Czy nadzór nakaże usunięcie eternitu?


Mam budynek gospodarczy stojący 1,5 m od granicy z działką sąsiada. Dach jest pokryty eternitem, natomiast elewacje płytami płaskimi typu Acekol wraz z ociepleniem z wełny. Płyty nie są pomalowane farbą. Znaczna ich część jest połamana i ma ubytki. Planuję wymianę pokrycia za dwa-trzy lata. Jednak sąsiad, tłumacząc się zagrożeniem zdrowia, złożył skargę w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Czego mogę się spodziewać ze strony nadzoru?

Na podstawie złożonego przez sąsiada zawiadomienia organ nadzoru budowlanego będzie zobligowany do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego tego budynku. Jeśli stwierdzi, że jest nieodpowiedni, może wydać nakaz usunięcia uszkodzonych elementów.
Jedną z czynności postępowania będzie wizja lokalna w terenie, którą nadzór budowlany przeprowadzi po wcześniejszym zawiadomieniu stron o jej terminie. Właściciel budynku może zostać zobowiązany do przedstawienia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Obowiązek dokonania takiej oceny, a także jej wzór określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Należy ją sporządzić w dwóch egzemplarzach, jeden z nich przekazać nadzorowi w terminie do 30 dni od daty wykonania. W ocenie określa się:
- sposób zastosowania azbestu (podajemy rodzaj wyrobu, na przykład: tynk zawierający azbest, lekkie płyty izolacyjne z azbestem o ciężarze objętościowym mniejszym niż 1000 kg/m³, wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m³);
- rodzaj azbestu (najczęściej występujący chryzotylowy lub inny – na przykład krokidolit);
- strukturę powierzchni wyrobu z azbestem (według następującej kwalifikacji: naruszona struktura włókien, mocna struktura, lecz bez lub z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej wiążącej azbest, nieuszkodzona i pomalowana powłoka zewnętrzna);
- stan zewnętrzny wyrobu z azbestem (duże albo małe uszkodzenia bądź ich brak). Do dużych uszkodzeń kwalifikuje się widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu;
- możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem (należy ustalić, czy wyrób jest narażony na wpływy zewnętrzne lub inne uszkodzenia);
- wykorzystanie pomieszczenia (jak często jest wykorzystywane i przez jaką grupę osób, na przykład dzieci);
- usytuowanie wyrobu (na przykład bezpośrednio w pomieszczeniu lub za sufitem podwieszanym).
Ostatnie dwa punkty oceny dotyczą przypadku, gdy wyrób zawierający azbest znajduje się wewnątrz obiektu.
Wzór oceny zawiera punktację poszczególnych odpowiedzi. Suma punktów kwalifikuje wyrób do jednego z trzech stopni pilności:
- I stopień, gdy suma wynosi 65 lub więcej punktów – wtedy należy bezzwłocznie wymienić lub naprawić poddane ocenie elementy;
- II stopień, gdy suma punktów wynosi 35 do 60 – w czasie do jedngo roku należy dokonać ponownej oceny;
- III stopień, gdy suma punktów wynosi do 35 – ponowną ocenę należy sporządzić w terminie
do pięciu lat.
Opisane uszkodzenia płyt zdecydują o zakwalifikowaniu ich do kategorii I stopnia pilności, czyli do wymiany na skutek nadmiernego uszkodzenia. To właśnie łamanie płyt stwarza największe ryzyko emisji azbestu do otoczenia. W płytach azbestowo-cementowych płaskich lub falistych, zaliczanych do wyrobów twardych, zawartość azbestu wynosi 10-13%. Wyroby twarde są najpowszechniej występującymi w krajowym budownictwie wyrobami zawierającymi azbest. Wełna stanowiąca ocieplenie również musi być usunięta ze względu na to, iż przylegała do uszkodzonych płyt elewacyjnych i była narażona na przenikanie włókien i pyłu azbestu. Pierwszy stopień pilności w ocenie stanowi podstawę stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego budynku i zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i w związku z tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakaże usunięcie uszkodzonych płyt dachowych i elewacyjnych wraz z warstwą ocieplenia. W wydanej decyzji zostanie określony termin wykonania tego obowiązku. Jeśli właściciel nie przedstawi sporządzonej przez siebie oceny, pracownik nadzoru budowlanego może ją przeprowadzić w trakcie wizji w obecności właściciela budynku. Nadzór może również nakazać właścicielowi dostarczenie oceny technicznej budynku sporządzonej przez osobę mającą uprawnienia budowlane, co wiąże się z poniesieniem kosztów jej przygotowania.
Gdyby wynik oceny wykazał II lub III stopień pilności, płyty azbestowo-cementowe mogłyby pozostać na budynku, ale konieczne byłoby przeprowadzenie ponownych ocen stanu technicznego w przewidzianym terminie (odpowiednio w ciągu roku lub pięciu lat). Jednak wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do końca roku 2032. Usunięte z obiektu budowlanego wyroby azbestowe powinny być zastąpione niezawierającymi go. Ponowne wykorzystanie usuniętych wyrobów jest zabronione. Właściciel nie może sam zdemontować takich materiałów. Muszą być bowiem usunięte zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r.:
- właściciel wybiera wykonawcę prac, którym może być jedynie podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie lub decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi uzyskaną na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (listę firm można usyskać w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego);
- wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru budowlanego oraz właściwy okręgowy inspektorat pracy;
- właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości powinien takie prace zgłosić właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu);
- transportować odpady azbestowe może tylko podmiot mający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, a pojazd je przewożący powinien mieć świadectwo dopuszczenia do przewozu odpadów niebezpiecznych oraz być oznakowany odpowiednimi odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi. Odpady muszą być przewożone w szczelnych opakowaniach z folii polietylenowej o grubości minimum 0,2 mm;
- odpady należy wywieźć na składowisko odpadów niebezpiecznych lub na wydzielone kwatery na terenie innych składowisk.
Należy podkreślić, że jeżeli właściciel obiektu zawierającego wyroby azbestowe chciałby je usunąć z własnej inicjatywy – bez ingerencji nadzoru budowlanego, powinien dopełnić procedur formalnoprawnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, to jest uzyskać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych lub dokonać zgłoszenia właściwemu staroście (lub prezydentowi miasta na prawach powiatu).
Wdrożenie podstawowych zasad określających bezpieczne usuwanie i neutralizację wyrobów zawierających azbest oraz właściwe składowanie ogranicza ryzyko uwolnienia szkodliwego pyłu lub włókien azbestowych do otoczenia, a tym samym minimalizuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71, poz. 649)
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi