Ogrodzenie zgodne z prawem


Każdy właściciel może ogrodzić swoją nieruchomość. Nie wolno mu jednak tego zrobić w sposób dowolny. Musi się liczyć z przepisami prawa i... racjami sąsiadów.

Na nowo podzielonych i zasiedlanych działkach problemem jest osiągnięcie porozumienia między sąsiadami co do wyglądu i kosztu stawianego ogrodzenia. Funkcjonująca gdzieniegdzie tak zwana reguła prawej strony (każdy buduje swoje ogrodzenie od strony ulicy i z prawej strony, patrząc od frontu) nie zdaje egzaminu choćby dlatego, że nie znajduje oparcia w przepisach prawa, więc nie można jej wyegzekwować. W wypadku kupna działki leżącej między zagospodarowanymi i ogrodzonymi nieruchomościami bolączką nabywcy jest to, że z każdej strony ma ona inny płot.

Kto zapłaci za płot między działkami?

Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala domniemywać, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2 korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121).
Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu prywatnej własności, dlatego koszt jego budowy obciąża tego, czyja własność ma być przez nie chroniona.
Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wykonaniu ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować inwestycję. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel zainteresowany budową.

W którym miejscu stawiać ogrodzenie?

Od strony sąsiada. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy je tak usytuować, aby nie przekraczało granicy nieruchomości należącej do inwestora. Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.
Od ulicy. Ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę.
W przypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta dojdzie do wniosku, że jego wykonanie w granicach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, a tym samym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, może w drodze decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
W razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i zaznaczenie ich w terenie), a jeśli to się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Jeżeli mamy wątpliwości co do przebiegu linii rozgraniczającej istniejącej lub planowanej ulicy (może się ona nie pokrywać z granicą własności), to również powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia. Nie ma co prawda takiego obowiązku, ale pozwoli to uniknąć ewentualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

Jakie formalności są konieczne?

Budowa ogrodzenia. Nie wymaga się tu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń:
- od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz
- o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.
Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki (może tego zażądać urząd). Może je wykonać sam inwestor.
Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno-budowlanych. Przykładem może być budowa ogrodzenia na terenie planowanej ulicy, nawet jeśli ulicy takiej na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie.
Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie.

Uwaga! Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.

Budowa zjazdu. Jeśli przy okazji budowy lub wymiany ogrodzenia chcemy zmienić usytuowanie bramy wjazdowej od strony drogi publicznej i będzie to wymagało wykonania nowego lub przebudowy istniejącego zjazdu, to potrzebna będzie zgoda zarządcy drogi i pozwolenie na budowę zjazdu wydane przez starostę.
O zgodę na wykonanie zjazdu należy wystąpić do zarządu dróg miejskich lub do urzędu gminy. Jest ona wydawana w formie decyzji. Ponadto, jeśli w danej miejscowości nie ma planu miejscowego, trzeba też uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Po skompletowaniu wyżej wymienionych dokumentów należy zlecić wykonanie projektu zjazdu (musi to zrobić osoba mająca uprawnienia do projektowania).

Jakie wymogi techniczne musi spełnić ogrodzenie?

Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określają wymogi, jakie powinny spełniać ogrodzenia:
- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Dlatego zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów;
- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki;
- szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, szerokość furtki zaś powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej (dotyczy to jednak budynków wielorodzinnych lub użyteczności publicznej).
Od dawna nie obowiązują już przepisy, które nakazywały, aby ogrodzenie od strony ulicy było częściowo ażurowe. Teraz może ono być pełne na całej wysokości. Urząd nie może więc narzucić inwestorowi, jak ma wyglądać ogrodzenie.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
- ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)


Kiedy można żądać od sąsiada, żeby postawił płot?

Wtedy, gdy sąsiad nie chce uczestniczyć w kosztach budowy ogrodzenia, a ze względu na sposób wykorzystywania nieruchomości (na przykład prowadzenie uciążliwego warsztatu, trzymanie niebezpiecznego psa lub hodowlę zwierząt) powinien sam ogrodzić swoją nieruchomość. W takiej sytuacji właściciel sąsiedniej nieruchomości wcale nie jest bezradny. Jeśli bowiem w związku z brakiem ogrodzenia nieruchomości powstaje stan zagrożenia dla innych osób, można o tym poinformować policję lub straż miejską. Organy te mogą zobowiązać właściciela nieruchomości do usunięcia zagrożenia. Mogą również skierować sprawę do sądu grodzkiego, jeśli właściciel nie zachowuje należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
Jeżeli to nie skutkuje, a właściciel sąsiedniej nieruchomości podejmuje działania, które ponad przeciętną miarę utrudniają korzystanie z nieruchomości sąsiednich, można wystąpić do sądu cywilnego z powództwem o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Może to polegać na przykład na wykonaniu ogrodzenia, które zapobiegałoby przedostawaniu się zwierząt na sąsiednie nieruchomości czy tłumiło hałas.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi