Koniec z ulgą remontową


Ulga ta definitywnie znika z końcem roku. Kto jej jeszcze nie wykorzystał, a chciałby pomniejszyć podatek – może już tylko w listopadzie i grudniu zrobić ostatnie zakupy czy zlecić wykonanie prac i za nie zapłacić.

Do końca 2005 roku mamy prawo do ulgi podatkowej z tytułu remontu lub modernizacji naszego lokum. Nie zależy ono od dokonania pierwszego odliczenia wydatków remontowych w 2003 lub 2004 r. Nie ma przeszkód, aby przeprowadzić remont albo chociaż kupić potrzebne materiały (na przykład armaturę łazienkową, farby, glazurę, terakotę) wyłącznie w 2005 r. Koszty poniesione w 2006 r. nie będą już uprawniać do odliczeń.

Trzeci i ostatni raz

Ulga na remont i modernizację jest trzyletnia.
Oznacza to, że łączna wysokość odliczeń od podatku w ciągu trzech kolejnych lat nie może przekroczyć określonego limitu. Pierwszy limit ulgi remontowej dotyczył lat 1997-99, drugi – 2000-02. Bez względu na to, czy z nich korzystaliśmy, czy nie, od 2003 r. mamy do dyspozycji nowy, wyższy limit tej ulgi, który musimy wykorzystać do 31 grudnia 2005 r.
Jeden limit ulgi można było zatem wykorzystać w jednym roku albo rozłożyć na dwa lub trzy lata. Pamiętajmy jednak o tym, że wydatki odlicza się zawsze w tym roku, w którym zostały poniesione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przysługujące za dany rok odliczenie jest wyższe niż należny podatek – wówczas nadwyżkę niepokrytą podatkiem można odliczyć od podatku w zeznaniu za 2006 r. lub za lata następne.

Trzy limity odliczeń

Można odliczyć od podatku 19% wydatków poniesionych na remont oraz modernizację domu lub mieszkania.
Suma odliczeń w latach 2003-05 nie może jednak przekroczyć:
- na remont domu – 5670 zł, co odpowiada kwocie wydatków równej 29 842,11 zł;
- na remont mieszkania – 4725 zł, co odpowiada wydatkowi 24 868,42 zł;
- jeśli wyczerpaliśmy podane limity, a remontujemy lub modernizujemy instalację gazową, możemy dodatkowo odliczyć maksymalnie 945 zł, co odpowiada wydatkom równym 4973,68 zł.
Jeżeli zatem za remont domu zapłacimy łącznie
– w latach 2003-05 – więcej niż 29 842,11 zł (lub 34 815,78 zł w wypadku dodatkowego remontu instalacji gazowej), nadwyżka ponad tę kwotę nie będzie już objęta ulgą.
W zeznaniu za 2005 r. można będzie pomniejszyć podatek, jeśli kwota wydatków na remont w latach 2003-05 przekroczyła łącznie 567 zł.

Uwaga! Każdemu podatnikowi przysługuje tylko jeden limit odliczeń, bez względu na to, czy remontuje on jedno mieszkanie, czy dwa. Jeśli ktoś remontuje i dom, i mieszkanie – korzysta z jednego (wyższego) limitu.

Małżonkom przysługuje tylko jeden limit ulgi, nawet jeśli mieszkają osobno i mają rozdzielność majątkową. Jedynie małżonkowie będący w separacji mają prawo do dwóch odrębnych limitów.

Potrzebny tytuł prawny

Z ulgi remontowej może korzystać każdy, kto poniesie wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe związane z remontem lub modernizacją domu albo mieszkania. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie tytułu prawnego do remontowanego domu, mieszkania lub ich części. Może to być prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania nabyte na wolnym rynku lub w drodze spadku, decyzja o przydziale mieszkania spółdzielczego lub kwaterunkowego, umowa najmu lub użyczenia.
Odliczeń mogą dokonywać nie tylko właściciele domów i mieszkań, ale także najemcy, lokatorzy mieszkań spółdzielczych oraz osoby korzystające na zasadach użyczenia lub najmu z domu rodziców czy dziadków, jeśli mają spisane stosowne umowy (umowa użyczenia może dotyczyć całego lokum albo jego części).

Tylko to, co trwale umocowane

Ulga remontowa obejmuje wydatki poniesione na kupno i montaż trwałego wyposażenia mieszkania lub domu. Najprościej można powiedzieć, że ulga obejmuje wszystko to, co jest na stałe przymocowane do ścian, podłogi lub sufitu.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. do wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zalicza się:
- koszt materiałów i urządzeń;
- koszt usług obejmujących: wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń, wykonanie robót;
- koszt wynajęcia sprzętu budowlanego;
- opłaty administracyjne i inne wynikające z odrębnych przepisów – w związku z robotami remontowymi.
Wykaz robót objętych ulgą znajduje się w załącznikach do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r., my podajemy go w ramkach na stronach 176-178. Prace, których nie wymieniono w załącznikach, nie są objęte ulgą. Gdy remontujemy dom jednorodzinny, ulga przysługuje na prace wymienione we wszystkich kategoriach (czyli i te przewidziane dla budynku, i te dla lokalu mieszkalnego). Członkowie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mogą odliczać nie tylko wydatki związane z remontem użytkowanych przez nich lokali, ale również wydatki ponoszone na remont części wspólnych budynku, czyli wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy. Osoby dokonujące takich wpłat mają prawo do wyższego limitu ulgi (jak na dom).

Czego nie odliczymy

Ulgą nie są objęte wydatki na zakup narzędzi, na przykład pędzli czy wierteł. Nie można też odliczyć tego, co przeznaczyliśmy na meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, zainstalowanie telefonu, anteny satelitarnej, remont ogrodzenia, dojścia do drzwi lub podjazdu dla samochodu, wolno stojącego garażu oraz remont niemieszkalnych części domu (wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej). Nie można również odliczyć wydatków poniesionych na modernizację osiedlowej sieci wodociągowej, gazowej lub telekomunikacyjnej. Ulga remontowa nie dotyczy też domu rekreacyjnego.

Konieczne faktury
Wydatki na remont lub modernizację muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku na nazwisko osoby korzystającej z ulgi podatkowej (jeśli małżeństwo rozlicza się wspólnie, na fakturze może być nazwisko tylko jednego z nich). Dowodem wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej mogą być książeczki opłat za mieszkanie oraz wykaz poszczególnych składników opłat lub zaświadczenia wydane przez zarządcę budynku potwierdzające wniesienie opłat.
Dokumenty te trzeba przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne uwzględniające odliczenie.

Jakie roboty można odliczyć?

W BUDYNKU MIESZKALNYM:
1) remont lub modernizację przyłączy, ich elementów albo wykonanie nowych przyłączy:
- wodociągowych (również hydroforni),
- kanalizacyjnych (także bezodpływowych zbiorników, urządzeń do oczyszczania ścieków),
- sieci cieplnej (węzłów cieplnych, kotłowni),
- elektrycznych;
2) wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej;
3) remont i modernizację fundamentów (wraz z izolacjami):
- wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie,
- założenie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych,
- osuszanie fundamentów;
4) remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych (albo ich części):
- stropów,
- ścian nośnych i zewnętrznych,
- dachu (i pokrycia),
- docieplenia stropów i stropodachów,
- kanałów spalinowych i wentylacyjnych,
- pozostałych elementów, na przykład słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych;
5) remont lub modernizację elewacji budynku:
- tynków i okładzin zewnętrznych,
- malowanie elewacji,
- docieplenie ścian budynku,
- obróbki blacharskie i odwodnienie budynku;
6) wbudowanie nowych, wymianę lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych;
7) przebudowę układu funkcjonalnego budynku:
- sanitariatów i kuchni,
- wind osobowych,
- wjazdów, podjazdów (oraz zabezpieczenie i wykonanie innych elementów przystosowujących obiekt dla osób niepełnosprawnych);
8) remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji (w tym rozprowadzenie ich po budynku oraz montaż trwale umocowanego wyposażenia, armatury i urządzeń):
- sanitarnych,
- elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
- klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
- przyzywowych (domofony) i alarmowych,
- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
9) wykonanie nowych instalacji gazowych;
10) remont części wspólnej budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).

W LOKALU MIESZKALNYM:
1) remont, modernizację lub wykonanie nowych:
- ścian działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych,
- podłóg i posadzek,
- okien, świetlików i drzwi,
- powłok malarskich i tapet,
- elementów kowalsko-ślusarskich,
- izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych,
- pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudów wanien, zlewozmywaków, grzejników;
2) remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji (rozprowadzenie ich po lokalu i montaż trwale umocowanej armatury i urządzeń):
- sanitarnych,
- elektrycznych,
- klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
- przyzywowych (domofony) i alarmowych,
- grzewczych,
- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wykończenie nowego lokum nie zawsze jest objęte ulgą
Wydatki na wykończenie nowego budynku lub lokalu mieszkalnego nabytego od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej mogą być odliczone w ramach ulgi remontowej, pod warunkiem że:
- przeprowadzane prace znajdują się w wykazie z rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. (znajduje się tam wykonanie nowych elementów w lokalu lub budynku, na przykład ścian działowych, podłóg i posadzek, trwale umiejscowionej armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych);
- zostały udokumentowane fakturą, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej – dowodem tej wpłaty;
- nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ani zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ani zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrot został zaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu;
- podatnik ma tytuł prawny do remontowanego lokalu (może to być stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, na przykład umowa, na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego).
Jeśli nie wiemy, czy przysługuje nam ulga remontowa, możemy nie brać jej pod uwagę w zeznaniu rocznym, a później złożyć jego korektę uwzględniającą odliczenie (z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty) wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Urząd skarbowy będzie musiał ustosunkować się do wniosku, a my – w razie negatywnej decyzji – będziemy mogli odwołać się do izby skarbowej.

Jakie roboty można odliczyć?
DOTYCZĄCE INSTALACJI GAZOWEJ:
1) w budynku mieszkalnym:
- wymianę lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony),
- przeniesienie głównego kurka gazowego na zewnątrz domu,
- zastąpienie miejscowych gazowych grzejników ciepłej wody instalacją centralnej ciepłej wody,
- zainstalowanie urządzeń lub systemów zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców,
- założenie indywidualnych gazomierzy,
- wykonanie instalacji gazu płynnego;
2) w lokalu mieszkalnym:
- remont i wymianę urządzeń gazowych i instalacji rozprowadzającej gaz do urządzeń,
- zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla,
- zainstalowanie gazomierza.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi