Kredyt ubezpieczony


Spłacasz duży kredyt hipoteczny i chcesz zabezpieczyć rodzinę na wypadek nieszczęścia. Ubezpiecz się i pamiętaj, żeby nie nurkować ani się nie wspinać, dopóki nie spłacisz kredytu – zwłaszcza jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny.

Liczba sprzedanych w ostatnich latach kredytów hipotecznych przekroczyła najśmielsze oczekiwania analityków tego rynku.
Duży wpływ miała na to coraz bardziej atrakcyjna oferta banków, które w wyniku zaostrzającej się konkurencji proponują swoim klientom dogodne warunki i wiele ułatwień w procesie przyznawania­ oraz spłaty kredytu. Ważnym elementem wzrostu atrakcyjności oferty banków jest rozwój współpracy z rynkiem ubezpieczeń. Owocem tej kooperacji są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców. Dodatkową korzyścią dla klientów banków jest również możliwość realizacji wielu potrzeb finansowych w jednym miejscu, u jednego doradcy.
Produktami najczęściej wybieranymi przez klientów są ubezpieczenia bezpośrednio powiązane z produktem bankowym. W przypadku kredytów hipotecznych są to ubezpieczenia chronią­ce kredytobiorcę i jego rodzinę od skutków nieprzewidzianych zdarzeń, które mają zasadniczy wpływ na sytuację finansową rodziny, takich jak: utrata pracy, śmierć, choroba, pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek oraz utrata całkowitej lub czasowej zdolności do pracy.

Uwaga! Ogólne warunki ubezpieczenia są podstawowym i kluczowym źródłem informacji na temat ubezpieczenia i koniecznie trzeba się z nimi – bądź z najważniejszymi ich zapisami – zapoznać. Nie zapomnijmy o tym przed zawarciem umowy.

Ochrona w razie utraty życia

Produktem bazowym, którego posiadanie wraz z kredytem hipotecznym jest od lat standardem w Europie Zachodniej, jest ubezpieczenie na życie oferowane przez wiele banków w Polsce. Zasadniczą funkcją tego ubezpieczenia jest ochrona najbliższych członków rodziny w razie śmierci kredytobiorcy, niezależnie od jej przyczyny. Atutem takiego rozwiązania jest zabezpieczenie rodziny kredytobiorcy i poręczycieli zapewniające im całkowite zwolnienie z obowiązku spłacania pozostałej części kredytu w przypadkach losowych, przy jednoczesnym uwolnieniu banku od konieczności windykacji zadłużenia.
Zawierając umowę ubezpieczenia na życie, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nie wolno zatajać ani podawać nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia. Mogłoby to spowodować odmowę wypłaty odszkodowania, gdyby doszło do zdarzenia objętego polisą w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej i informacje te wyszłyby na jaw. Przed podpisaniem polisy trzeba też sprawdzić wszystkie inne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (patrz ramka na poprzedniej stronie).

Ochrona w razie utraty zdrowia

Ubezpieczenie na życie oferowane jest zwykle – zależnie od produktu i oferty banku – wraz z umowami dodatkowymi uwzględniającymi między innymi spłatę poszczególnych rat kredytu bądź całego zadłużenia kredytobiorcy w trakcie choroby, pobytu w szpitalu, czasowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej. Zdarzenia te można podzielić na dwie grupy:
- o charakterze przejściowym, takie jak pobyt w szpitalu bądź choroba. Jeśli na przykład trafimy do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, towarzystwo spłaci za nas określoną w umowie ubezpieczenia liczbę rat kredytu.
Aby otrzymać takie prawo, pobyt w szpitalu – zależnie od oferty – musi trwać przynajmniej 7-21 dni w danym miesiącu. Jeżeli pobyt ten przedłuża się na kolejne miesiące, spłata rat kredytu przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest kontynuowana;
- o charakterze trwałym, takie jak całkowita niezdolność do pracy zarobkowej. Jeżeli skutki wypadku bądź choroby trwają znacznie dłużej, możemy zostać uznani za trwale niezdolnych do pracy zarobkowej. Podstawą takiej decyzji jest z reguły orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które podlega ostatecznej weryfikacji przez lekarza danego zakładu ubezpieczeń. Okres choroby lub niezdolności do pracy, który jest brany pod uwagę, wynosi przynajmniej 12 miesięcy. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń spłaca za kredytobiorcę całe saldo zadłużenia, umowa ubezpieczenia ulega zaś rozwiązaniu.
Dokumentami, których zakład ubezpieczeń bę­dzie wymagał przy złożeniu wniosku o wypłatę świadczenia, będą oprócz kopii umowy kredytu dokumenty medyczne potwierdzające czasową bądź trwałą niezdolność do pracy zarobkowej kredytobiorcy.
Wykupując to ubezpieczenie, trzeba pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niezdolność do wykonywania pracy powstała wskutek choroby lub uszkodzenia ciała, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Jednak po upływie trzech lat od rozpoczęcia ochrony towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą podnieść zarzutu, że kredytobiorca podał nieprawdziwe informacje dotyczące w szczególności zatajenia choroby lub uszkodzenia ciała.

Ochrona w razie utraty pracy

Jednym z najnowszych rozwiązań rynkowych zabezpieczających nieprzewidziane zdarzenia jest ubezpieczenie od utraty pracy.
Osoby objęte takim ubezpieczeniem, które w czasie trwania umowy kredytowej utracą źródło dochodu i uzyskają status osoby bezrobotnej (rejestrując się w urzędzie pracy), otrzymają comiesięczne świadczenia ułatwiające spłatę kredytu w okresie poszukiwania pracy. Produkt jest przeznaczony zarówno dla osób, które są zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony i na czas określony, jak i dla prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. W przypadku tych ostatnich utratą pracy będzie, zależnie od oferty zakładu ubezpieczeń, ogłoszenie upadłości bądź wyrejestrowanie prowadzonej działalności.
Zależnie od rodzaju kredytu zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spłaty od sześciu do 12 rat kredytu następujących po udokumentowaniu utraty pracy (potwierdzonej przez urząd pracy).
Zaletą tego ubezpieczenia jest również to, iż w przypadku prac dorywczych podejmowanych przez kredytobiorcę w okresie bezrobocia może on zawiesić spłatę rat kredytu przez zakład ubezpieczeń i powrócić do swego prawa po ich zakończeniu. Warunkiem takiego „odwieszenia” jest nadal trwający status bezrobotnego, który kredytobiorca może potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem z urzędu pracy.
W momencie znalezienia przez kredytobiorcę nowej pracy towarzystwo ubezpieczeń zaprzestaje spłacania za niego rat kredytu, zaś kredytobiorca kontynuuje regulowanie swoich należności wobec banku. Spłacone przez ubezpieczyciela raty nie podlegają zwrotowi.
Standardowo na rynku stosuje się trzymiesięczną karencję od momentu przystąpienia do umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy utracimy pracę w trakcie trwania karencji, towarzystwo ubezpieczeń jest zwolnione z wypłaty odszkodowania.

MAŁŻONKOWIE BIORĄCY KREDYT HIPOTECZNY DECYDUJĄ, CZY UBEZPIECZYĆ JEDNO Z NICH, CZY OBOJE

W przypadku gdy kredyt zaciągany jest przez dwóch kredytobiorców, na przykład małżonków, towarzystwa ubezpieczeń proponują dwa rozwiązania:
- ustalenie proporcji pomiędzy kredytobiorcami, która będzie obowiązywała w razie zajścia zdarzenia oraz opłacanie wyłącznie jednej składki (naliczanej od sumy ubezpieczenia). Jeżeli proporcja wy­nosi 50/50, to w razie śmierci jednego z małżonków drugi otrzyma spłatę połowy salda zadłużenia wobec banku. Podobnie jest w sytuacji utraty zdolności do wy­konywania pracy przez jedno z małżonków;
- opłata dwóch składek za każdego kredytobiorcę oddzielnie. Spłata zadłużenia przez towarzystwo będzie wówczas zawsze realizowana w pełnej kwocie, niezależnie od tego, którego z małżonków dotyczy zdarzenie.

Jakie wyłączenia w ubezpieczeniu na życie?
Odmowa wypłaty świadczenia może mieć miejsce wtedy, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła bezpośrednio lub pośrednio w wyniku:
- popełnienia samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty przystąpienia do ubezpieczenia;
- aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach;
- wojny, działań wojennych lub stanu wojennego;
- samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę.
Ponadto odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli ubezpieczony podał niezgodne z prawdą informacje na temat swojego stanu zdrowia, o które towarzystwo pytało w momencie przystąpienia do umowy ubezpieczenia lub w ankiecie medycznej, i informacje te mogły mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Jednak po upływie trzech lat od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą podnieść zarzutu, że przy przystąpieniu do umowy ubezpieczenia kredytobiorca podał nieprawdziwe informacje dotyczące w szczególności zatajenia choroby lub uszkodzenia ciała.

Jakie wyłączenia w ubezpieczeniu utraty pracy?
Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata pracy nastąpiła:
– przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia lub w okresie karencji;
– wskutek rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu:
– ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
– popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
– zawinionej przez ubezpieczonego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
– wskutek nieprzedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony;
– w związku z uzyskaniem przez ubezpieczonego prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub jakiegokolwiek świadczenia innego niż zasiłek dla bezrobotnych;
– wskutek wojny albo aktów terroryzmu lub sabotażu;
– wskutek uczestnictwa ubezpieczonego w zamieszkach lub strajkach;
– wskutek działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego;
– oraz jeżeli umowa o pracę zawarta między ubezpieczonym i pracodawcą wygasła w związku z nieobecnością ubezpieczonego w pracy z powodu tymczasowego aresztowania.

Jakie wyłączenia w ubezpieczeniu niezdolności do pracy?
Wypłaty odszkodowania (spłaty części lub całości kredytu) nie będzie, jeżeli nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy ubezpieczonego powstał wskutek:
- choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego oraz ich skutków;
- spożycia alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych niezaleconych przez lekarza;
- nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich;
- usiłowania lub popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego, próby samobójczej, świadomego samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności;
- poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
- wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie innego samolotu niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych;
- wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach, rozruchach;
- udziału w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, w szczególności uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie oraz udziału w wyścigach wszelkiego rodzaju poza lekkoatletyką i pływaniem;
- prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA W BANKU MA SWOJE ZALETY

Wygoda. Kredytobiorca może załatwić kredyt i ubezpieczenie w jednym miejscu, nie musi poszukiwać odpowiedniej oferty na rynku. W przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych składka za ubezpieczenie jest zwykle doliczana do raty kredytu i potrącana w cyklu miesięcznym z rachunku klienta.
Niskie koszty. Wraz z malejącym saldem zadłużenia maleje kwota składki doliczanej co miesiąc do raty kredytu.
Koszt składki miesięcznej za ubezpieczenie ryzyka śmierci oraz niezdolności do pracy zarobkowej pobieranej od salda zadłużenia jest zwykle uśredniony dla wszystkich kredytobiorców i zależnie od banku waha się od 0,05 do 0,1%. Jeżeli kredyt wynosi na przykład 100 000 zł, to składka doliczana do raty kredytu będzie wynosiła od 50 do 100 zł miesięcznie. W przypadku polisy indywidualnej zakupionej poza bankiem składka będzie uzależniona od płci, wieku oraz stanu zdrowia kredytobiorcy. Dla przykładu 50-letni mężczyzna przy identycznej sumie ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł zapłaci miesięcznie ponad 200 zł. Ubezpieczenie od utraty pracy przy kredycie w wysokości 100 000 zł kosztuje średnio 50-80 zł miesięcznie.
Termin realizacji świadczeń. Zakłady ubezpieczeń są zobowiązane wypłacić należne świadczenie w ustawowo określonym terminie 30 dni, zwykle bezpośrednio na rachunek w banku, w którym kredytobiorca otrzymał kredyt. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia szybkie poradzenie sobie z problemem grożących odsetek karnych bądź windykacją zadłużenia, lecz także nie narusza majątku lub oszczędności, które trzeba by przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.