Jak wybrać polisę. Ubezpieczamy dom


Polisa powinna nas chronić przed skutkami zdarzeń, które najbardziej nam zagrażają. Dla niektórych będzie to powódź, dla innych kradzież. 

obecnie na rynku działa około 20 towarzystw ubezpieczeniowych, możemy więc wybierać spośród wielu polis – od najtańszego ubezpieczenia murów od ognia po pakiet zabezpieczający przed skutkami przeróżnych zdarzeń i oferujący fachową pomoc w trudnych sytuacjach. Zanim wybierzemy konkretną ofertę, musimy się zastanowić, co i od czego chcemy ubezpieczyć i ile jesteśmy skłonni za to zapłacić. Przed podpisaniem polisy, przeczytajmy ogólne warunki ubezpieczenia.

Kiedy dostaniemy zniżkę?

- Gdy dom jest monitorowany przez agencję ochrony albo jest zaopatrzony w dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe;
- gdy przedłużamy polisę u tego samego ubezpieczyciela;
- gdy płacimy składkę jednorazowo;
- gdy mamy szczęście i nie spotkała nas żadna szkoda w ubezpieczonym mieniu;
- gdy kupujemy pakiet różnych ubezpieczeń.
Łączna zniżka nie może przekroczyć limitu określonego przez ubezpieczyciela.

Kiedy nie ma odszkodowania?

Polisa nie obejmuje wszystkich możliwych zdarzeń, które mogą spowodować utratę lub zniszczenie domu i przedmiotów znajdujących w nim się.
WYŁĄCZENIA. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziemy wyliczenie zdarzeń i szkód, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Najczęściej odmówi odszkodowania, jeśli szkoda:
- była spowodowana umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby mu bliskie;
- powstała w wyniku rażącego niedbalstwa (na przykład zalanie było skutkiem niezamknięcia okien);
- powstała w wyniku działania wilgoci, grzyba i pleśni albo przenikania wód gruntowych;
- jest następstwem błędów projektowych lub w sztuce budowlanej (nieprawidłowy montaż, niska jakość materiałów);
- była skutkiem braku zabezpieczenia mienia przed kradzieżą (np. otwarte drzwi albo pozostawienie jakichś przedmiotów na tarasie).
FRANSZYZA. To kwota, do której zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody (najczęściej 200-500 zł). Jeśli jest to franszyza integralna, to dopiero gdy wartość szkody przekroczy jej wysokość, zakład ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Jeżeli zaś redukcyjna, odszkodowanie zawsze pomniejsza się o jej wartość. Czasami w umowie ubezpieczeniowej określa się procentowo tak zwany udział własny w szkodzie. Jego wielkość poznajemy zatem dopiero wtedy, gdy dojdzie do jakiejś szkody. Opłacając dodatkową składkę, można być zwolnić się z franszyzy albo udziału własnego.

Od pożaru i huraganu
Ochrona przed żywiołem to podstawowy element umowy ubezpieczenia nieruchomości.
Zakres ochrony. Im szerszy, tym lepiej. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje na ogół szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna i upadku statku powietrznego. W bogatszych wariantach może być rozszerzone o deszcz nawalny, huragan, powódź, zalanie, grad, osuwanie się ziemi, katastrofę budowlaną, uderzenie pojazdu, przepięcie, pękanie mrozowe, napór śniegu, dym i sadzę. Warto sprawdzić, czy ochrona obejmuje szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej (na przykład gaszenia pożaru), koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie albo rozbiórki zniszczonego obiektu. Ważne są definicje poszczególnych rodzajów ryzyka, na przykład huraganu, zalania czy powodzi. Zakłady ubezpieczeń mogą je bowiem dowolnie określać, trzeba to sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zawsze dom (samodzielny budynek mieszkalny albo samodzielną część budynku bliźniaczego lub szeregowego) łącznie z wbudowanym garażem oraz z elementami zainstalowanymi na stałe (okna, drzwi, kocioł, kominek, instalacje i urządzenia grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wyposażenie łazienek, powłoki malarskie, okleiny i wykładziny ścian, schodów i podłóg, żaluzje, kraty, rolety). Ponadto możemy ubezpieczyć od ognia ruchomości, czyli wszystkie przedmioty, które mamy w domu (meble, ubrania, sprzęt AGD i RTV, komputery, książki, sprzęt sportowy). Zastanówmy się, czy ubezpieczyć również znajdujące na tej samej posesji co dom jednorodzinny: budynek gospodarczy (w tym wolno stojący garaż), budowle (na przykład wiatę, basen) i obiekty małej architektury (ogrodzenie, bramę, lampy ogrodowe).
Suma ubezpieczenia. Powinna odpowiadać całkowitej wartości ubezpieczanego mienia – odtworzeniowej (kwota, którą należałoby wydać, aby w tym samym miejscu odbudować taki sam obiekt o dotychczasowych wymiarach, konstrukcji, z zastosowaniem takich samych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe) lub rzeczywistej (wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień technicznego zużycia). Większość firm pozwala wybrać klientom, według jakiej wartości ubezpieczą swoje mienie. Jedynie w przypadku starych i mocno zniszczonych domów czasami wymagana jest wartość rzeczywista. W niektórych firmach można oszacować wartość wyposażenia, mnożąc powierzchnię użytkową domu przez ustaloną kwotę, na przykład 500 zł. Jeżeli zaniżymy sumę ubezpieczenia, może się okazać, że odszkodowanie będzie za niskie na naprawienie szkód lub – co gorsza – zostanie wypłacone w proporcji, czyli pomniejszone o taki procent, w jakim budynek był niedoubezpieczony.
Cena. Zależy od sumy ubezpieczenia, jego zakresu, rodzaju konstrukcji budynku (palny czy niepalny) i jego przeznaczenia (mieszkalny, gospodarczy, garaż). Za ubezpieczenie murów od ognia zapłacimy średnio 0,08-0,15% sumy ubezpieczenia rocznie.

Uwaga! W ogólnych warunkach ubezpieczenia trzeba sprawdzić, czy i jakie limity odpowiedzialności określił ubezpieczyciel. Na przykład odszkodowanie za zniszczenie elementów stałych budynku w wyniku zdarzeń losowych może być ograniczone do 40% sumy ubezpieczenia, za kradzież gotówki i biżuterii do 10%, sprzętu elektronicznego do 50%. Czasami opłacenie dodatkowej składki znosi niektóre limity.

Od kradzieży i rozboju
To ubezpieczenie jest na ogół rozszerzeniem polisy od pożaru i innych zdarzeń losowych.
Zakres ochrony. Ubezpieczamy się przede wszystkim od kradzieży z włamaniem do domu (kiedy ktoś sforsował drzwi lub okno) i od rozboju (gdy ktoś wdarł się do domu przy użyciu podstępu, siły lub groźby). W najszerszych pakietach jesteśmy ubezpieczeni również od niezwiązanej z kradzieżą dewastacji, celowego uszkodzenia, stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych. Można też wykupić opcję ochrony w razie rozboju poza domem (na przykład utraty torebki czy teczki).
Przedmiot ubezpieczenia. To ruchomości domowe znajdujące się w domu, garażu czy budynku gospodarczym i elementy stałe w tych obiektach.
Suma ubezpieczenia. Nie musi obejmować całego mienia, a jedynie to, które może zostać skradzione lub zniszczone podczas włamania. Sami musimy określić odpowiednią kwotę (wartość rzeczywistą albo odtworzeniową). Czasami ubezpieczyciel wymaga dołączenia do umowy wykazu najbardziej wartościowych przedmiotów.
Cena. Zależy nie tylko od wartości ubezpieczonego mienia i zakresu ochrony, ale również od miejsca zamieszkania (drożej jest tam, gdzie częściej dochodzi do kradzieży). Składka roczna średnio wynosi 0,8-1,6% sumy ubezpieczenia.

Jeśli masz już polisę, pamiętaj o:

- Doubezpieczeniu (podwyższenie sumy ubezpieczenia i dopłata składki), jeśli kupiłeś nowe cenne przedmioty.
- Opłaceniu w terminie kolejnej składki (po siedmiu dniach od wezwania do zapłaty umowa może wygasnąć).
- Przedłużeniu polisy na kolejny rok (i ewentualnym podniesieniu sumy ubezpieczenia z uwagi
na rosnące ceny nieruchomości).
- Zbieraniu faktur za nabyty sprzęt (przydatne mogą też być zdjęcia albo karty gwarancyjne).
- Powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
- Powiadomieniu policji o kradzieży od razu po włamaniu.

Jakie wymagania musi spełniać ubezpieczany dom?
Budowa musi być prowadzona zgodnie z prawem, czyli po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zgodnie z jego warunkami oraz z projektem. W przeciwnym razie ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody odmówi wypłaty odszkodowania.
DOM GOTOWY musi być:
- formalnie oddany do użytkowania, co oznacza, że zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego o zakończeniu budowy został zawiadomiony odpowiedni organ i że w ciągu 21 dni od doręczenia tego zawiadomienia nie zgłosił on sprzeciwu;
- zamieszkany na stałe, co jest równoznaczne z tym, że ubezpieczający lub osoby przez niego wskazane prowadzą w nim już gospodarstwo domowe.
ZABEZPIECZENIA. Zarówno budowa, jak i gotowy dom ubezpieczone od kradzieży muszą być odpowiednio zabezpieczone:
- drzwi zewnętrzne zamykane na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek z atestem;
- okna i inne oszklone otwory zewnętrzne zaopatrzone w sprawny mechanizm zamykający, którego nie można otworzyć z zewnątrz bez włamania lub wyważenia;
- wszystkie inne otwory w stropach i dachach zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostanie się do wnętrza.
Przy bardzo wysokich sumach ubezpieczenia niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą wymagać ponadto krat, żaluzji lub szyb antywłamaniowych albo monitoringu.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi