Czy sprzedający musi przekazać mapy działki?


Kupiłem od starostwa na przetargu działkę rolną wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Poza aktem notarialnym nie otrzymałem żadnych dokumentów dotyczących tej nieruchomości. Po pewnym czasie sąsiad stwierdził, że część tej działki jest jego własnością. Czy sprzedający ma obowiązek dostarczenia mapek geodezyjnych i planów, gdy zbywa posiadłość? Kto w takim wypadku powinien wezwać geodetę i ponieść koszty rozgraniczenia?

Zgodnie z art. 546 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień co do stanu prawnego i faktycznego dotyczącego sprzedawanej nieruchomości oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które jej dotyczą. W przypadku nieruchomości takimi dokumentami z reguły są odpis z księgi wieczystej oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Oryginały tych dokumentów okazuje się notariuszowi, który opisuje je w akcie notarialnym i zostawia w swoim archiwum. Dlatego raczej trudno zarzucić sprzedającemu, że nie dostarczył dokumentów. Można go jedynie pociągnąć do odpowiedzialności za wady prawne sprzedanej nieruchomości. Jeśli bowiem postępowanie rozgraniczeniowe wykaże, że działka rzeczywiście ma inne granice, niż wskazywał sprzedający, i jest mniejsza, niż zapisano w akcie notarialnym – kupujący może zażądać obniżenia ceny. Niestety, aby zgłaszać jakiekolwiek żądania, najpierw trzeba wyjaśnić sprawę przebiegu granicy, czyli przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe. Może być ono wszczęte na wniosek zainteresowanej strony, czyli właściciela którejś z graniczących działek – na jej koszt (zazwyczaj jest to kilkaset złotych). Od wyników tego postępowania zależy, czy kupujący ma jakieś roszczenia do sprzedającego.(bs)

Podstawa prawna:
- Kodeks cywilny
- ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi