Kredyt może być tańszy


Kto jeszcze w tym roku zaciągnie kredyt budowlany, będzie mógł w przyszłych latach pomniejszać dochód o spłacane odsetki – jeśli spełni wszystkie warunki ulgi odsetkowej.

Pierwszym warunkiem nabycia prawa do ulgi jest zaciąg­nięcie kredytu albo pożyczki w banku lub w SKOK-u. Najlepiej do końca grudnia, bo wówczas nawet w razie likwidacji ulgi podatnik zagwarantuje sobie prawo do odliczenia przez następnych 20 lat*.
Kredyt musi być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Cele premiowane ulgą

Z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy kredyt jest przeznaczony na jedną z poniższych inwestycji:
- budowa budynku mieszkalnego (również dokończenie budowy);
- wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego lub mieszkania w takim budynku;
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub mieszkania w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (dewelopera);
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne albo przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie.
Prawa do ulgi nie dają kredyty zaciągnięte na:
- kupno domu (mieszkania) lub rozpoczętej budowy domu na rynku wtórnym,
- wykończenie lub remont domu (mieszkania) oraz
- kupno działki.

Uwaga! Jeśli kredyt jest przeznaczony i na kupno gruntu, i na budowę domu, trzeba w umowie kredytowej wyodrębnić obie kwoty, bo druga część kredytu może być objęta ulgą. To samo dotyczy kredytu na zakup rozpoczętej budowy i jej dokończenie.

Limit kwotowy

Wysokość odliczenia (czyli kwota odsetek) nie jest limitowana, ale dochód można pomniejszyć tylko o odsetki przypadające na kredyt do wysokości 189 000 zł. Jeżeli więc podatnik zaciągnie kredyt mieszczący się w tej kwocie, odliczy całość odsetek, jeśli zaś wyższy – odliczy tylko część.
Ulgą premiowane są również kredyty w walutach obcych. Małżonkom przysługuje tylko jeden wspólny limit. Jeżeli rozliczają się osobno, odliczają odsetki zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych albo od dochodu każdego z nich (w proporcji wskazanej we wniosku), albo od dochodu tylko jednego.

Limit czasowy

Dotyczy on czasu budowy, a nie odliczania odsetek. Samodzielnie prowadzoną budowę domu jednorodzinnego trzeba zakończyć w ciągu trzech lat. Termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończenie budowy trzeba potwierdzić w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego: uzyskać pozwolenie na użytkowanie albo złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy. W wypadku kupna rozpoczętej budowy domu trzyletni okres trwania inwestycji można liczyć od końca roku, w którym przepisano pozwolenie na budowę na nabywcę budowy.
Limit trzech lat nie dotyczy osób kupujących własne lokum od dewelopera bądź wnoszących wkład do spółdzielni mieszkaniowej (deweloperzy i spółdzielnie mogą budować dłużej, nie wpływa to na prawo do ulgi ich klientów).
Nie ma żadnego ograniczenia czasowego spłaty kredytu. Odsetki odlicza się tak długo, jak długo się spłaca kredyt. Jeżeli więc zaciągniemy kredyt na 20 lat, tyle właśnie czasu możemy korzystać z ulgi. Jeśli w okresie kredytowania wydłużymy czas spłaty (obniżając w ten sposób miesięczną ratę kredytu), będziemy też dłużej odliczać odsetki. Budujący dom zazwyczaj muszą jednak zaczekać z konsumpcją ulgi.

Odliczanie

W trakcie budowy domu finansowanej kredytem nie można odliczać płaconych odsetek. Po raz pierwszy można pomniejszyć dochód w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym została zakończona inwestycja. W tym właśnie zeznaniu odlicza się też odsetki zapłacone w latach poprzednich. Jeśli dochód podatnika w pierwszym roku wykazywania ulgi jest zbyt niski, aby wykorzystać odliczenie w pełni, nadwyżkę może on odliczyć w następnym roku podatkowym. Począwszy od trzeciego roku korzystania z ulgi, odliczane mogą być jedynie odsetki zapłacone w danym roku podatkowym.
Podstawą odliczeń jest dokument wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową poświadczający wysokość i termin zapłaty odsetek.
Do zeznania rocznego, w którym po raz pierwszy wykazuje się ulgę, należy dołączyć oświadczenie PIT-2K, w którym podaje się wysokość wszystkich wydatków na inwestycję, w tym udokumentowanych fakturami VAT. Ponadto coroczną kwotę ulgi z tytułu spłaty odsetek trzeba wykazywać w załączniku PIT/D oraz w zeznaniu rocznym (PIT-36 bądź PIT-37).

Czysty zysk z ulgi

O wysokości odliczenia decyduje wysokość faktycznie zapłaconych odsetek. Co ciekawe, dochód można pomniejszyć także o odsetki karne płacone w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu.
Na efektywność ulgi ma więc wpływ system, czas spłaty oraz waluta kredytu. Im wyższe odsetki, tym większy bowiem zysk z ulgi. Ulga preferuje więc kredyty złotowe spłacane jak najdłużej i w równych ratach.
Ulga jest tym większa, im wyższe dochody, bo podatek można dzięki niej pomniejszyć nawet o 40% płaconych odsetek (dotyczy to osób, których zarobki plasują się w trzecim progu podatkowym).


Niektóre stare ulgi wykluczają odsetkową
Odsetek nie mogą odliczać osoby, które kiedykolwiek korzystały z dużej ulgi budowlanej (na kupno nowego mieszkania lub domu, na ich wykończenie, na budowę lub rozbudowę domu, przystosowanie lokalu na cele mieszkalne, wniesienie wkładu do spółdzielni oraz wpłaty do kasy mieszkaniowej) lub ulgi na zakup działki. Ulgi te zostały zlikwidowane z początkiem 2002 r.
Jednak zwrot kwoty odliczonej w ramach tych ulg na zasadach określonych przez ustawodawcę pozwala uznać, że podatnik z ulg faktycznie nie skorzystał, więc ma prawo do odliczania odsetek.
Prawa do ulgi odsetkowej nie odbiera natomiast korzystanie w przeszłości z ulgi remontowej ani odliczanie od dochodu kosztów poniesionych na budowę na wynajem.

Po ślubie można stracić prawo do ulgi
Wyżej opisane ograniczenia dotyczą obojga małżonków. Z tego wynika, że ślub z osobą, która korzystała kiedyś ze starych ulg (choćby w minimalnym stopniu), spowoduje utratę prawa do odliczeń w ramach ulgi odsetkowej. Jeśli pobiorą się osoby, z których każda korzysta z ulgi odsetkowej, po ślubie będą mogły dalej odliczać odsetki – ale tylko w ramach jednego wspólnego limitu.

Przeznaczenie terenu też ma znaczenie
Zgodnie z ustawą kredytowana inwestycja musi być prowadzona na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – w decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli dom budowany jest na gruncie rolnym nieprzeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową (tylko pod uprawy rolne z możliwością zabudowy siedliskowej), to urząd skarbowy może uznać, że ten warunek ulgi nie jest spełniony.

Refinansowanie przekreśla ulgę
Urzędy skarbowe nie zgadzają się także na odliczenie odsetek od kredytu, który jest przeznaczony na spłatę innego kredytu mieszkaniowego. Osoby, które zamienią kredyt mieszkaniowy na tańszy w innym banku, stracą ulgę odsetkową.
Samo przewalutowanie kredytu w tym samym banku nie stanowi natomiast przeszkody do kontynuowania odliczenia, nie zmienia się bowiem cel kredytu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi