Jak się pozbyć nieprzyjemnych zapachów z sąsiedztwa


Kupiłem działkę budowlaną na osiedlu domów jednorodzinnych w małym miasteczku. Niedawno rozpocząłem budowę i ku mojemu zdziwieniu stwierdziłem, że w niepozornie wyglądających zabudowaniach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla prowadzona jest hodowla świń. W okresach dużej wilgotności powietrza, zwłaszcza wieczorami, smród jest nie do zniesienia, gdyż właściciel składuje na zewnątrz budynków obornik. Jeżeli stan ten się utrzyma, to nie wyobrażam sobie życia na tym osiedlu. Polubowne załatwienie sprawy skończyło się fiaskiem. Co robić?

Warto sprawdzić, czy w mieście obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku, a jeśli tak, to czy znalazły się w nim zapisy dotyczące wymagań odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej lub nawet zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach albo w poszczególnych nieruchomościach. Jeśli taki przepis został uchwalony przez radę miasta, to wobec właściciela nieruchomości, który nie przestrzega zasad określonych w regulaminie, mogą być wyciągnięte konsekwencje. Przede wszystkim właściciel niezgodnej z miejscowymi przepisami hodowli może być ukarany grzywną przez straż miejską. Poza tym właściciel nieruchomości, który nie przestrzega przepisów w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów, musi się liczyć z tym, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać wobec niego decyzję nakładającą obowiązek uiszczania opłat za odbieranie przez służby miejskie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz nakazującą udostępnianie w określonych terminach tych urządzeń. Krótko mówiąc, gmina może uprzątnąć odpady z prywatnej nieruchomości na koszt jej właściciela. Dlatego o problemach związanych z prowadzoną w mieście hodowlą zwierząt gospodarskich trzeba powiadomić urząd miasta i domagać się podjęcia odpowiednich działań. Jeśli to nie poskutkuje, pozostaje jeszcze droga postępowania cywilnego. W takich sytuacjach mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza jego art. 144, który stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Sąsiedzi, którzy są poszkodowani przez takie uciążliwości, mogą na podstawie art. 222 § 2 k.c. domagać się od osoby, która dopuszcza się naruszeń, zaniechania takich działań i przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Podstawa prawna:
- ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- Kodeks cywilny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi