Odsunięcie budynku od granicy


Czy do zmiany lokalizacji budynku, a dokładnie zwiększenia odległości od granicy działki, potrzebne są dodatkowe ustalenia urzędowe, czy może wystarczy wpis do dziennika budowy?

O tym, jakie odstępstwa (zwane istotnymi) od zatwierdzonego projektu budo-wlanego wymagają zmiany pozwolenia na budowę, mówi art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego. Jednym ze wskazanych tam istotnych odstępstw jest zmiana w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu. Art. 34 ust. 3 pkt 1 wskazuje zaś, że projekt zagospodarowania działki powinien obejmować: określenie jej granic, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni – ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Prawo budowlane nie precyzuje rozmiaru istotnego odstępstwa (lub dopuszczalnego rozmiaru nieistotnego odstępstwa) i z dosłownego brzmienia przepisu wynika, że każda zmiana dotycząca projektu zagospodarowania – między innymi zmiana lokalizacji obiektu – powinna być tak kwalifikowana. Planując zmianę usytuowania budynku lub innego obiektu budowlanego na działce, trzeba przeanalizować, czy zostaną zachowane przepisy techniczno-budowlane dotyczące odległości od granic z sąsiednią działką oraz pomiędzy tym budynkiem a budynkami znajdującymi się na działkach sąsiednich (wynikające z przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego), a także odległości tego budynku od urządzeń budowlanych (szamba, studni). Należy również sprawdzić, czy zmiana lokalizacji nie wpłynie na naturalne oświetlenie pomieszczeń, w których mają przebywać ludzie, w budynkach na sąsiednich działkach. Jeśli przez działkę przebiega sieć wodociągowa lub gazowa, trzeba upewnić się, czy nowe usytuowanie budynku nie naruszy strefy ochronnej tej sieci. Prawo budowlane stwierdza, że to projektant dokonuje kwalifikacji, czy odstąpienie jest istotne, czy też nie. Jeśli projektant lub inwestor ma wątpliwości co do interpretacji planowanego odstąpienia, najwłaściwszym wyjściem jest zasięgnięcie informacji w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydaje decyzje o zmianie pozwolenia na budowę (u starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Jest taka możliwość, że organ ten niewielkie przesunięcie budynku, które nie naruszy przepisów techniczno-budowlanych, w celu ułatwienia procedury zakwalifikuje jako nieistotne odstąpienie. W takiej sytuacji projektant byłby obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (w formie rysunku i opisu) dotyczące tego odstąpienia. Inną sprawą jest, że rozmiar zmiany lokalizacji może być różnie interpretowany przez różne urzędy, zwłaszcza że generalnie z brzmienia przepisów obowiązującego Prawa budowlanego wynika, że każde odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wchodzące w zakres projektu zagospodarowania działki jest kwalifikowane jako istotne, a tym samym wymaga złożenia przez inwestora wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Wykonywanie robót budowlanych z istotnymi odstępstwami od projektu bez uprzedniego uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną w części dotyczącej tych odstępstw. W takich przypadkach organ nadzoru budowlanego przeprowadzi postępowanie naprawczo-legalizujące na podstawie art. 50-51 Prawa budowlanego i nakaże inwestorowi przedstawienie projektu budowlanego zamiennego, który powinien uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót, oraz w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót w celu doprowadzenia realizowanej budowy do stanu zgodnego z prawem. (ms)
Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118
z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi