Czy zawsze trzeba zawiadamiać o zakończeniu robót?


Otrzymałem pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji budynku gospodarczego na garaż dwustanowiskowy. Czy po ich ukończeniu muszę złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego? Słyszałem, że taki obowiązek odnosi się tylko do budowy obiektów.

Art. 54 Prawa budowlanego stanowi, iż do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis ten wyraźnie mówi o wzniesieniu obiektu i zakończeniu budowy, a nie o zakończeniu innych robót budowlanych. Zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także rozbudowa, odbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Oznacza to, że tylko dla takich robót konieczne jest złożenie w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o ich zakończeniu. Nie jest wymagane zawiadamianie o zakończeniu takich robót jak przebudowa czy remont, w wyniku których nie zostaje powiększona substancja obiektu – nawet wówczas, gdy wydane było pozwolenie na budowę. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zawiadomienie o zakończeniu budowy nie jest również wymagane w odniesieniu do obiektów, do budowy których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, ale objętych obowiązkiem zgłoszenia. Brak wymagalności zawiadamiania o zakończeniu przebudowy, remontu, a także rozbiórki nie zwalnia inwestora z obowiązku zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia tych robót budowlanych, pod warunkiem że na ich wykonanie jest wymagane pozwolenie na budowę. Zawiadomienia należy dokonać co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi