Jak zalegalizować dobudowany pokój i taras

<

Chciałbym zalegalizować samowolę budowlanę z 2001 r. Mieszkam w budynku jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Samowola polega na dobudowie pokoju dziennego z wyjściem do ogrodu. Na stropodachu dobudówki wykonałem taras dostępny z poziomu kondygnacji piętra. Jakie są uwarunkowania prawne? Czy dobrowolne zgłoszenie spowoduje abolicję?

Rozbudowa budynku polegająca na dobudowie dodatkowej części obiektu (w opisanej sytuacji jest to pomieszczenie stanowiące pokój dzienny) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku rozbudowy bez pozwolenia zastosowanie będzie miał art. 48 Prawa budowlanego. Organem właściwym w sprawach samowoli budowlanych jest nadzór budowlany. Przepisy nie dopuszczają, niestety, abolicji w przypadku dobrowolnego zawiadomienia przez inwestora o popełnionej samowoli. Aby umożliwić legalizację (a tym samym odstąpić od nakazu rozbiórki samowolnie dobudowanej części budynku), niezbędne jest udowodnienie, że samowolna budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów, zwłaszcza techniczno-budowlanych (w tym między innymi dotyczących odległości od granic z sąsiednimi działkami), w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie dobudowanej części do stanu zgodnego z prawem. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków wyklucza możliwość legalizacji. Nadzór budowlany nałoży na inwestora obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie: - zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej – w dniu wszczęcia postępowania – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu; dokumentów, które są wymagane przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę: czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli nie ma obowiązującego miejscowego planu, a inwestor nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej samowolnie wzniesionej części obiektu i – co ważne – ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania w sprawie samowoli (zdarza się, że inwestor ma warunki zabudowy, lecz nie dopełnił formalności w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę), legalizacja samowoli nie jest możliwa. Natomiast jeśli inwestor wykona nałożony obowiązek i w określonym terminie przedłoży wymagane dokumenty, organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia ustali wysokość opłaty legalizacyjnej – obowiązek jej uiszczenia jest kolejnym warunkiem legalizacji. Mimo iż roboty polegały na rozbudowie budynku jednorodzinnego, opłata będzie taka sama jak dla samowoli polegającej na budowie od fundamentów takiego obiektu, gdyż ustawa nie różnicuje i nie ustala wysokości opłat dla rozbudowywanych oraz nadbudowywanych części obiektów budowlanych. Przepisy nie różnicują także wysokości opłaty w zależności od stopnia zaawansowania robót. Art. 48 wyraźnie odnosi się do budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia na budowę. Przez zdefiniowane w ustawie pojęcie budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. Opłata legalizacyjna wyniesie więc 50 000 zł. Jak widać, obowiązujące przepisy są dosyć radykalne, jednak takie regulacje mają na celu zmniejszenie przypadków samowoli budowlanych. Lepiej jest przejść procedurę formalnoprawną i uzyskać odpowiednie pozwolenia, niż ponosić konsekwencje w postaci wysokich kosztów legalizacji lub ewentualnej rozbiórki. Opłatę należy uiścić w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia na rachunek bankowy właściwego urzędu wojewódzkiego lub w kasie tego urzędu. Nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej skutkuje wydaniem nakazu rozbiórki dobudowanej części. Po spełnieniu wszystkich warunków zostanie wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego z obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi