Niepotrzebny rów na działce


Zamierzam zacząć budowę domu, ale mam pewien problem. Przez moją nieruchomość przebiega rów, który kończy się na sąsiedniej niezagospodarowanej działce. Czy mogę go zasypać?

Rów jest pozostałością urządzeń melioracyjnych, które zgodnie z przepisami Prawa wodnego powinny służyć regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Są one zatem związane z funkcją rolną terenu. Skoro przeznaczenie terenu uległo zmianie, to nie ma uzasadnienia dla utrzymywania takich urządzeń na działce budowlanej. Właściciel może więc podjąć działania zmierzające do ich usunięcia:
- przede wszystkim należy sprawdzić, czy urządzenie to jest umieszczone w ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa. Jest ona udostępniana do wglądu nieodpłatnie;
- jeśli urządzenie jest zamieszczone w ewidencji, trzeba złożyć wniosek o jego wykreślenie, załączając decyzję o warunkach zabudowy lub wskazując na ustalenia obowiązującego planu miejscowego. Uprawniony organ wykreśla urządzenie melioracji wodnych z ewidencji na podstawie protokołu wskazującego, że wyłączenie jest technicznie uzasadnione;
- potem można już zasypać rów w ramach prac ziemnych związanych z rozpoczęciem budowy. Jeśli rów nie jest ujęty w ewidencji, również można go zasypać w czasie budowy.
Trzeba jednak pamiętać, aby przy okazji niwelacji terenu nie zmienić stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej i odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, ich właściciele mogą wystąpić do gminy o nakazanie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Podstawa prawna:- art. 29 i 70 ustawy z 18 lip-ca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 grudnia 2004 r. w sprawie ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz.U. z 2005 r. nr 7, poz. 55)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi