Gdy ujawni się wada materiału.


Po dwóch latach od zakupu dachówka zaczęła się kruszyć. Sprzedawca zapewniał, że jest objęta dziesięcioletnią gwarancją, ale nie dał mi żadnego dokumentu. Gdy zgłosiłem reklamację, przesłał ją producentowi, a ten od kilku miesięcy na nią nie odpowiada. Kto powinien załatwić tę sprawę: sprzedawca czy producent?
Konsument, zamierzając zareklamować zakupiony produkt, może skorzystać z uprawnień opartych na tak zwanej niezgodności towaru z umową lub z gwarancji, jeżeli została ona na produkt udzielona.

Czego można żądać
Uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową wynika z ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Polega na tym, że konsument ma prawo domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego towaru, chyba że jest to niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów. W tym wypadku, a także w sytuacji, gdy sprzedawca ociąga się z załatwieniem reklamacji lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, może on się domagać stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Odstąpienie nie wchodzi w rachubę, gdy niezgodność jest nieistotna. Ustawa reguluje ponadto terminy reklamacyjne – sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez dwa lata od wydania towaru konsumentowi. Termin ten liczy się na nowo w przypadku wymiany towaru. Kupujący natomiast jest zobowiązany poinformować sprzedawcę o niezgodności z umową w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej zauważenia, pod rygorem utraty swoich uprawnień w razie przekroczenia wyżej wymienionego terminu. Jeżeli towar został zakupiony „na firmę”, kupujący nie może korzystać z opisanych uprawnień. W tym wypadku w grę wchodzić będzie uprawnienie z tytułu rękojmi, która wygasa po upływie roku od dnia wydania towaru.
Uprawnienia gwarancyjne różnią się od tych z tytułu niezgodności towaru z umową i rękojmi. W roli gwaranta występuje najczęściej producent, ale nierzadko bywa nim importer czy też sam sprzedawca. Zobowiązuje się on do określonego zachowania w przypadku złożenia reklamacji. Swoje oświadczenie gwarant składa w dokumencie gwarancyjnym (karta gwarancyjna) lub reklamie (ale musi ona zawierać elementy niezbędne dla gwarancji). Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać dane, które pozwolą ustalić gwaranta (nazwę i adres), określać jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, czas trwania gwarancji i terytorialny zasięg ochrony (na przykład wskazanie, że ewentualne reklamacje będą załatwiane tylko na obszarze Polski). Nie ma ograniczeń co do okresu gwarancyjnego, zdarzają się gwarancje udzielane nawet na kilkanaście lat. Istotne jest to, iż o zakresie gwarancji decyduje sam gwarant. To on określa, w jakich sytuacjach i czego może się domagać nabywca towaru. Gwarancja jest dobrowolna, a to oznacza, że ani sprzedawca, ani producent nie mają obowiązku jej udzielania.

Uwaga! Składając reklamację u sprzedawcy, klient powinien określić, z jakich uprawnień chce skorzystać. Może się bowiem okazać, że sprzedawca potraktuje ją jako reklamację gwarancyjną, mimo że w danej sytuacji korzystniejsze byłyby uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową.

Do kogo roszczenie
Osoba korzystająca z niezgodności towaru z umową­ albo rękojmi swoje roszczenia powinna kierować do sprzedawcy. Natomiast w razie powoływania się na gwarancję reklamację należy kierować do wystawcy gwarancji i składać w miejscu przez niego wskazanym. Z zasady przyjmuje je sprzedawca, który na podstawie porozumienia z gwarantem pełni funkcję pośrednika w relacjach z klientem. Sprzedawca, który twierdził, iż dachówka jest objęta­ dziesięcioletnią gwarancją, powinien przekazać kupującemu przy zakupie dokument gwarancyjny. Jeżeli tego nie zrobił, nie ma podstaw do domagania się załatwienia reklamacji na podsatwie gwarancji. Może jednak karta gwarancyjna nie została wydana przez zwykłe przeoczenie i jej brak nie wpłynie na decyzję producenta, który wziął odpowiedzialność za wyprodukowaną dachówkę. W takiej sytuacji pozostaje przypomnieć sprzedawcy o jego deklaracji dotyczącej gwarancji. Nie zaszkodzi również samemu zwrócić się do producenta, przyjmując, że zgodnie z obietnicą sprzedawcy jest obowiązany do załatwienia reklamacji. Jeśli chodzi o możliwość załatwienia reklamacji na podstawie przepisów o niezgodności towaru z umową, problemem może być upływ terminu. Sprzedawca może bowiem odmówić przyjęcia reklamacji złożonej po upływie dwóch lat od dnia wydania dachówki kupującemu (w przypadku rękojmi – po upływie roku).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi