Zwrot VAT za materiały budowlane


Od 1 stycznia 2006 r. osoby budujące i remontujące swoje domy sposobem gospodarczym mają możliwość odzyskania części wydatków poniesionych po 1 maja 2004 r., czyli po podwyżce VAT na materiały budowlane z 7 na 22%.

Refundację części zapłaconego VAT reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Jakie wydatki do zwrotu
Dotyczy on wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych w związku z:
- budową budynku mieszkalnego;
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne albo przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał samodzielny lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w ustawie o własności lokali;
- remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Pod pojęciem budynku mieszkalnego należy rozumieć nie tylko same fundamenty, ściany i dach, ale także związane z nim urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. Wydatki na budowę garażu wolno stojącego obok domu, ogrodzenia czy utwardzenie podjazdu nie wchodzą w rachubę.
Pojęcie remontu na potrzeby ustawy zostało ściśle zdefiniowane poprzez wykaz robót remontowych stanowiących załącznik do ustawy.
Zwrot VAT dotyczy tylko tych materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-procentową stawką podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 r. – 22-procentową. Obniżenie stawki z 22 do 15% nie zmieni prawa do wystąpienia o zwrot.
Wykaz takich materiałów budowlanych zostanie sporządzony przez ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem finansów.
Zwrócone mogą być wydatki poniesione i udokumentowane fakturami wystawionymi między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r. dla osób fizycznych.

Uwaga! Otrzymany zwrot VAT jest zwolniony od podatku dochodowego. Nie trzeba go wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podstawą do zwrotu VAT są wyłącznie zakupy materiałów budowlanych. Zapłata za usługi budowlane nie daje do niego prawa.

Ile można dostać

Kwota, która może zostać zwrócona podatnikowi, jest uzależniona od ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Ile wynosi aktualnie przyjęta dla tego celu cena 1 m², można sprawdzić na stronach internetowych GUS (www.stat.gov.pl), Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) lub Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). W pierwszym kwartale 2005 r. wynosiła ona 2505 zł.
Ustawa określa wielkość zwrotu jako 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur. W zależności od rodzaju prac, w których wykorzystano nabyte materiały budowlane, zwrócona kwota nie może być wyższa niż 12,295% iloczynu:
- 70 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o dokonanie zwrotu – w przypadku robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę;
- 30 m² powierzchni użytkowej i ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego – w przypadku robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Odniesienie do prawa budowlanego jest bardzo istotne. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące inwestycji budowlanych i remontowych zostały zliberalizowane – dla wielu prac od 26 września br. nie jest już wymagane pozwolenie na budowę (patrz artykuł Pozwolenie na budowę. Po nowelizacji prawa budowlanego, Murator 11/2005, s. 168).
Jeśli podatnik kupował materiały budowlane na przykład do budowy domu (wymagane pozwolenie na budowę) i remontu mieszkania (można go przeprowadzić bez pozwolenia), przysługują mu dwa limity zwrotu na wszystkie wydatki.
Jeżeli faktury za materiały budowlane wykorzystano do odliczenia innych ulg podatkowych, kwota zwrotu będzie niższa. Ograniczenie to dotyczy wydatków objętych zlikwidowaną dużą ulgą budowlaną (odliczanych od dochodu lub podatku na podstawie praw nabytych) oraz ulgą remontową. Kwota zwrotu w takich przypadkach obejmie najwyżej 55,23% kwoty VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa wyżej (70 lub 30 m² i ceny 1 m²). I tu można wykorzystać oba limity.

Uwaga! Maksymalna kwota zwrotu VAT dotyczy całego okresu obowiązywania ustawy, a nie jednego roku podatkowego.

Kto jest uprawniony

Z dobrodziejstwa nowych przepisów mogą skorzystać osoby, które dokonały zakupów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.
Zwrot części poniesionych wydatków przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna ma:
- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego (na przykład zgodę właściciela);
- tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu;
- pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie.
Prawo do zwrotu przysługuje osobom fizycznym, także pod warunkiem że ani występujący o zwrot, ani jego małżonek nie prowadzili działalności gospodarczej w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub usług remontowych jako podatnicy VAT.

Co zrobić, żeby dostać zwrot

Osoby, które chcą odzyskać część wydatków poniesionych na kupno materiałów budowlanych, muszą skrupulatnie gromadzić faktury i inne dokumenty.

Krok 1 – złóż w terminie wniosek. Zwrot jest dokonywany na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Małżonkowie mogą wystąpić o zwrot razem lub oddzielnie. Jeśli składają odrębne wnioski w różnych urzędach, muszą o tym powiadomić fiskusa.
Wniosek może być złożony:
- po zakończeniu inwestycji, ale nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia jej zakończenia; w przypadku inwestycji zakończonych przed 1 stycznia 2006 r. (dzień wejścia w życie ustawy) przyjęto, że datą zakończenia inwestycji jest właśnie 1 stycznia 2006 r., albo
- raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do 30 czerwca 2008 r.

Krok 2 – dołącz konieczne dokumenty. Wniosek o zwrot powinien zawierać między innymi:
- określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa, remont);
- rok rozpoczęcia inwestycji;
- wykaz faktur;
- wartość poniesionych wydatków;
- kwotę zwrotu obliczoną samodzielnie.
Należy pamiętać, że dokumentem będącym podstawą do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej przez zarejestrowanego podatnika VAT. Faktury mogą być wystawione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.
Do wniosku należy załączyć kopie:
- pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku lub lokalu mieszkalnego (wypisu z księgi wieczystej, notarialnej umowy kupna, przydziału, umowy najmu lub użyczenia);
- faktur dokumentujących poniesione wydatki;
- pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego albo zawiadomienia o zakończeniu inwestycji – w przypadku zakończonej budowy lub przebudowy budynku;
- dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę – w przypadku niezakończonej inwestycji.

Krok 3 – czekaj na decyzję. W ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę. Jest ona wypłacana w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji:
- w kasie urzędu skarbowego;
- za pośrednictwem poczty;
- za pośrednictwem banku.
W przypadku przekroczenia jednego z tych dwu terminów kwota zwrotu podlega oprocentowaniu.

Uwaga! W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Podstawa prawna: ustawa z 29 lipca 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Jakie prace remontowe uprawniają do zwrotu VAT?

ZALICZANE DO REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO:
1. Remont lub modernizacja przyłączy, ich elementów lub wykonanie nowych przyłączy:
- wodociągowych, hydroforni;
- kanalizacyjnych, bezodpływowych zbiorników ścieków, urządzeń do oczyszczania ścieków;
- sieci cieplnej, węzłów cieplnych, kotłowni;
- do linii elektrycznej.
2. Wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej.
3. Remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami, obejmujące:
- wzmocnienie fundamentów lub ich zabezpieczenie;
- izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne;
- osuszanie fundamentów.
4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części dotyczące:
- konstrukcji stropów;
- konstrukcji ścian nośnych i zewnętrznych;
- konstrukcji i pokrycia dachu;
- docieplenia stropów i stropodachów;
- kanałów spalinowych i wentylacyjnych;
- pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku, na przykład słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggii, izolacji przeciwwodnych i dźwiękochłonnych.
5. Remont lub modernizacja elewacji budynku obejmujące:
- tynki i okładziny zewnętrzne;
- malowanie elewacji;
- docieplenie ścian budynku;
- obróbki blacharskie i elementy odwodnienia budynku.
6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych.
7. Przebudowa układu funkcjonalnego budynku obejmująca:
- sanitariaty i kuchnie;
- wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia i wykonanie innych elementów związanych z udostępnieniem i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych.
8. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujące rozprowadzanie po budynku instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji:
- sanitarnych;
- elektrycznych, odgromowych i uziemienia;
- klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
- przyzywowych (domofony) i alarmowych;
- grzewczych;
- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.
10. Wykonanie nowych instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii.

ZALICZANE DO REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO:
1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w mieszkaniu:
- ścian działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych;
- podłóg i posadzek;
- okien, świetlików i drzwi;
- powłok malarskich i tapet;
- elementów kowalsko-ślusarskich;
- izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dźwiękochłonnych i cieplnych.
2. Remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji w mieszkaniu obejmujące rozprowadzenie instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji:
- sanitarnych;
- elektrycznych;
- klimatyzacyjnych i wentylacyjnych;
- przyzywowych (domofony) i alarmowych;
- grzewczych;
- przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;
- wykorzystujących alternatywne źródła energii.
3. Wykonanie nowych instalacji gazowych.

KWOTĘ ZWROTU VAT TRZEBA OBLICZYĆ SAMEMU

Nie jest to takie trudne. Prześledźmy to na przykładzie państwa Kowalskich, którzy prowadzą jednocześnie dwie inwestycje: budują dom jednorodzinny i remontują zajmowane mieszkanie.
Na kupno materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy wydali po 1 maja 2004 r. 150 000 zł, z czego 27 049,18 zł stanowił VAT. Kwota zwrotu wyniesie zatem 18 442,13 zł (68,18% x 27 049,18). Teraz trzeba sprawdzić, czy mieści się ona w limicie zwrotu. Załóżmy, że cena 1 m2 się nie zmieni i w momencie składania wniosku będzie wynosić 2505 zł. W takim razie limit wyniósłby 21 559,28 zł (2505 x 70 x 12,295%). Kowalscy dostaną więc pełen zwrot – 18 442 zł (należy go zaokrąglić do pełnych złotych).
Na kupno nowego wyposażenia łazienki oraz nowej podłogi w całym w mieszkaniu Kowalscy wydali po 1 maja 2004 r. 75 000 zł, w której to kwocie zawarto 13 524,59 zł VAT. Kowalscy korzystają z ulgi remontowej, więc mogą wystąpić o zwrot jedynie 55,23% zapłaconego VAT. Mogą się zatem ubiegać o zwrot 7469,63 zł. Jeśli przyjmiemy wysokość limitu 9239,69 zł (2505 x 30 x 12,295%), okazuje się, że zwrot obejmie całą obliczoną kwotę i wyniesie 7470 zł.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi