Kredyty i dotacje na inwestycje proekologiczne.


Obniżenie kosztu eksploatacji domu idzie w parze ze zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i ziemi.

Jeśli chcemy płacić mniej za ogrzewanie czy wywóz nieczystości, powinniśmy rozejrzeć się za takim źródłem finansowania niezbędnych ku temu inwestycji, które pozwoli obniżyć ich koszt.

Kredyt na termomodernizację z premiąTermomodernizację domu jednorodzinnego można wykonać za pieniądze z kredytu i otrzymać z budżetu państwa po zakończeniu inwestycji premię – 1/4 kwoty kredytu. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków.
Na jakie cele. Kredyt musi być przeznaczony na ulepszenia, w wyniku których zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię zużywaną na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej. Mogą to być takie inwestycje, jak: modernizacja systemu ogrzewania, docieplenie dachu, podłogi i ścian zewnętrznych lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Muszą one przynieść zmniejszenie rocznego zużycia energii o co najmniej:
 - 10% – gdy modernizuje się jedynie system grzewczy;
 - 15% – gdy w budynku zmodernizowano w latach 1985-2001 system ogrzewania, a teraz dokonuje się nowych ulepszeń;
 - 25% – w pozostałych wypadkach (kompleksowa termomodernizacja).
Kredytem może być również finansowana zamiana źródeł energii z konwencjonalnych
na niekonwencjonalne,
w tym odnawialne (na przykład zamiana kotła gazowego na pompę ciepła). Warunki udzielenia i spłaty. Kredyt na termomodernizację domu nie może przekroczyć 80% kosztów tego przedsięwzięcia, a okres spłaty nie może być dłuższy niż dziesięć lat. Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć wniosek o premię termomodernizacyjną (formularz otrzymamy w banku, w którym staramy się o kredyt) i audyt energetyczny (patrz ramka obok). Po zawarciu wstępnej umowy kredytowej bank przesyła te dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza państwowym Funduszem Termomodernizacji. BGK w ciągu maksymalnie 30 dni dokonuje weryfikacji audytu i sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki przyznania premii termomodernizacyjnej. Jeśli tak, zawiadamia inwestora i bank kredytujący o wysokości przyznanej premii. W tym momencie następuje wypłata kredytu, przy czym jest z niego potrącana prowizja dla BGK w wysokości 0,6% premii.
Kredyt na termomodernizację spłaca się jak każdy inny kredyt komercyjny, czyli w pełnych ratach kapitałowo-odsetkowych. Spłata powinna jednak mieć pokrycie w uzyskanych oszczędnościach kosztów energii, co oznacza, że miesięczna rata nie może być wyższa niż 1/12 kwoty rocznych oszczędności na ogrzewaniu uzyskanych w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji. Na wniosek inwestora, który chciałby szybciej spłacić kredyt, bank może ustalić wyższe raty. Część kredytobiorców korzysta z tej możliwości, choć może się to wiązać z opłatą za wcześniejszą spłatę zadłużenia. Banki dopuszczają również karencję w spłacie kapitału, czyli odsunięcie rozpoczęcia spłaty kwoty kredytu. Do czasu zakończenia inwestycji na bieżąco są spłacane tylko odsetki. W grudniu 2006 r. oprocentowanie kredytu z premią termomodernizacyjną wynosiło na przykład w BISE od 6,68% (WIBOR 3 M plus od 2,5 p.p. marży), a w BOŚ od 6,13% (WIBOR 1 M plus od 2 p.p. marży).
W których bankach. O kredyt z premią można się ubiegać w kilkunastu bankach (najwięcej udzieliły dotąd BOŚ, BISE, PKO BP, BZ WBK, NORDEA). Ich lista jest dostępna w Internecie na stronie www.bgk.pl. Każdy z tych banków podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zgodnie z własnymi procedurami. Na wstępie sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy. Wymagane jest również zabezpieczenie kredytu (hipoteka na nieruchomości, poręczenie, blokada lokaty terminowej, zastaw na wkładach oszczędnościowych, zastaw na majątku, zastaw rejestrowy na pojazdach, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub weksel in blanco kredytobiorcy z klauzulą bez protestu). Za udzielenie kredytu banki pobierają prowizję od 0,5 do 4%.
Kiedy premia. BGK przekazuje do banku kredytującego premię termomodernizacyjną w wysokości 25% wykorzystanego kredytu w ciągu siedmiu dni od otrzymania z tego banku zawiadomienia, że inwestycja została wykonana:
 - zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym (musi to być odpowiednio poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru budowlanego);
 - w terminie określonym w umowie kredytowej.
Premia jest zaliczana przez bank kredytujący na poczet spłaty kredytu wykorzystanego przez inwestora.

Kredyty o obniżonym oprocentowaniu
Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów proekologicznych we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Mogą być przeznaczone między innymi na:
 - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - kompleksowe i cząstkowe inwestycje termomodernizacyjne budynku (przyznanie takiego kredytu nie musi być uzależnione od uzyskania określonego efektu energetycznego);
 - zakup i instalację kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła;
 - usuwanie i wymianę materiałów azbestowych.
Oferta kredytów we współpracy z WFOŚiGW jest zróżnicowana terytorialnie pod względem przedmiotu kredytowania. Na przykład w województwie podkarpackim wspiera się termomodernizację budynków i usuwanie azbestu, a w warmińsko-mazurskim również budowę oczyszczalni przydomowych.
Atrakcyjność tych kredytów polega głównie na niskim oprocentowaniu – od 0,3 do 0,85 stopy redyskonta weksli w zależności od województwa (na początku grudnia s.r.w. wynosiła 4,25%).
Pozostałe warunki kredytowania są też różne: maksymalna kwota kredytu może w niektórych województwach wynieść nawet 100% kosztu przedsięwzięcia, w innych tylko 70%, maksymalny okres realizacji zadania – od 6 do 18 miesięcy, a czas spłaty kredytu – od trzech do dziesięciu lat. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 1 do 2%.
Ponadto w BOŚ można uzyskać kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska (systemy ociepleń, okna termoizolacyjne, kotły gazowe i olejowe o wysokiej sprawności, pompy ciepła, zawory termostatyczne itp.) o obniżonym oprocentowaniu – nawet od 1% w skali roku. Warunkiem jest zakup urządzeń lub montaż zamówiony w firmie, która zawarła stosowne porozumienie z tym bankiem. Kredyt może pokryć do 100% kosztu zakupu i montażu, a okres kredytowania może wynieść do pięciu lat.

Dotacje z gminy
Warto spytać w swojej gminie, czy udziela dotacji lub pożyczek z gminnego (miejskiego) funduszu ochrony środowiska na inwestycje proekologiczne. Warunki i zasady takiej pomocy są ustalane odrębnie w poszczególnych lokalnych funduszach. Dotacja zwykle wynosi od 1000 do 2500 zł (nie więcej jednak niż 50% poniesionych kosztów), gminy dofinansowują likwidację szamba i budowę w zamian przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianę sposobu ogrzewania (likwidację pieca węglowego) oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (na przykład wymianę pokrycia dachowego). Dotacja na ogół wypłacana jest po zakończeniu inwestycji.

Formalności prawne dla inwestycji proekologicznych

 - Termomodernizacja.
Większość tych prac trzeba uzgodnić w starostwie powiatowym. Zgłoszenia wymagają: ocieplenie ścian zewnętrznych (jeśli budynek jest nie wyższy niż 12 m), docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji grzewczej i ciepłej wody, montaż na budynku urządzeń (kolektorów słonecznych) o wysokości ponad 3 m. Pozwolenia na budowę wymagają zaś remont lub wymiana instalacji gazowych (na gaz z sieci) oraz wszelkie ingerencje w elementy konstrukcyjne budynku.
Uwaga! Żeby dostać premię termomodernizacyjną, trzeba zawsze zamówić wykonanie projektu budowlanego zgodnego z zaleceniami audytu – bez względu na zakres inwestycji.
 - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli jej wydajność nie przekracza 7,5 m³ na dobę (w domu jednorodzinnym wynosi około 1,5 m³ na dobę), wystarczy zgłoszenie w starostwie powiatowym. Trzeba się jednak upewnić, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w ogóle dopuszcza budowę takiej oczyszczalni. Jeśli planu nie ma, decydująca będzie decyzja o warunkach zabudowy.
 - Usunięcie pokrycia dachowego zawierającego azbest. To przedsięwzięcie wymaga więcej zachodu. Trzeba dokonać zgłoszenia planowanych robót w starostwie, ale przede wszystkim konieczne jest zawarcie umowy z koncesjonowaną firmą (listę firm, które mają zgodę na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajdziemy w wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego) i przekazanie jej dokumentu identyfikującego azbest (sporządzonego przez właściciela domu lub laboratorium). Szczegółowo o usuwaniu azbestu pisaliśmy w „Muratorach” 3-11/2006 w ramach Akcji Specjalnej Wydawnictwa MURATOR „Dom bez azbestu”.

Co w audycie energetycznym?
Audyt trzeba dołączyć do wniosku o kredyt na termomodernizację domu. Opracowanie to określa zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji i wskazuje rozwiązanie optymalne. W audycie trzeba też wykazać, że planowana inwestycja będzie opłacalna, czyli że kredyt pomniejszony o premię termomodernizacyjną da się spłacić z kwot zaoszczędzonych na ogrzewaniu maksymalnie w ciągu dziesięciu lat. Audyt musi być wykonany zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra infrastruktury z 15 stycznia 2002 r. Teoretycznie można go wykonać samemu, ale w praktyce trzeba to zlecić specjaliście – audytorowi z certyfikatem (audyt będzie weryfikowany). Koszt audytu domu jednorodzinnego wyniesie około 1500 zł. Listę audytorów można otrzymać w bankach udzielających kredytów termomodernizacyjnych
Ile można zaoszczędzić na termomodernizacji?

Przykład.
W budynku wolno stojącym o powierzchni użytkowej 249 m², dwukondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym i nieogrzewaną piwnicą (wybudowanym w 1982 r.) wykonano następujące prace:
 - ocieplono strop poddasza, ściany zewnętrzne i strop nad piwnicą;
 - wymieniono kocioł węglowy na gazowy, zainstalowano pompę obiegową i zawory termostatyczne.
W wyniku termomodernizacji roczny koszt ogrzewania obniżył się o 6000 zł. Prace te kosztowały natomiast (łącznie z audytem i projektem) 35 000 zł, z czego 7000 zł to środki własne, a na resztę inwestor zaciągnął kredyt – 28 000 zł na dziesięć lat. Po zakończeniu prac uzyskał premię termomodernizacyjną w wysokości 7000 zł, a więc do spłaty pozostało mu 21 000 zł. Jeśli przyjmiemy stałe oprocentowanie kredytu 7%, raty miesięczne wyniosą 244 zł. Nawet w czasie spłaty kredytu w kieszeni inwestora pozostanie więc 3000 zł rocznie wydawanych dotąd na ogrzewanie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi