Formalności przy budowie ogrodzenia


Chcę wybudować ogrodzenie mojej posesji w postaci cokołu i słupków z cegły z drewnianymi przęsłami. Czy budowa ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, czy też mogę budować bez jakichkolwiek zezwoleń? Czy wysokość i konstrukcja ogrodzenia mają znaczenie?
Budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej będącej drogą publiczną bez względu na konstrukcję i wysokość ogrodzenia wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu).
Prawo budowlane zwalnia inwestorów z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wszelkich ogrodzeń, jednakże na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga zgłoszenia. Dotyczy to wyłącznie dróg publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), czyli zaliczonych do jednej z kategorii dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych. Droga prywatna, z której mogą korzystać tylko jej właściciel i osoby mające jego zgodę lub służebność, nie jest publiczna. Nie jest nią również droga wewnętrzna niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych – na przykład droga dojazdowa do gruntów rolnych i leśnych. Wysokość ogrodzenia ma znaczenie dla inwestora planującego jego budowę wzdłuż granicy pomiędzy sąsiednimi działkami, bowiem budowa ogrodzenia o wysokości do 2,20 m nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Wyższe ogrodzenie trzeba zgłosić. Inwestor powinien też pamiętać, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na wysokości mniejszej niż 1,80 m zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Natomiast bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą się otwierać na zewnątrz działki. Brak zgłoszenia będzie skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami określonymi w art. 49b Prawa budowlanego. Nadzór budowlany, stwierdziwszy taki fakt, przeprowadzi postępowanie administracyjne w sprawie budowy bez wymaganego zgłoszenia.
Aby zalegalizować samowolną budowę, inwestor będzie zobowiązany do przedłożenia w terminie 30 dni:
 - dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu, o których mowa w art. 30 ust. 2, czyli w szczególności: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb odpowiednich szkiców lub rysunków;
 - projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 - zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej – w dniu wszczęcia postępowania – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu. Dodatkowo inwestor będzie musiał wnieść opłatę legalizacyjną, która dla samowolnej budowy ogrodzenia wynosi 2500 zł. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie skutkować wydaniem przez nadzór budowlany nakazu rozbiórki.

Podstawa prawna:
 - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 - ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
 - rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi