Jak uzyskać pozwolenie na budowę


Aby budować w zgodzie z przepisami, trzeba dopełnić odpowiednich formalności administracyjnych. Samowolę budowlaną można co prawda zalegalizować, ale na ogół wiąże się to z konsekwencjami finansowymi.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28 ustawy Prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tylko niektóre roboty (wymienione w art. 29-31) nie wymagają pozwolenia.

Gdzie załatwić? Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.
Co przygotować? Do wniosku załączamy:
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego;
- oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- decyzję o warunkach zabudowy – jeśli na terenie, na którym chcemy budować, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Formularze wniosku o pozwolenie na budowę oraz oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością można pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej.
Jak długo to trwa? Na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę starosta (prezydent miasta) ma 65 dni od daty złożenia wniosku.
- Ile czasu na budowę? Pozwolenie wygaśnie, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wygasa również wtedy, gdy budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż dwa lata. To, jak długo będziemy budować, zależy wyłącznie od nas – przepisy nic na ten temat nie mówią.
Co dalej? Trzeba zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (co najmniej siedem dni wcześniej), załączając oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i zaświadczenie o jego wpisie na listę izby samorządu zawodowego, kupić dziennik budowy i zarejestrować go w starostwie (urzędzie miasta). O zakończeniu budowy zawiadamia się nadzór budowlany, załączając dokumenty wymienione w art.57 Prawa budowlanego (między innymi protokoły odbioru instalacji). Po 21 dniach – jeśli urząd nie wyrazi sprzeciwu – można zamieszkać w nowym domu.

SŁOWNICZEK

Przebudowa to roboty budowlane, których skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych
lub technicznych istniejącego obiektu – z zastrzeżeniem, że nie następuje zmiana charakterystycznych parametrów, takich jak: powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji. Rozbudowa (dobudowa) i nadbudowa wiążą się natomiast ze zmianą tych parametrów, w efekcie czego obiekt zostaje powiększony.

Jak zgłosić budowę W art. 29 Prawa budowlanego zawarto listę nieskomplikowanych pod względem technicznym obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku pozwolenia na budowę, natomiast w art. 30 określono, które z nich wymagają zgłoszenia. Lista ta ma charakter zamknięty.

Gdzie załatwić? Zgłoszenia dokonujemy w tym samym organie, w którym składamy wnioski o pozwolenie na budowę, czyli w wydziale architektoniczno-budowlanym starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.
Co przygotować? W urzędzie lub z jego strony internetowej pobieramy formularz zgłoszenia:
- w nim określamy rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
- dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- w zależności od potrzeb składamy odpowiednie szkice lub rysunki dotyczące planowanej inwestycji. Nie trzeba przygotowywać projektu budowlanego. To urzędnik powinien określić, czy musimy dołączyć szkice lub rysunki oraz czy te, które złożyliśmy, są właściwe;
- jeśli zamierzamy wybudować przyłącza albo instalację zbiornikową
na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, dodatkowo dołączamy projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez uprawnionego projektanta.
Jak długo to trwa? Do robót budowlanych możemy przystąpić po 30 dniach od dnia zgłoszenia, pod warunkiem że w tym czasie starosta (lub prezydent miasta) nie wniósł sprzeciwu (tak zwana zasada milczącej zgody).
Ile czasu na budowę? Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia. Sama budowa może trwać dowolnie długo.
Co dalej? W odniesieniu do robót podlegających zgłoszeniu nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy ani prowadzenia dziennika budowy. Wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3. Inne formalności już nas nie wiążą. Nie zawiadamia się też nadzoru budowlanego o zakończeniu prac.

Jak rozebrać obiekt budowlany

To, czy potrzebna będzie wizyta w urzędzie, zależy od rodzaju, wielkości i położenia obiektu, który chcemy rozebrać. Gdy konieczne jest usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, rozbiórkę można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia lub dokonaniem zgłoszenia (art. 31 ust. 5). Nie zwalnia to jednak inwestora od obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia niezwłocznie po rozpoczęciu robót.
Kiedy bez żadnych formalności? Nie wymaga ich rozbiórka obiektów i urządzeń
budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie (wskazanych w art. 29 Prawa budowlanego), jeśli nie podlegają ochronie jako zabytki.
Kiedy trzeba zgłosić? Wtedy, gdy chcemy rozebrać budynek (budowlę) o wysokości poniżej 8 m, jeżeli jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości i nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską.
Kiedy konieczne pozwolenie? Rozbiórka obiektów budowlanych niespełniających podanych wyżej kryteriów (czyli wyższych niż 8 m, położonych blisko granicy oraz zabytków) wymaga pozwolenia.
Gdzie załatwić? Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie robót rozbiórkowych składamy w urzędzie starostwa powiatowego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.
Co przygotować? Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy załączyć:
- zgodę właściciela rozbieranego obiektu;
- szkic usytuowania obiektu;
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- w zależności od charakteru i skomplikowania robót właściwy organ może nakazać lub nie sporządzenie projektu rozbiórki;
- jeśli to obiekt zabytkowy
– decyzję generalnego konserwatora zabytków o jego skreśleniu z rejestru zabytków;
- w przypadku obszarów lub obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Jak legalizować samowolę...
Inwestor wyko-nujący roboty budowlane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia naraża się na sankcje finan-sowe, a w najgorszym wypadku na nakaz rozbiórki wznoszonego lub wybudowanego obiektu. Postępowanie administracyjne w sprawie budowy (także rozbudowy, nadbudowy i odbudowy) bez pozwolenia prowadzi się na podstawie art. 48-49, a bez zgłoszenia
– art. 49b Prawa budowlanego.

Gdzie załatwić? Sprawy samowoli należą do kompetencji powiatowego inspetoratu nadzoru budowlanego.
Kiedy jest to możliwe? Legalizacja jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
- budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- budowa nie narusza przepisów, zwłaszcza techniczno-budowlanych (w tym odległości od granic z sąsiednimi działkami), w zakresie uniemożliwiającym jej doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem;
- inwestor wniesie opłatę legalizacyjną.
Jeśli którykolwiek z tych warunków nie zostanie spełniony, legalizacja nie będzie możliwa i zostanie wydany nakaz rozbiórki.
Co przygotować? Inwestor musi przedstawić w wyznaczonym przez nadzór terminie
(w wypadku samowoli bez zgłoszenia wynosi on 30 dni od otrzymania postanowienia):
- zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy
z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego albo ostatecznej – w dniu wszczęcia postępowania – decyzji o warunkach zabudowy;
- jeśli obiekt został wybudowany bez pozwolenia – dokumenty, które są do niego wymagane, czyli: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- jeśli obiekt został wybudowany bez zgłoszenia – dokumenty wymagane przy jego dokonywaniu oraz projekt zagospodarowania działki.
Jaka będzie opłata? Jeśli inwestor w określonym terminie przedłoży wymagane dokumenty, nadzór budowlany wyda postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej.
W przypadku budowy bez wymaganego zgłoszenia jest ona niższa niż przy budowie bez pozwolenia. Przykładowe stawki podajemy w tabeli. Opłatę należy uiścić w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub w kasie tego urzędu.
Kiedy budowa już legalna? Jeżeli budowa była prowadzona bez pozwolenia, po wniesieniu opłaty nadzór wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo tylko o zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeśli budowa została zakończona). W przypadku budowy niezgłoszonej złożenie wymaganych dokumentów i wniesienie opłaty kończy postępowanie administracyjne, jeżeli budowa została zakończona. Natomiast gdy roboty budowlane są wciąż prowadzone, nadzór budowlany wyda postanowienie zezwalające na ich dokończenie. Uwaga! Za legalizację robót budowlanych innych niż budowa (na przykład przebudowy, remontu, rozbiórki) nie trzeba uiszczać opłaty legalizacyjnej. Podobnie jest z budową szamba i studni, które są urządzeniami związanymi z obiektem budowlanym i zapewniającymi możliwość użytkowania tego obiektu. Postępowanie administracyjne jest wówczas prowadzone na podstawie przepisów art. 50-51 Prawa budowlanego. Jeśli wykonywane samowolnie roboty są zgodne z przepisami albo istnieje możliwość doprowadzenia samowolnej inwestycji do stanu zgodnego z prawem, postępowanie zakończy się legalizacją. W przeciwnym razie zostanie wydany nakaz rozbiórki bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi