Czy można zrezygnować z budowy?


Pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz dodatkowo wolno stojącego gospodarczego. Jestem na etapie robót wykończeniowych w domu. Zdecydowałem nie budować budynku gospodarczego, funkcję taką może bowiem pełnić pomieszczenie obok garażu. Czy w takim przypadku przed złożeniem w nadzorze budowlanym zawiadomienia o zakończeniu budowy powinienem uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dotyczącą rezygnacji z budynku gospodarczego?

Pozwolenie na budowę jest decyzją, która daje inwestorowi uprawnienie do budowy określonych w jej treści obiektów budowlanych lub też wykonania innych robót budowlanych. Wydane pozwolenie nie jest zobowiązaniem dla jego adresata – ma on swobodę co do rezygnacji z tego uprawnienia. Zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie, jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem dwóch lat od dnia uprawomocnienia się decyzji. W opisywanym przypadku należałoby dokonać oceny, czy istnieje nierozerwalny związek funkcjonalny pomiędzy obiektami, na budowę których wydano pozwolenie. Wybudowany budynek jednorodzinny wraz ze związanymi z nim instalacjami i urządzeniami technicznymi (zapewniającymi doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, ogrzewanie pomieszczeń, wentylację i odprowadzenie spalin) może samodzielnie funkcjonować zgodnie z jego przeznaczeniem – bez konieczności wybudowania wolno stojącego budynku gospodarczego przewidzianego również w pozwoleniu na budowę. W takim razie inwestor ma prawo zrezygnować z budowy budynku gospodarczego bez konieczności występowania z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwolenie na budowę i może złożyć w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Natomiast nie ma przeszkód, aby w przypadku zmiany zdania co do realizacji budynku gospodarczego inwestor wybudował go na podstawie otrzymanego pozwolenia na budowę w późniejszym czasie – z zastrzeżeniem, że przerwa pomiędzy zakończeniem robót związanych z budową domu jednorodzinnego a rozpoczęciem prac przy budynku gospodarczym nie będzie dłuższa niż dwa lata, gdyż po tym czasie pozwolenie wygaśnie. Przed przystąpieniem do użytkowania budynku gospodarczego należy złożyć w nadzorze budowlanym zawiadomienie o zakończeniu budowy tego obiektu. Jeśli inwestor zdecydowałby się na wzniesienie budynku gospodarczego po upływie dwóch lat od zakończenia budowy domu, musiałby uzyskać nową decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia (jeżeli powierzchnia zabudowy budynku byłaby nie większa niż 25 m²).

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi