Czy podkłady to odpady niebezpieczne?


Jakiś czas temu, inspirując się artykułami w pismach fachowych, postanowiłam wykorzystać przy urządzaniu ogrodu stare podkłady kolejowe. Okazało się jednak, że przeszkadzały one sąsiadowi, bo złożył skargę do wydziału ochrony środowiska urzędu gminy. Wkrótce potem na mojej działce pojawili się inspektorzy i przeprowadzili kontrolę. Stwierdzili, że składuję odpady niebezpieczne, i nakazali mi ich usunięcie. Czy rzeczywiście nie wolno wykorzystywać takich odpadów?
Czy podkłady to odpady niebezpieczne?

Niestety, w świetle obowiązujących przepisów podkłady kolejowe to odpady, które mogą być uznane za niebezpieczne. Rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 r. zawiera katalog odpadów i dzieli je na 20 grup. Grupa 17. to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Pod symbolem 17 02 04 zostały sklasyfikowane odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe). Dodatkowo w rozporządzeniu ta podgrupa odpadów jest oznaczona indeksem górnym w postaci gwiazdki (*) przy kodzie rodzaju odpadów, co oznacza, że są to odpady niebezpieczne. Wymagają one zatem szczególnych procedur związanych z przechowywaniem i unieszkodliwianiem. Warto jednak zwrócić uwagę, iż minister środowiska w 2004 r. wydał też rozporządzenie w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne. Warunkiem uznania, że odpady wymienione na liście odpadów niebezpiecznych nie posiadają składników i właściwości, z powodu których zostały na niej umieszczone, jest brak przekroczeń stężeń składników oraz parametrów granicznych określonych w załącznikach do tego rozporządzenia oraz brak cech określonych w § 2 ust. 1-6, czyli ustalenie, że nie mają właściwości wybuchowych, szkodliwych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych, wpływających szkodliwie na rozrodczość. Jednak żeby to ustalić, należałoby przeprowadzić stosowne badania w specjalistycznych laboratoriach, a to wiąże się z dużymi kosztami.
Niezależnie od tego, czy podkłady kolejowe są odpadami niebezpiecznymi, czy nie, trzeba mieć również na uwadze przepisy rozporządzenia ministra środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Rozporządzenie to weszło w życie 19 maja 2006 r. i zawiera katalog odpadów, które mogą być przekazywane innym podmiotom w celu wykorzystania ich na własne potrzeby. Jest tam wymienione drewno niezawierające substancji niebezpiecznych, które może być wykorzystywane jako paliwo (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi), do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do wykorzystania jako materiał budowlany. Podkłady kolejowe nie zostały umieszczone na tej liście, a zatem posiadacz podkładów (PKP) nie może ich przekazywać innym podmiotom do ponownego wykorzystywania nawet na własne potrzeby. Jeśli już ktoś ma tego typu odpady i w dodatku stały się one przedmiotem zainteresowania odpowiednich organów, powinien stosownie do urzędowych zaleceń przekazać je właściwej firmie zajmującej się transportem, składowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych albo wykazać, że nie zawierają one substancji niebezpiecznych, czyli przedstawić wyniki stosownych badań, co ze względu na koszty jest nieopłacalne. Na podstawie przepisów ustawy o odpadach wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, może nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji. Jeśli taka decyzja została wydana i jest ostateczna – podlega wykonaniu. W celu jej wyegzekwowania może być wszczęta egzekucja administracyjna.
Podstawa prawna:

- ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251)
- rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206)
- rozporządzenie ministra
środowiska z 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1347)
- rozporządzenie ministra środowiska z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006 r. nr 75, poz. 527). 

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi