Kto odpowiada za niestabilny płot?


Sąsiad wykopał przy moim ogrodzeniu betonowym rów głębokości 0,5 m, co spowodowało odsłonięcie fundamentów słupów, brak oparcia, wysadzanie przez mróz oraz upłynnienie gruntu (gliny) przez wodę płynącą rowem. W wyniku tego płot pochylił się i grozi wywróceniem. Zwróciłem się do powiatowego nadzoru budowlanego o nakazanie sąsiadowi zasypania rowu. Niestety, odpowiedziano mi, że ogrodzenia boczne (od strony sąsiednich działek) tego urzędu nie interesują, a wykopany przez sąsiada rów w ogóle nie jest obiektem budowlanym. Ja uważam, że nie ma zanczenia, czy chodzi o ogrodzenie frontowe, czy boczne, i że nie powinno się wyłączać żadnych obiektów budowlanych spod jurysdykcji nadzoru budowlanego. Czy urząd powienien się zająć sprawą mojego płotu?

Zakres ustawy Prawo budowlane obejmuje sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki wyłącznie obiektów budowlanych, czyli budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, obiektów małej architektury oraz budowli stanowiących całość techniczno-użytkową, niebędących budynkami bądź obiektami małej architektury.
Rów wykopany na działce nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego i jeżeli nie został wykonany w ramach prowadzonych robót budowlanych, to nie podlega organom nadzoru budowlanego, w związku z tym uzasadnione jest postępowania w tej sprawie.
Ogrodzenie jest natomiast obiektem budowlanym (budowlą). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednakże na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych lub innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m wymaga uprzedniego zgłoszenia staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Oznacza to, że budowa ogrodzenia między posesjami (poza miejscami pub­licznymi) o wysokości do 2,2 m – niezależnie od jego konstrukcji i użytego materiału budowlanego – nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani też dokonania zgłoszenia.
W kwestii, czy obiekty nie­wymagające uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia podlegają nadzorowi budowlanemu, czy też są spod niego wyłączone w całości lub w części, w orzecznictwie sądowym zarysowują się dwa stanowiska:
- jedno z nich przemawia za tym, że sprawa budowy ogrodzeń poza miejscami publicznymi o wysokości do 2,2 m nie należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego i jakiekolwiek roszczenia dotyczące takich ogrodzeń powinny być rozstrzygane na drodze cywilnoprawnej;
- bardziej przekonujące wydaje się drugie stanowisko, z którym można się spotkać w orzeczeniach sądów administracyjnych. Według tego poglądu obiekty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie podlegają nadzorowi budowlanemu jedynie w zakresie regulacji objętej art. 48 i art. 49b (dotyczących samowoli budowlanych i możliwości ich legalizacji). W pozostałym natomiast zakresie nie są wyłączone spod właściwości nadzoru budowlanego.
W przedstawionej sytuacji nadzór budowlany ma zatem prawo wszcząć postępowanie w sprawie stanu technicznego ogrodzenia na podstawie art. 66 Prawa budowlanego. Celem tego przepisu jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania wszystkich obiektów budowlanych, bez względu na to, czy ich budowa wymagała pozwolenia lub zgłoszenia, czy nie.
Jeśli organ nadzoru budowlanego uzna stan techniczny ogrodzenia za nieprawidłowy oraz zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, na tej podstawie może nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Trzeba tu podkreślić, że ten nakaz będzie wydany wobec właściciela obiektu budowlanego (w tym przypadku ogrodzenia) – bez względu na to, kto lub co spowodowało nieprawidłowy stan techniczny.
Właściciel ogrodzenia zniszczonego wskutek działań podjętych przez sąsiada może dochodzić swoich praw (w tym naprawy ogrodzenia, odszkodowania od sąsiada) w postępowaniu przed sądem powszechnym. Organ nadzoru budowlanego nie jest bowiem władny w ramach kompetencji określonych ustawą Prawo budowlane do nakazania jednej ze stron sporu naprawy wyrządzonej szkody.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi