Bank żąda dokumentów. Z wnioskiem kredytowym


Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, czeka nas żmudne gromadzenie dokumentów. W niektórych bankach można częściowo uniknąć tej kredytowej biurokracji.

Zanim bank udzieli kredytu hipotecznego, musi zbadać zdolność kredytową klienta. Najważniejszą informacją będzie, jakie są jego dochody i w jaki sposób je uzyskuje. Ważne jest również, na co ma być przeznaczony kredyt: kupno, budowę czy remont domu, i jaka jest (będzie) wartość rynkowa kredytowanej nieruchomości. Dopiero po uzyskaniu tych informacji bank może obliczyć kwotę kredytu, jakiego byłby skłonny udzielić, oraz określić warunki kredytowania (między innymi marżę i prowizję).

Ilu kredytobiorców
O kredyt mogą wystąpić małżonkowie, osoba samotna albo na przykład rodzice wspólnie z dorosłym dzieckiem. Każdy z nich musi wraz z wnioskiem kredytowym przedstawić w banku:
 - dowód osobisty;
 - książeczkę wojskową oraz zaświadczenie WKU o stosunku do służby wojskowej (jeśli jest mężczyzną i nie ukończył 28 lat);
 - dokument stwierdzający rozdzielność majątkową, orzeczenie o separacji, rozwodzie (jeśli go dotyczy).

Jakie źródło dochodów
Najpewniejszym klientem dla banku są na ogół zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Oczywiście na kredyt mają szansę również osoby zatrudnione na przykład na podstawie umowy o dzieło czy prowadzące działalność gospodarczą. Muszą się one jednak liczyć z ostrzejszymi kryteriami obliczania zdolności kredytowej i większą liczbą wymaganych dokumentów.

Uwaga! Kilka banków proponuje uproszczoną procedurę badania zdolności kredytowej. W GE Money Banku, Fortis Banku czy ING Banku Śląskim jest to oferta dla klientów wykonujących wybrane zawody (na przykład architektów, lekarzy, prawników, osób publicznych), w Lukas Banku – dla stałych klientów, a w Santander Consumer Banku – dla wszystkich. Wystarczy oświadczenie klienta o tym, ile zarabia i że jest w stanie spłacać raty kredytu w określonej wysokości. Czasami wymaga się jeszcze zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Uproszczona procedura ma czasami swoją cenę: nieco wyższe oprocentowanie i ograniczenie kwoty kredytu.

Jakie koszty utrzymania
Bank odejmie od dochodów netto kredytobiorcy kwotę kosztów utrzymania wszystkich członków rodziny (banki inaczej ją liczą dla osób mieszkających w małych miastach, a inaczej w dużych; różne też są sposoby jej obliczania w poszczególnych bankach: niektóre liczą na każdą osobę na przykład po 800 zł, inne na każdą kolejną osobę w rodzinie przyjmują mniejszą stawkę. Ponadto miesięczne dochody zostaną pomniejszone o inne koszty stałe, na przykład raty spłacanego już kredytu, koszt utrzymania mieszkania, samochodu, czesne płacone za szkołę dziecka itp. W ten sposób bank sprawdzi, czy potencjalnego kredytobiorcę stać na regularną spłatę kredytu. Dla potwierdzenia ponoszonych kosztów utrzymania bank może zażądać:
 - wyciągów z kont osobistych za ostatnie 12 miesięcy;
 - wyciągów z rachunku kart kredytowych;
 - zaświadczenia z innego banku o wysokości zadłużenia pozostającego do spłaty, wysokości płaconej raty i terminowości spłat.

Uwaga! Tylko część dokumentów uda się przygotować przed wizytą w banku. Większość z nich trzeba bowiem dostarczyć na drukach bankowych. Na dodatek niektóre dokumenty – zaświadczenia z ZUS i US – ważne są tylko miesiąc. Może się zdarzyć, że będzie trzeba dostarczyć nowe, bo poprzednie zdezaktualizują się w trakcie przedłużającej się analizy wniosku kredytowego.

Jaki cel kredytu
Równie ważne jest udokumentowanie celu kredytowania, czyli nabywanej działki i budowanego domu. Nieruchomość ta będzie zabezpieczeniem kredytu, bank musi więc być pewien, że na działce będzie można postawić dom, że budowa jest zgodna z przepisami, że całość będzie warta tyle, żeby w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy można było odzyskać pożyczone pieniądze.

Takich dokumentów poświadczających dochody może wymagać bank, gdy...

...pracujesz na etacie:
 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych zarobków z ostatnich 12 miesięcy
 - zeznanie podatkowe za ostatni rok albo PIT-11
 - wyciąg z konta osobistego z ostatnich sześciu miesięcy

...zawierasz umowy o dzieło/umowy-zlecenie:
 - kopie umów o dzieło/umów-zleceń z ostatnich 12 miesięcy
 - wystawione rachunki z ostatnich 12 miesięcy lub zaświadczenie pracodawcy o ich wystawieniu
 - deklaracje podatkowe PIT za ostatnie dwa lata
 - wyciąg z konta osobistego z ostatnich sześciu miesięcy

... masz własną firmę:
 - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS
 - decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON
 - oświadczenie o braku zmian w dokumentach rejestrowych
 - opinia z banku, w którym prowadzisz rachunek bieżący
 - zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami
 - zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 - aktualna umowa spółki
 - zezwolenia lub koncesje, jeśli prowadzona działalność tego wymaga
 - rozliczenia podatkowe: deklaracje PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu, kosztów i dochodu netto) oraz deklaracja PIT-5 za ostatni miesiąc (nie dotyczy osób, które płacą podatek w formie zaliczek)
 - rozliczenie z podatku płaconego w formie ryczałtu ewidencjonowanego: deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy (albo zaświadczenie z US o wysokości przychodu) oraz księga przychodów/zestawienie przychodów za bieżący rok
 - decyzja o wysokości przyznanej karty podatkowej za ostatni rok i oświadczenie o średnich miesięcznych przychodach – w przypadku rozliczania się z US na zasadach karty podatkowej

...wynajmujesz nieruchomość: - odpis z księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument stwierdzający prawo do nieruchomości
 - umowy najmu z ostatnich 12 miesięcy zarejestrowane w US
 - deklaracje PIT-5 z roku bieżącego (w przypadku ryczałtu zaświadczenie z US o wysokości osiągniętego przychodu w danym roku podatkowym lub kopia ewidencji przychodów z ostatnich 12 miesięcy)
 - deklaracja podatkowa PIT za ubiegły rok
 - historia/wyciąg z konta osobistego z ostatnich sześciu miesięcy

...prowadzisz gospodarstwo rolne: - zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego za ostatnie 12 miesięcy
 - zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem rolnym i KRUS-em
 - faktury VAT lub rachunki z tytułu sprzedaży produktów
 - zeznanie podatkowe za ostatni rok podatkowy
 - ostatnia decyzja o przyznaniu dopłat bezpośrednich wraz z potwierdzeniem wpływu na konto
 - historia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy


Autor: Andrzej Bućko


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi