Czy musimy spłacać odziedziczone długi.


Jestem spadkobiercą osoby, która najprawdopodobniej zostawiła wiele długów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy będę musiała je spłacić?

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkodawcy zależy od tego, czy spadkobierca zrzekł się praw do spadku, czy też go przyjął i w jaki sposób. Zgodnie z art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z mocy prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że nabycie jest ostateczne. W terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (na przykład od daty uzyskania informacji o zgonie spadkodawcy), może złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub notariuszem (art. 1015 § 1 k.c.). Jest to szczególnie istotne w przypadku dziedziczenia spadków zadłużonych. W oświadczeniu spadkobierca może:
- spadek odrzucić;
- przyjąć w sposób prosty;
- przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza.
Odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca zrzeka się definitywnie wszelkich praw i obowiązków związanych ze spadkiem i tym samym od dnia złożenia oświadczenia nie odpowiada za długi spadkodawcy, które wchodzą w skład masy spadkowej. Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca odpowiada osobiście za długi spadkowe z całego swego majątku (zarówno spadkowego, jak i osobistego). Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje, że spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, ale jedynie do wartości stanu czynnego spadku (aktywów), ustalonego w spisie inwentarza sporządzonym przez sąd. Wyczerpanie tej granicy zwalnia go od dalszej odpowiedzialności. Osoby małoletnie oraz ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo składają oświadczenie przez swojego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku osób małoletnich dodatkowo konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie lub odrzucenie spadku.
Uwaga! Niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie jest równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli wzięciem na siebie pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1015 § 2 k.c.). Jeśli spadkobiercą jest małoletni lub inna osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych, brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Zanim złożymy oświadczenie
Do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi tylko z majątku spadkowego. Wierzyciel spadkodawcy nie może zatem prowadzić egzekucji z majątku osobistego spadkobiercy (na przykład z jego rachunku bankowego), a gdyby pozwał go do sądu o spłatę długu, pozwany spadkobierca mógłby żądać zawieszenia postępowania, jeżeli nie złożył jeszcze oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku i nie upłynął sześciomiesięczny termin. Sąd ma wówczas obowiązek zawiesić postępowanie. Jeśli przed upływem tych sześciu miesięcy zostało wszczęte postępowanie
o stwierdzenie nabycia spadku, rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od złożenia stosownego oświadczenia przez spadkobiercę lub upłynięcia terminu na odrzucenie albo przyjęcie spadku.
Dopiero po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływie terminu na jego złożenie długi spadkowe mogą być egzekwowane także z osobistego majątku spadkobiercy.

Jeśli jest kilku spadkobierców

Do chwili przeprowadzenia działu spadku współspadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe. Wierzyciel może więc domagać się uregulowania długu od każdego z nich z osobna (może wybrać, od kogo zacznie), od kilku naraz lub też od wszystkich, a ten współspadkobierca, którego wybierze, nie może uchylić się od zapłaty należności. Uregulowanie zaległości przez jednego współspadkobiercę zwalnia od odpowiedzialności pozostałych, ale tylko wobec wierzyciela spadkodawcy. Ten, który spłacił dług, może bowiem żądać od pozostałych współspadkobierców zwrotu w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów (art.1034 § 1 k.c.).
Po dokonaniu działu spadku każdy ze współspadkobierców odpowiada już indywidualnie do wysokości swojego udziału spadkowego. Oznacza to, że wierzyciele nie mogą się domagać od jednego współspadkobiercy spłaty całości długu, lecz tylko takiej części, jaka przypadła mu w udziale.
Uwaga! Jeśli jeden ze współspadkobierców w określonym ustawowo terminie złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a pozostali w ogóle go nie złożyli, przyjmuje się, że wszyscy współspadkobiercy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi