Odlesienie działki


Planuję zakup działki, którą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaklasyfikowano jako leśną, choć dookoła niej jest zabudowa jednorodzinna i rośnie na niej tylko jedno drzewo. Właściciel utrzymuje, że to błąd, który pojawił się przy drugim wyłożeniu planu. W czasie pierwszego teren był oznaczony symbolem MU3, więc właściciel nie sprawdzał już przeznaczenia działki w drugim wyłożeniu, a wtedy właśnie pojawiła się owa pomyłka. Obecnie gmina przystąpiła do zmiany planu (na skutek wielu pism właściciela) dla małego rejonu, w obrębie którego jest działka. Urzędnicy z wydziału planowania twierdzą, że teren ten na pewno zostanie uznany za mieszkaniowy, ale trzeba półtora roku na uchwalenie planu. Czy sprawa ma szanse powodzenia i czy warto kupić taką działkę?

Działki leśne z perspektywą odlesienia mogą stanowić dobrą inwestycję, trzeba jednak pamiętać, że dopóki nie zostanie uchwalony plan miejscowy zmieniający przeznaczenie działek, dopóty mogą być zagospodarowane tylko zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, czyli na cele leśne. Nie można tam zbudować domu ani żadnego innego obiektu niezwiązanego z gospodarką leśną. Dopiero nowy plan może zmienić tę sytuację. Deklaracje urzędników trzeba traktować ostrożnie, gdyż nie ma gwarancji, że i tym razem nie dojdzie do pomyłki. Wybierając działkę, należy mieć świadomość, że przeznaczenie terenu jest ustalane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to przepis prawa miejscowego, który wiąże zarówno organy wydające decyzje w sprawach budowlanych, jak też inwestorów. Dopóki obowiązuje plan miejscowy, nie ma możliwości zagospodarowania nieruchomości w sposób niezgodny z jego ustaleniami. Dlatego zakup działki przeznaczonej w planie miejscowym na cele leśne zawsze wiąże się z ryzykiem, że przynajmniej w najbliższym czasie nie stanie się ona budowlana. Oczywiście opisane okoliczności, czyli sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i pomyłka w trakcie opracowywania obowiązującego planu, wskazują, iż zmiana przeznaczenia tego terenu jest jak najbardziej uzasadniona. Ponadto samo podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pozwala przypuszczać, że procedura zostanie doprowadzona do końca. Niestety, może to trwać od roku do nawet dwóch lat. Jeśli nabywca nieruchomości zechce poczekać, a cena działki będzie uwzględniała ryzyko co do zmiany jej przeznaczenia, być może będzie to dobra inwestycja. Niezależnie od tego warto sprawdzić, jakie są ustalenia studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Studium to akt prawny, który wiąże gminę przy uchwalaniu planu (ustalenia planu muszą być zgodne z ustaleniami studium). Jeśli więc studium przewidu-je na danym obszarze zabudowę mieszkaniowo-usługową, to gmina musi dostosować plan do tych ustaleń. (bs)
Podstawa prawna:
-ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi