Kara za samowolne użytkowanie.


W 1996 r. wybudowałem samowolnie budynek mieszkalny, w którym mieszkam już od dziesięciu lat. Dowiedziałem się, że mogę tę samowolę zalegalizować do końca roku bez opłat. Złożyłem wymagane dokumenty, a wtedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu kontroli stwierdził, że użytkuję dom samowolnie i nałożył karę w wysokości 10 tys. zł. Czy słusznie, przecież legalizacja miała być bez opłat?
Opłaty legalizacyjne i kary za samowolne przystąpienie do użytkowania to dwie różne sprawy. Mogą one być nakładane niezależnie od siebie, jeśli zostały spełnione warunki do ich zastosowania. Na temat legalizacji samowoli i ponoszenia opłat legalizacyjnych pisaliśmy szczegółowo w „Muratorze” 9/07. O ile konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej zależy od czasu, w którym zakończono budowę, o tyle kara za samowolne przystąpienie do użytkowania obiektu grozi zawsze, niezależnie od czasu wybudowania obiektu lub przystąpienia do jego użytkowania. Zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli było wymagane) właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s) podwyższonej 10-krotnie (obecnie stawka podstawowa wynosi 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu (w). Można to zilustrować następującym wzorem: 500 zł x 10 x k x w. Przepis o nakładaniu tych kar wszedł w życie 31 maja 2004 r., z tym że w stosunku do obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed tą datą, zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2005 r. Regulacja ta była przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 15 stycznia 2007 r. (sygn. P 19/06 OTK-A 2007/1/2) orzekł, iż art. 57 ust. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zakresie, w jakim stanowi podstawę nałożenia przez organ nadzoru budowlanego na inwestorów kary pieniężnej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jest zgodny z art. 10 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Dopuszczalność stosowania kar pieniężnych jako reakcji na naruszenie ustawowych obowiązków co do zasady nie budzi więc wątpliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nie badał jednak przepisów wprowadzających tę regulację, określających, kiedy wchodzą one w życie. A tu rodzi się poważny problem. Otóż przepisy obecnie obowiązującego Prawa budowlanego nie zawierają – tak jak w przypadku legalizacji samowoli – wyłączenia stosowania przepisów o karach za samowolne przystąpienie do użytkowania w stosunku do obiektów, których budowę zakończono przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 1 stycznia 1995 r., lub do użytkowania których przystąpiono przed tą datą. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2005 r. przepis o karach za samowolne przystąpienie do użytkowania powinien być bezwzględnie stosowany wobec wszelkich obiektów budowlanych, niezależnie od czasu zakończenia budowy lub przystąpienia do ich użytkowania. Taka wykładnia, choć uprawniona, nie daje się pogodzić z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi, w tym z zasadą, iż prawo nie może działać wstecz. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie przypominał treść zasady lex retro non agit jako jednej z fundamentalnych zasad polskiego porządku prawnego. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada ta wymaga, by nie stanowić norm prawnych znajdujących zastosowanie do stosunków i sytuacji prawnych, które istniały przed wejściem w życie tych norm. Dlatego przepisy przejściowe wprowadzające sztywną datę, od której można stosować omawiane kary, w razie ich zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego mogłyby zostć uznane za niezgodne z Konstytucją. Na razie jednak obowiązują i są stosowane przez organy nadzoru budowlanego.

Podstawa prawna:- ustawa z 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Kara za nielegalne użytkowanie:- domu jednorodzinnego - 10 000 zł (500 x 10 x 2 x 1);
- domu letniskowego – 5000 zł (500 x 10 x 1 x 1);
- budynku gospodarczego o powierzchni powyżej 25 m² 5000 zł (j.w.);
- garażu do dwóch stanowisk włącznie – 5000 zł (j.w.).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi