Kasa mieszkaniowa ciągle z ulgą podatkową


Niewiele osób oszczędza jeszcze w kasie mieszkaniowej. Ale ciągle mogą one korzystać z ulgi podatkowej.

Ulgi na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej już od 1 stycznia 2002 r. nie ma w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak podatnicy, którzy zdążyli podpisać umowę przed tą datą (i ponieść pierwszy wydatek, czyli wnieść pierwszą ratę oszczędności), nadal mogą odliczać od podatku wpłacane do kasy pieniądze. Pozwalają na to przepisy honorujące tak zwane prawa nabyte (art. 4 ust. 3 nowelizacji z 21 listopada 2001 r.).

Decyduje pierwsza umowa

Jak długo przysługuje odliczenie? Aż do momentu określonego w umowie z kasą mieszkaniową. Ale uwaga – obowiązuje tu termin ustalony w umowie, którą zawarliśmy przed 1 stycznia 2002 r. Nic nie pomoże jej przedłużenie.

Przykład. Pan Kowalski w październiku 2001 r. podpisał umowę z kasą mieszkaniową na 48 miesięcy: pierwszą ratę wniósł 31 października 2001 r., a kolejne miał wpłacać ostatniego dnia miesiąca. We wrześniu 2005 r. przedłużył umowę na następnych 12 miesięcy. Ale odliczyć od podatku za 2005 r. może tylko wpłaty na rachunek dokonywane w okresie wskazanym w umowie z października 2001 r., czyli do końca września 2005 r. Kolejne wpłaty nie mogą być odliczane od podatku.

Można podwyższyć ratę

Ulgę można natomiast zwiększyć, podnosząc kwotę wpłacanych rat. Oczywiście podwyżka musi wynikać z aneksu do umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 lipca 2003 r. (nr PB5/MC-033-41-1651/03): „Jeżeli umowa o kredyt kontraktowy dopuszcza możliwość wnoszenia przez podatnika wpłat incydentalnych, które wraz z innymi środkami (oszczędnościami) gromadzone są na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, to nie można podatnikowi – który spełnia wszystkie pozostałe warunki określone przez ustawodawcę – odmówić prawa do zastosowania zmniejszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia tych wpłat”.

Ile można odliczyć

W zeznaniu za 2005 r. można pomniejszyć podatek o 30% zgromadzonych w kasie oszczędności, ale nie więcej niż o 11 340 zł. Odpowiada to rocznym wpłatom w wysokości 37 800 zł.
Oczywiście musimy też pamiętać o limicie dużej ulgi budowlanej. Odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie wraz z odliczeniami wykorzystanymi w ramach dużej ulgi budowlanej nie mogą w sumie (w okresie obowiązywania ustawy) przekraczać limitu dużej ulgi budowlanej obowiązującego w poszczególnych latach. W 2005 r. wynosi on 35 910 zł.

Przykład. Pan Kowalski w marcu 2001 r. kupił nowe mieszkanie i odliczył od podatku 22 000 zł. Pod koniec 2001 r. zaczął wpłacać pieniądze do kasy mieszkaniowej. Z tego tytułu w latach 2001-04 odliczył 13 000 zł. Przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2005 r. musi pamiętać, że może pomniejszyć podatek tylko o 910 zł (35 910 zł – 22 000 zł – 13 000 zł).

Przy wyliczaniu wysokości ulgi bierzemy pod uwagę całą wpłaconą kwotę, bez odejmowania potrącanych przez bank prowizji i opłat manipulacyjnych (pismo Ministerstwa Finansów z 7 lipca 2000 r. nr PB5/MC-033-5-1477-00).
Trzeba też pamiętać, że jeden limit ulgi przysługuje obojgu małżonkom łącznie.

Tylko na cele mieszkaniowe

Podatników korzystających z ulgi ciągle obowiązują przepisy dotyczące jej utraty. Kiedy będą musieli oddać odliczone kwoty? Jeśli pieniądze z kasy zostaną wydane niezgodnie z celami systematycznego oszczędzania (podajemy je w ramce obok).
Jednak sfinansowana inwestycja mieszkaniowa nie musi się pokrywać z celem podanym w umowie zawartej z kasą, ważne tylko, by znajdowała się w ustawowym katalogu inwestycji. Pogląd taki przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie z 9 grudnia 2002 r. (nr PB5/IMD-033-350-2874/02).

Jak długo oszczędzać

Ulgę stracimy wtedy, gdy wycofamy pieniądze z kasy przed upływem okresu oszczędzania, który musi wynosić przynajmniej 36 miesięcy. W takim przypadku nie ma znaczenia, na co wydamy pieniądze – ulgę i tak trzeba będzie oddać. Okres oszczędzania można skrócić (o 12 miesięcy) tylko wtedy, gdy przeznaczymy na realizację swojego celu mieszkaniowego pieniądze zebrane na książeczce mieszkaniowej (wraz z premią gwarancyjną).

Kiedy wydać kasę

Przepisy nie określają terminu, w którym należy wydać na cele mieszkaniowe pieniądze z kasy. Zgodnie jednak z pismem Ministerstwa Finansów z 30 lipca 2002 r. (PB5/MC-033-163-1-265/02) trzeba to zrobić do końca roku, w którym je wycofano. Jeżeli nie zdążymy, ulgę trzeba będzie zwrócić. Dlatego podatnicy, którzy mogą „nie wyrobić się” z inwestycją do końca roku, powinni przedłużyć umowę z bankiem lub przesunąć termin wypłaty oszczędności.

Jak udowodnić właściwe wydanie

Przepisy nie określają, w jaki sposób dokumentować nakłady na cele mieszkaniowe, na które przeznacza się oszczędności z kasy.
W razie wątpliwości urzędu można więc przedstawić każdy dowód potwierdzający poniesienie wydatku. Najczęściej będzie to faktura VAT, ale równie dobrze mogą to być: rachunek, przelew bankowy, dowód wpłaty na poczcie, pokwitowanie. Przyda się również zgromadzona dokumentacja budowlana potwierdzająca, że inwestycja mieszkaniowa faktycznie była realizowana.

Gdy sprzedamy, darujemy albo wynajmiemy

Czy możemy sprzedać mieszkanie kupione za pieniądze z kasy, nie tracąc ulgi podatkowej? Albo je darować lub wynająć? Wydaje się, że tak, bo cel systematycznego oszczędzania został przecież zrealizowany – nabyliśmy mieszkanie. Potwierdzają to przykładowo wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej (nr DP/415-13/04), w których czytamy: „Jeżeli Państwo po okresie systematycznego oszczędzania wydatkują do końca roku podatkowego zgromadzone pieniądze na swoje cele mieszkaniowe (zakup mieszkania), to konieczności zwrotu odliczonego podatku nie ma. Zrealizowali Państwo cel, na jaki były wpłacane oszczędności. Ewentualna dalsza darowizna zakupionych mieszkań nie ma wpływu na zwrot odliczenia 30% dokonanych wpłat”. Podobne wnioski można wyciągnąć z pism Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej (nr 2403-PDF-415-4-04) oraz Izby Skarbowej w Gdańsku (nr BI/005/1021/03).

Rachunek dla dziecka

Rachunek w kasie mieszkaniowej można przenieść na bliską osobę (art. 15 ust. 2 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego). Przykładowo na małżonka, dziadków, rodziców, rodzeństwo, konkubinę. Także na dzieci, i to jest wariant najbardziej opłacalny, nie musimy bowiem oddawać wtedy wykorzystanej ulgi podatkowej. Jeżeli przekazaliśmy prawa do rachunku po 31 grudnia 2001 r., jego nowy właściciel nie może już, oszczędzając dalej w kasie, korzystać z ulgi.
Jednak czy rodzice muszą oddać odliczone kwoty, w przypadku gdy dziecko wypłaci pieniądze i nie przeznaczy ich na cele systematycznego oszczędzania albo wycofa oszczędności przed upływem terminu określonego w umowie? Nie, ponieważ przenieśli rachunek na dziecko (mówi o tym obowiązujący nadal w tym przypadku art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulgi nie musi także oddawać dziecko, ponieważ nie korzystało w ogóle z odliczenia (nabyło prawo do rachunku po 31 grudnia 2001 r.).
Urzędy skarbowe mogą mieć jednak inne zdanie, o czym świadczy chociażby interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu (1424/2150/415/47/1/05). W razie sporu z urzędem rozstrzygnięcie będzie należało do sądu administracyjnego.

Z kredytem lub bez

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej do upływu terminu określonego w umowie jest warunkiem uzyskania złotowego kredytu kontraktowego (o stopie oprocentowania wynoszącej obecnie 4%). Nie ma obowiązku zaciągania tego kredytu. Można z niego zrezygnować bez obawy o utratę wykorzystanej ulgi.

Podstawa prawna:
- art. 4 ust. 3 nowelizacji z 21 listopada 2001 r. (Dz.U. nr 134, poz. 1509)
- ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

Co może być celem systematycznego oszczędzania?

Musimy tu zajrzeć do ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Tam znajdziemy katalog inwestycji, na które musimy przeznaczyć oszczędności.
Są to służące zaspokojeniu własnych potrzeb:
- nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
- uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego;
- remont domu lub lokalu, o którym mowa wyżej – z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania;
- spłata kredytu bankowego zaciągniętego na wymienione wyżej cele;
- nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego albo budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny podatnika.
Pieniądze wycofane z kasy mieszkaniowej można przeznaczyć na jeden lub kilka wymienionych celów (na przykład kupno mieszkania i działki budowlanej).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi