Legalizacja starej samowoli


Odziedziczyłem po rodzicach dom wybudowany w latach 70. bez pozwolenia na budowę. Czy gdybym chciał teraz zalegalizować tę budowę, zapłaciłbym opłatę legalizacyjną?

Nie. Nałożenie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego opłaty legalizacyjnej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) jest konsekwencją zastosowania przez ten organ procedury legalizacyjnej przewidzianej w art. 48 tej ustawy. Tymczasem zgodnie z art. 103 ust. 2 omawianej ustawy przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem wejścia w życie ustawy (czyli przed 1 stycznia 1995 r.) lub w stosunku do których przed tym dniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Do tych obiektów stosuje się przepisy dotychczasowe, a więc przepisy ustawy z 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38, poz. 229 z późn. zm).
Stare prawo budowlane podobnie jak obecne przewidywało możliwość legalizacji samowoli budowlanej, ale nie zawierało żadnych przepisów uprawniających do nakładania opłat legalizacyjnych. Tak więc w stosunku do samowoli sprzed 1995 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać:
- rozbiórkę, jeśli obiekt został wybudowany na terenie nieprzeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę lub przeznaczonym pod zabudowę innego rodzaju bądź zagraża bezpieczeństwu, albo
- wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z przepisami, a na- stępnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Nie ma natomiast możliwości nałożenia opłaty legalizacyjnej.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi