Budowa po długiej przerwie


Kupiliśmy działkę z budynkiem gospodarczym w stanie surowym otwartym. Ostatni wpis w dzienniku budowy jest z 2001 r. i nie ma możliwości uzupełnienia wpisów. Stan faktyczny budynku jest zgodny z tym, co zapisano w dzienniku, ale są pewne odstępstwa od projektu. Na bazie tego niedokończonego budynku gospodarczego chcemy wybudować budynek mieszkalny. Co musimy załatwić w urzędzie?

Jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Wygaśnięcie pozwolenia stwierdza się decyzją administracyjną wydaną w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wydaje ją organ administracji publicznej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w pierwszej instancji, czyli starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Nie ma możliwości przedłużenia czy też przywrócenia tego dwuletniego terminu. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia na budowę ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający wygaśnięcie pozwolenia z upływem terminu określonego w art. 37 ust. 1, czyli określa już istniejący stan prawny. Prowadzenie robót budo­wlanych po przerwie w budowie trwającej dłużej niż dwa lata jest traktowane jako przejaw samowoli budowlanej. I nie ma w takim przypadku znaczenia to, że decyzja administracyjna potwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia zostanie wydana po upływie pewnego czasu od faktycznego wygaśnięcia. Kontynuować przerwaną budowę można dopiero po wydaniu przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu nowego pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie pozwolenia inwestor musi załączyć projekt budowlany (cztery egzemplarze), oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w opisanej sytuacji również decyzję o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu inwestycji nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Jeżeli zaadaptowanie niedokończonego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wiąże się z jego rozbudową, nadbudową albo przebudową, projekt budowlany powinien zawierać ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego (§ 206 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Warto jeszcze wspomnieć, że w art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego przewidziano również wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy roboty budo­wlane nie zostały rozpoczęte przed upływem dwóch lat od dnia, w którym ta decyzja
stała się ostateczna.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) - rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi