Czy projektant musi należeć do izby?


Złożyłem w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z projektem gotowym kupionym kilka lat temu. Jego autor jest już na emeryturze i nie należy do izby samorządu zawodowego, w dodatku w czasie, gdy opracowywał projekt, nie było takiego obowiązku. Adaptacji dokonał projektant, który należy do izby, ale urząd zażądał dołączenia także zaświadczeń o przynależności do izby autora projektu gotowego i autorów projektów instalacji oraz kopii decyzji o nadaniu im uprawnień budowlanych. Czy dostarczenie tych dokumentów jest obowiązkowe? Czy nie powinno wystarczyć zaświadczenie projektanta, który dokonał adaptacji projektu? Czy jeśli poszczególne części projektu (architektura, konstrukcja, instalacje) są opracowywane przez różne osoby, to wszyscy projektanci muszą być członkami izby i mieć uprawnienia? Czy za całość projektu nie może wziąć odpowiedzialności jedna osoba?

Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć między innymi zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o wpisie projektanta na listę członków danej izby, aktualne w dniu opracowania projektu.
To jednak nie wszystko. Należy bowiem pamiętać, iż projekt budowlany­ może być stworzony wyłącznie przez osobę z uprawnieniami do projektowania określonych obiektów (budynków, instalacji). Uprawnienia te mogą być udzielane w zakresie określonej specjalności (wskazuje je ustawa – Prawo budowlane w art. 14 ust. 1) i specjalizacji techniczno-budowlanej (określa je załącznik do rozporządzenia ministra transportu i budownictwa z 28 kwietnia 2006 r., Dz.U. nr 83, poz. 578). Oznacza to, iż organ prowadzący postępowanie ma prawo sprawdzić, czy projektant ma uprawnienia do projektowania określonego obiektu, a tych informacji w zaświadczeniu z izby nie znajdzie. Dlatego zasadne jest domaganie się przez organy administracji dołączenia kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantom uczestniczącym w stworzeniu projektu budowlanego.
Projektant nie może w zasadzie odmówić przedstawienia oryginału zaświadczenia o wpisie na listę członków danej izby samorządu zawodowego. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (a zatem i prawo projektowania obiektów budowlanych) mają wyłącznie członkowie izb.
Jedynie w sytuacji gdy projekt został stworzony przed 25 stycznia 2002 r., to jest przed wejściem w życie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, jego twórca nie musiał należeć do izby. Musiał jednak mieć uprawnienia budowlane, dlatego niezbędne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego ich uzyskanie. Jeżeli jednak projekt stworzony przed 25 stycznia 2002 r. został po tym terminie poddany przeróbkom lub adap­tacji, wówczas zmian tych lub adaptacji mogła dokonać tylko osoba będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Oznacza to, że w odniesieniu do takiego projektu organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać zaświadczenia o członkostwie w izbie projektanta dokonującego zmian lub adap­tacji. Z punktu widzenia urzędu ważne jest to, by odpowiedzialność za projekt wzięła osoba z odpowiednimi uprawnieniami, kontrolowana przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego.
Zaświadczenie o wpisie na listę projektant dołącza do projektu budowlanego dostarczanego inwestorowi. Zasada ta jest oczywista, gdy chodzi o jednego projektanta. Problem powstaje jednak wtedy, gdy w grę wchodzi kilka osób uczestniczących w stworzeniu projektu. Literalna interpretacja omawianego przepisu Prawa budowlanego skłania do wniosku, że zaświadczenie powinien przedłożyć każdy projektant uczestniczący w tworzeniu projektu. Takiego żądania urzędu nie można uznać za nieprawidłowe czy wręcz bezprawne. Oczywiście należy przypomnieć, że inwestor może zawrzeć umowę zarówno z grupą projektantów (na przykład wchodzących w skład biura projektowego), jak i z jednym konkretnym projektantem. W pierwszym przypadku wszyscy projektanci uczestniczący w stworzeniu projektu i pod nim podpisani muszą takie zaświadczenia przedstawić. W drugim zaś przypadku na dokumencie dostarczonym inwestorowi w ramach wykonanej umowy podpisuje się osoba, z którą umowa została zawarta, a sam inwestor nie może ponosić odpowiedzialności za to, kto faktycznie wykonał projekt.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi