Ile "kosztuje" nielegalne przyłączenie


Zakłady energetyczne i wodociągowe alarmują. Kilkanaście procent tak zwanych mediów dostarczanych liniami przesyłowymi jest pobieranych nielegalnie. Nie pozostaje to bez wpływu na cenę energii i wody.

Doprowadzenie do działki energii elekrycznej, wody i gazu wymaga wielu formalności, czasu i pieniędzy. Nie warto jednak iść na skróty.
Woda i ścieki
Zgodnie z prawem przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli stwierdzi nielegalny pobór wody albo nielegalne odprowadzenie ścieków. Ewentualne powoływanie się na przykład na ochronę własności lub miru domowego i próby uniemożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego wejścia na teren nieruchomości w celu kontroli lub odczytu na niewiele się zdadzą. Takie działanie niesie ryzyko kary finansowej – grzywny do 5 tys. zł. Taką samą karą zagrożone są: nielegalny pobór wody z sieci, uszkodzenie głównego wodomierza, wpływanie na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości urządzeń pomiarowych i zerwanie lub uszkodzenie plomb. Dodatkowo wobec sprawcy takich wykroczeń sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 tys. zł za każdy miesiąc bezumownego pobierania wody z urządzeń wodociągowych.

Czy prąd i woda od sąsiada są legalne?

Korzystanie z uprzejmości sąsiada może się źle skończyć zarówno dla nas, jak i dla niego. Przepisy nakładają na inwestora obowiązek zapewnienia na budowie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną (art. 5 ust. 1, pkt 2, lit. a Prawa budowlanego). Złamanie tej reguły i dokonanie prowizorycznych przyłączeń, na przykład z ujęcia dostępnego u sąsiada, jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 1 Prawa budowlanego). W razie kontroli takie prowizorki zostaną z pewnością zakwestionowane jako niezgodne z umową, którą sąsiad zawarł z zakładem energetycznym lub wodociągowym. Przedsiębiorstwo może w takiej sytuacji domagać się od wspaniałomyślnego sąsiada zadośćuczynienia. W tym wypadku strata na przykład zakładu energetycznego będzie się brała z różnicy w cenie prądu (ten na budowie jest droższy od dostępnego w  przeciętnym domu).

Kiedy korzysta się nielegalnie?

Woda i ścieki. Za nielegalne uznawane jest działanie bez podpisanej umowy, lub przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i innych urządzeniach pomiarowych. Prąd, gaz, ciepło. Zgodnie z prawem energetycznym nielegalny jest pobór energii elektrycznej, ciepła i gazu bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów (okładanie liczników ciepła folią termoizolacyjną lub namagnesowywanie liczników energii elektrycznej).

Kto może kontrolować odbiorcę?
Przedstawiciele przedsiębiorstw – po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia – mają prawo wstępu na nieruchomość i przeprowadzenia kontroli oraz odczytywania urządzeń pomiarowych. Mogą też zbierać oraz zabezpieczać dowody naruszania przez odbiorcę warunków ich używania.

Energia elektryczna
W razie stwierdzenia w trakcie kontroli, że doszło do nielegalnego poboru, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie prądu. Osoby, które pobierają energię elektryczną bez zawartej umowy, powinny też liczyć się z tym, że przedsiębiorstwo obciąży je opłatami w wysokości pięciokrotności opłat określonych w taryfie, do której nielegalny użytkownik byłby zaliczony, oraz pięciokrotności ceny prądu, przy przyjęciu ryczałtowej ilości zużycia energii określonej w taryfie i wielkości mocy wynikającej z sumy zainstalowanych odbiorników. Przykre konsekwencje czekają również tych, którzy pomimo zawartej umowy pobierają prąd z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika lub ingerują w jego pracę, powodując zafałszowanie odczytów. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może obciążyć użytkownika opłatami w wysokości dwukrotności opłat określonych w taryfie oraz dwukrotności ceny prądu, przyjmując moc (określoną w umowie) i zużycie energii takie jak w analogicznym okresie przed nielegalnym pobieraniem lub po jego ustaniu. Opłata naliczana jest dla każdego udowodnionego miesiąca nielegalnego poboru. Jeżeli nie można ustalić, ile energii pobrano nielegalnie, do obliczenia opłaty przyjmuje się z zasady maksymalną zryczałtowaną ilość energii ustaloną w taryfie. Przedsiębiorstwo energetyczne może jednak zastosować mniejszą ilość, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości nieuczciwego odbiorcy wynikające z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników. Dodatkowo zakład energetyczny może ustalić w taryfach opłaty za wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem nielegalnego poboru prądu, na przykład za wymianę uszkodzonego licznika, sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowego i założenie nowych plomb w miejsce zerwanych lub poddanie urządzenia pomiarowego ponownej legalizacji.

Uwaga! Nielegalny pobór prądu, gazu i ciepła jest przestępstwem, które zgodnie z art. 278 § 1 i § 5 Kodeksu karnego jest zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. W przypadkach mniejszej wagi sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3 k.k.).
Gaz
Odbiorcy, którzy pobierają gaz z sieci bez umowy albo wbrew jej postanowieniom, powinni się liczyć z koniecznością uiszczenia:
- podwójnej opłaty (czyli dwukrotności stawki ustalonej w taryfie w dniu stwierdzenia nielegalnego poboru pomnożonej przez ilość nielegalnie pobranego gazu) – gdy czas nielegalnego poboru nie przekracza jednego roku lub okresu tego nie można ustalić;
- trzykrotnej opłaty w razie udowodnienia, że okres nielegalnego poboru przekracza rok.
Ponadto ustalono opłatę za bezumowne lub sprzeczne z umową pobranie gazu – 450 zł.
Niezależnie od wymienionych kosztów pobierający gaz nielegalnie może zostać obciążony opłatą w wysokości 60 zł za wznowienie wstrzymanej z winy odbiorcy dostawy gazu, 50 zł – za zerwanie lub uszkodzenie plomb dostawcy umieszczonych na liczniku, 100 zł – za zerwanie lub uszkodzenie plomb założonych przez Główny Urząd Miar. Powiadomienie dostawcy o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb obniża o połowę opłatę związaną z ich wymianą. Jeżeli na skutek działań odbiorcy konieczna będzie wymiana urządzenia pomiarowego, będzie on zmuszony ponieść opłatę obliczoną jako dwukrotność wartości nowego urządzenia z dnia jego wymiany.
Ciepło
Za bezumowny pobór ciepła na nieuczciwego odbiorcę nakłada się opłatę obliczoną na podstawie pięciokrotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat za usługi przesyłowe według taryfy, która dotyczyłaby nielegalnie pobierającego ciepło, gdyby pobór odbywał się na podstawie umowy. Opłatę oblicza się dla całego okresu udowodnionego nielegalnego pobierania ciepła, a jeśli nie można go udowodnić – dla roku. Jeżeli odbiorca pobierał ciepło w sposób niezgodny z umową, na przykład z pominięciem układu pomiarowego lub ingerując w funkcjonowanie urządzenia pomiarowego i powodując zafałszowanie odczytów, może otrzymać do zapłaty fakturę opiewającą na sumę obliczoną na podstawie dwukrotności cen i stawek opłat określonych w taryfie. Opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił niezgodny z umową pobór ciepła.
Podstawa prawna:- ustawa z 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
- ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
- ustawa z 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra gospodarki z 2 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. nr 128, poz. 895)
- rozporządzenie ministra gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. nr 193, poz. 1423)
- rozporządzenie ministra finansów z 31 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór paliw gazowych (Dz.U. nr 118, poz. 761)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi