Kiedy można budować przy granicy?


Chcę rozbudować budynek mieszkalny do granicy sąsiada. Teraz dom stoi 3 m od granicy. Sąsiadowi nie przeszkadza taka rozbudowa. Wręcz przeciwnie – spisaliśmy umowę, na podstawie której sąsiad użyczył mi 3-metrowy pas gruntu przy granicy, tak aby po rozbudowie domu pozostały jeszcze 3 m w moim użytkowaniu. W urzędzie powiedziano mi jednak, że to nic nie da i nie wydadzą mi pozwolenia na rozbudowę. Czy skoro prawo budowlane dopuszcza budowę na gruncie użyczonym, takie użyczenie może spowodować zmniejszenie odległości od granicy?

Przewidziane w przepisach technicznych odległości zabudowy odnoszą się do granicy działki sąsiedniej. Na zmniejszenie tych odległości nie ma wpływu to, że inwestor uzyska tytuł prawny do części nieruchomości sąsiedniej.
Wskazane w przepisach odległości będą bowiem i tak liczone do granicy działki ewidencyjnej, a nie do granicy obszaru objętego umową użyczenia. Dlatego zawarcie takiej umowy nie ma żadnego wpływuna możliwość usytuowania budynku przy granicy.
Taka lokalizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy:
- od strony sąsiada przy granicy stoi już budynek albo wydano pozwolenie na budowę tak usytuowanego budynku lub
- ze względu na rozmiary działki nie jest możliwe zachowanie odległości 3 lub 4 m od granicy albo
- inwestor uzyskał urzędowe zezwolenie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Uzyskanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na przykłąd w drodze umowy użyczenia) lub pisemnej zgody sąsiada na budowę przy granicy nie wyłącza stosowania przepisów budowlanych.Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi