Jak wybudować wjazd nad rowem


Moja działka przylega do asfaltowej drogi gminnej, ale nie mam na nią wjazdu, a ponadto dzieli ją od drogi rów. Czy muszę mieć pozwolenie na zbudowanie wjazdu? Czy wystarczy, że wkopię w rów rurę betonową i położę nad nim na przykład płytę betonową?

Budowa zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość wymaga zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, a następnie uzyskania w starostwie powiatowym pozwolenia na budowę.
Zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta na prawach powiatu. W niektórych gminach zarządca wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej gminnym zarządem drogi, a powoływanej przez radę gminy. Zezwolenie na lokalizację zjazdu jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 29 ustawy o drogach publicznych. Oprócz lokalizacji określa się w nim parametry techniczne zjazdu, takie jak: kąt włączenia do drogi gminnej, rodzaj nawierzchni w granicy pasa drogowego, szerokość zjazdu, sposób przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi (wyokrąglenie łukiem kołowym – podaje się wartość promienia), pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi oraz od krawędzi korony, warunki odwodnienia drogi (jeśli droga ma odwodnienie w postaci rowu, konieczne będzie wykonanie przepustu pod zjazdem). Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi nie zwalnia inwesto-ra z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a wcześniej uzgodnienia z zarządcą projektu zjazdu, o czym zresztą poucza się inwestora w wydanym zezwoleniu. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygaśnie, jeśli w ciągu trzech lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany. Koszt budowy oraz utrzymania zjazdu, łącznie ze znajdującym się pod nim przepustem, pokrywa właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi. W przypadku budowy lub przebudowy drogi publicznej budowa i przebudowa zjazdów już istniejących należy jednak do zarządcy drogi. Uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi będzie również potrzebne na prowadzenie w pasie drogowym robót związanych ze zrobieniem zjazdu. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni, stawki opłaty za zajęcie 1 m² (maksymalnie 10 zł) oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego. Za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zarządca wymierzy karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty, o której mowa powyżej. Taka sama kara zostanie wymierzona inwestorowi, który zajął pas drogowy bez zezwolenia zarządcy lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu albo przekroczył określony termin zajęcia pasa drogowego. (msw)
Podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi