Kiedy sprzedasz dom bez podatku. Poradnik


Jeśli nie minęło pięć lat od roku nabycia.

Wysokość podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zależy od tego, czy została ona nabyta (kupiona, odziedziczona, otrzymana w darowiźnie) przed 1 stycznia 2007 r., czy po 31 grudnia 2006 r. Z początkiem 2007 r. weszły bowiem w życie nowe przepisy. Jednak na mocy przepisu przejściowego do przychodu (dochodu) ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed tą datą stosuje się zasady określone w ustawie o PIT w brzmieniu poprzednio obowiązującym.

Nabycie przed 1.01.07
Sprzedaż nieruchomości nabytej przed tą datą pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku naliczanego od przychodu z odpłatnego zbycia, czyli ceny określonej w umowie pomniejszonej o faktycznie poniesione przez zbywcę koszty odpłatnego zbycia (opłatę notarialną i sądową, koszty pośrednika w obrocie nieruchomościami, wycenę rzeczoznawcy, opłatę planistyczną). Cena powinna odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości. Podatek wynosi 10% przychodu i trzeba go zapłacić w ciągu 14 dni od sprzedaży.
Podatku nie zapłacimy, jeśli:
- sprzedamy nieruchomość po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyliśmy lub wybudowaliśmy (w razie sprzedaży domu z działką liczy się data kupna działki);
- sprzedawaną nieruchomość otrzymaliśmy w spadku bądź darowiźnie;
- uzyskane pieniądze w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży przeznaczymy na cele mieszkaniowe: kupno domu, mieszkania, gruntu przeznaczonego pod budowę domu albo prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu (w tym również z rozpoczętą budową domu), na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego domu, jego części lub mieszkania, na rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku (jego części), mieszkania albo pomieszczenia niemieszkalnego. Z podatku zwalnia również przeznaczenie pieniędzy na spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej (zaciągniętych na wyżej wymienione cele) wraz z odsetkami, ale też trzeba je wydać w ciągu dwóch lat.

Nabycie po 31.12.06

Nabycie Zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r., zasadami opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatek płaci się od dochodu, którym jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia (uzyskana cena minus koszty transakcji) a udokumentowanymi kosztami nabycia (zapłacona cena) lub wybudowania nieruchomości powiększonymi o udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość. Koszty nabycia i wybudowania są z urzędu waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami GUS. Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze spadku albo darowizny, przychód pomniejszamy o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn przypadającego od tej nieruchomości i o udokumentowane nakłady zwiększające jej wartość. Podatek wynosi 19% dochodu i trzeba go zapłacić w dniu złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok, w którym sprzedaliśmy nieruchomość (choć dochodu ze sprzedaży nie wykazujemy w tym zeznaniu).

Podatku nie zapłacimy, jeśli:
- sprzedamy nieruchomość po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyliśmy lub wybudowaliśmy;
- byliśmy zameldowani w sprzedanym lokum na stałe, nie krócej niż przez 12 miesięcy przed datą zbycia.
Uwaga! Ulga meldunkowa dotyczy wyłącznie budynków i lokali, a nie obejmuje gruntów z nimi związanych.
Niestety, nie ma żadnego zwolnienia dla zbycia niezabudowanych gruntów lub budynku (lokalu) w stanie surowym nabytych po 31 grudnia 2006 r. Żeby nie zapłacić podatku, z ich sprzedażą trzeba odczekać minimum pięć lat.
Podstawa prawna:
ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588)

Co z tym meldunkiem?
Do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości wystarczy, że od dnia zameldowania na stałe do sprzedaży upłynie 12 miesięcy, nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik przez cały ten czas był właścicielem nieruchomości, czy na przykład tylko ją wynajmował. Żaden przepis ustawy podatkowej nie wymaga bowiem, żeby podatnik dysponował prawem własności w okresie 12 miesięcy przed sprzedażą. Jeśli tylko jeden z małżonków był zameldowany przez 12 miesięcy przed zbyciem nieruchomości, ze zwolnienia może skorzystać tylko on proporcjonalnie do części przychodu, która na niego przypada (por. wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1387/07).

Pamiętaj o oświadczeniu!
Osoby, które mają zamiar zainwestować otrzymane ze sprzedaży pieniądze w następne lokum i przysługuje im z tego tytułu zwolnienie podatkowe, powinny poinformować o tym urząd skarbowy w ciągu 14 dni od sprzedaży. Przeoczenie tego terminu nie powoduje jednak utraty prawa do zwolnienia. Osoby, które były zameldowane w sprzedawanym lokum przez 12 miesięcy i chcą skorzystać z ulgi meldunkowej, muszą złożyć stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od zbycia. W przeciwnym razie utracą prawo do zwolnienia.

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi