Jakie formalności przy rozbiórce


Planuję rozbiórkę murowanego budynku gospodarczego. Ma on wymiary 6,5 x 4,8 m i wysokość 2,6 m. Znajduje się w odległości 2 m od granicy z działką sąsiada. Czy aby być w zgodzie z prawem budowlanym, muszę uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Rozbiórka budynku gospodarczego o przedstawionych parametrach i takim usytuowaniu na działce wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu). Co prawda zgodnie z zasadą zawartą w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego, jednakże art. 31 określa ustawowe wyłączenia od tego obowiązku. I tak zgodnie z tym przepisem pozwolenia nie wymaga rozbiórka:- budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (jednak rozbiórka obiektów spełniających takie warunki wymaga zgłoszenia);- obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (w celu rozbiórki takich obiektów nie trzeba dokonywać zgłoszenia).Opisywany budynek gospodarczy spełnia – zakładając, że nie jest wpisany do rejestru zabytków ani objęty ochroną konserwatorską – wymagania określone w punkcie pierwszym art. 31 i dlatego przed jego rozbiórką inwestor jest zobowiązany dokonać zgłoszenia. Należy podkreślić, że gdyby budynek gospodarczy miał powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 25 m², zgłoszenie rozbiórki nie byłoby potrzebne. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymaga pozwolenia. W zgłoszeniu zamiaru rozbiórki należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, a do prowadzenia prac można przystąpić po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, tyle bowiem czasu ma starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Brak sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczny ze zgodą na rozpoczęcie i prowadzenie robót rozbiórkowych (zasada milczącej zgody). Zgłoszenie ma dwuletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza jego wygaśnięcie. Inwestor nie musi zawiadamiać organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia rozbiórki, na które jest wymagane zgłoszenie. Nie jest konieczne również powoływanie kierownika rozbiórki (zawiadomienie oraz zapewnienie kierownictwa rozbiórki jest obowiązkowe, jeżeli roboty mają być prowadzone na podstawie pozwolenia na rozbiórkę). Prawo budowlane nie przewiduje obowiązku informowania nadzoru budowlanego o zakończeniu rozbiórki obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi