzie miasta na prawach powiatu) wniosek o wznowienie postępowania.
W wyniku wznowienia postępowania można uchylić decyzję, jeśli od jej wydania nie upłynęło więcej niż pięć lat oraz jeżeli w wyniku wznowienia postępowania musiałaby zapaść decyzja o odmiennej treści, na przykład odmawiająca udzielenia pozwolenia na budowę. Dopiero gdy taka decyzja uchylająca pozwolenie na budowę stanie się ostateczna, trzeba będzie wstrzymać roboty, chyba że organ prowadzący postępowanie wcześniej sam wstrzyma wykonanie decyzji.
Jeśli pozwolenie zostanie uchylone w trakcie budowy, to na wznowienie robót potrzebne będzie nowe pozwolenie, pod warunkiem że prawo dopuszcza jego wydanie. Jeśli nie, to inwestorowi pozostanie dochodzenie odszkodowania od organu, który wydał wadliwe decyzje (o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę).
Jednak gdy uchylenie pozwolenia na budowę nastąpi już po wybudowaniu budynku, inwestor nie poniesie konsekwencji złych decyzji administracyjnych, a zatem nie będzie można wydać nakazu rozbiórki, pod warunkiem że obiekt nie zagraża bezpieczeństwu i został wybudowany zgodnie z pozwoleniem i projektem sporządzonym zgodnie z przepisami.

Podstawa prawna: art. 145-152 Kodeksu postępowania administracyjnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi