Piwnica ,Izolacja obwodowa


Obecnie w piwnicach rzadko mieści się jedynie kotłownia, spiżarnia czy pralnia. Inwestorzy, którzy budują dom podpiwniczony, chętnie lokują tam siłownię, saunę, salę bilardową czy kino domowe. Dlatego w wygospodarowanych pomieszczeniach powinno być ciepło i sucho – a o to trzeba zadbać już na etapie budowy.Autor: Andrzej Szandomirski
Pomieszczenia w piwnicach mogą pełnić nie tylko funkcje gospodarcze. Wiele osób ten dodatkowy, i często niemały metraż, przeznacza na domową siłownię, piwniczkę na wino, a nawet klub bilardowy. Jedynym mankamentem pomieszczeń w przyziemiu może być brak światła dziennego
Autor: Andrzej Szandomirski

Autor: Andrzej Szandomirski


Płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego można układać na hydroizolacji wykonanej z dwóch warstw papy na lepiku
Autor: Jolanta Pietrucha
Izolację obwodową z płyt z polistyrenu ekstrudowanego wykonuje się szybko między innymi dzięki temu, że płyty są lekkie i łatwe w obróbce
Autor: DOW

Rosnące koszty zakupu działki oraz budowy domu coraz skłaniają architektów oraz inwestorów do projektowania i realizowania domów podpiwniczonych. A to dlatego, że pomieszczenia zagłębione w gruncie mogą stanowić przydatną powierzchnię użytkową. Gdy mają być wykorzystane do celów mieszkalnych, trzeba pionowo izolować termicznie ich ściany zewnętrzne, by ograniczyć straty ciepła i ewentualne niekorzystne zjawiska mogące się pojawić w wyniku pracy tej przegrody w tak ekstremalnych warunkach, na przykład na skutek występowania wód gruntowych. Ten rodzaj ochrony termicznej jest nazywany izolacją obwodową i oznacza układ warstw izolacyjnych zewnętrznych ścian budynku stykających się bezpośrednio z gruntem. Izolacja obwodowa nie tylko zwiększa komfort użytkowania pomieszczeń w piwnicach, ale jest też ważna ze względów ekonomicznych. Szacunki mówią, że ściany piwnic stykające się z gruntem są odpowiedzialne za aż 20% strat ciepła w całym budynku. Izolacja obwodowa może je zminimalizować, co przekłada się na wymierne korzyści dla inwestora, ponieważ jego nakłady finansowe na ogrzanie tych pomieszczeń będą niższe. Gdy izolacja termiczna jest niedostateczna lub jej brak, temperatura przegród jest w sposób odczuwalny niższa od tej we wnętrzu pomieszczenia , co tworzy wrażenie dyskomfortu cieplnego. Oczywiście to odczucie można wyeliminować, podnosząc temperaturę w pomieszczeniu, ale oznacza to duże straty energii i kłopoty wynikające z niekorzy-stnych dla przegrody procesów cieplno-wilgotnościowych. Izolacja obwodowa ścian piwnic powinna być układana na zewnątrz izolacji przeciw-wodnej w taki sposób, by stanowiła ciągłą (bez mostków termicznych) warstwę otaczającą bryłę domu. Taki układ będzie dodatkowo chronić izolację przeciwwodną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Uwaga! Izolacja obwodowa odgrywa istotną rolę również w takiej sytuacji, gdy z gruntem stykają się ściany pomieszczeń nieogrzewanych. W przypadku zmiany funkcji takiego pomieszczenia można uzyskać korzystne parametry przegrody bez konieczności wykonywania dodatkowych prac izolacyjnych.

Zawsze potrzebne, zawsze razem
Fundamenty powinny być chronione przez dwa rodzaje izolacji – przeciwwodną i termiczną. Ta druga zabezpiecza pierwszą przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą powstać w trakcie obsypywania fundamentów żwirem lub gruntem. Gdy dojdzie do przerwania ciągłości hydroizolacji, w ściany będzie wnikać wilgoć. Naprawy tego rodzaju uszkodzeń są bardzo kosztowne i czasochłonne, dlatego najlepiej już w fazie projektowania piwnic zaplanować nie tylko ich pełną hydroizolację, ale także odpowiednie rozwiązania ocieplenia. Praktyka pokazuje, że najkorzystniejsza jest izolacja obwodowa – nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz także z punktu widzenia fizyki budowli. Izolacja umieszczona od wewnątrz co prawda może być wykonywana po zakończeniu budowy, ale niezwykle ważne staje się jej prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. Jeśli stanie się inaczej, procesy cieplno-wilgotnościowe występujące w tej przegrodzie staną się przyczyną pojawiania się grzyba i pleśni. Wilgoć w gruncie, przed którą zabezpiecza się ściany fundamentowe, występuje w różnych postaciach, jako woda:
- podciągana kapilarnie;
-  przesiąkająca przez grunt;
-  zaskórna;
-  gruntowa.
Przyjmuje się, że parcie hydrostatyczne na ściany fundamentowe występuje na skutek działania wody zaskórnej i gruntowej, przy czym jego wielkość może być zmienna, jeśli poziom zwierciadła wody gruntowej ulega wahaniom na skutek czynników zewnętrznych.
W zależności od tego, czy ściany piwnic będą narażone na parcie hydrostatyczne, czy też nie, a także czy będą poddane działaniu mniej lub bardziej niekorzystnych warunków, stosuje się rozmaite rozwiązania obejmujące hydroizolację i izolację termiczną
Z czego izolacja obwodowa
Rola systemu izolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, że to migrująca woda, zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęściej przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji. Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych oraz gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie), materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi mieć odpowiednie właściwości, między innymi wysoką trwałość i stabilność parametrów fizyko-mechanicznych. Jednym z takich materiałów jest polistyren ekstrudowany, czyli XPS. Charakteryzują go:
- izolacyjność termiczna, która nie ulega zmianie podczas eksploatacji;
- odporność na działanie wilgoci;
- odporność na zamarzanie i rozmarzanie;
- odporność na korozję biologiczną;
- wysoka wytrzymałość mechaniczna;
- łatwość obróbki i montażu.
Te właściwości XPS zawdzięcza swojej strukturze, w której dominuje duża ilość (ponad 90%) równomiernie rozłożonych, zamkniętych komórek. Zamkniętokomórkowa struktura płyt z XPS sprawia, że materiał ten, nawet całkowicie zanurzony w wodzie, zwiększa swoją masę maksymalnie o 1%. Skoro nie wnika weń woda, nie szkodzą mu też cykle zamrażania i rozmrażania. Struktura i matryca komórek zapewniają temu materiałowi bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu, że komórki są wypełnione powietrzem, XPS jest lekki i ma bardzo dobre własności termoizolacyjne. Do izolowania fundamentów nadają się płyty z polistyrenu o wytrzymałości na ściskanie (przy odkształceniu względnym 10%) nie mniejszej niż 300 kPa.

Układ warstw


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiPłyty przykleja się do zewnętrznych ścian fundamentów klejem przeznaczonym do styropianu lub masą używaną do wykonywania hydroizolacji
Autor: AUSTROTHERM
Płyty z XPS nadają się także do izolowania cokołów budynków, muszą mieć jednak szorstką powierzchnię, by łatwo było je pokryć tynkiem lub płytkami klinkierowymi
Autor: Jolanta Pietrucha

Izolacja ścian piwnic w warunkach normalnej wilgotności gruntu

Powierzchnia ściany powinna być odpowiednio przygotowana, czyli równa. Jeżeli taka nie jest, należy ułożyć na niej tynk cementowy. Hydroizolację fundamentów lekką lub średnią pod izolację obwodową wykonuje się z materiałów pochodzenia bitumicznego bez rozpuszczalników lub z mineralnej wyprawy izolacyjnej. Obecnie najczęściej używa się do tego celu mas bitumicznych, gdyż są trwalsze i łatwiej się je układa niż izolacje arkuszowe (na przykład papy). Spośród nich częściej wybierane są masy dwukomponentowe, które wiążą szybciej niż jednokomponentowe, co pozwala na wcześniejsze zakończenie prac przy izolacji tej przegrody. Płyty z XPS można ciąć standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem). Płyty przykleja się do zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej plackami (średnicy około 10 cm) bezrozpuszczalnikowego kleju do styropianu lub masy stosowanej do hydroizolacji. Montaż rozpoczyna się od ław fundamentowych do wysokości mniej więcej 0,5 m ponad poziomem przylegającego gruntu, gdzie w części cokołowej stosuje się płyty o szorstkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie płyt w narożnikach budynku. Ich łatwa obróbka pozwala na dowolne kształtowanie termoizolacji. Możliwość podnoszenia się płyt pod wpływem parcia gruntu na styku ścian fundamentowych z ławą eliminuje się przez ukosowanie tylnej krawędzi płyt. Koniecznie należy zapewnić ciągłość termoizolacji w miejscu oparcia stropu nad piwnicą, aby nie powstał tu mostek termiczny oraz po to, by wyeliminować zjawisko przemarzania w okolicy oparcia płyty stropowej na ścianach zewnętrznych budynku. Najlepiej, jeśli termoizolacja części podziemnych budynku łączy się z ociepleniem ścian zewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Nie należy montować płyt termoizolacji mechanicznie, gdyż dochodzi wtedy do uszkodzenia powłoki hydroizolacyjnej.

Ochrona przed wodą


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Izolowanie ścian piwnic, jeżeli występuje woda gruntowa pod ciśnieniem
Gdy budynek posadowiony jest na gruntach o dużym zawilgoceniu lub poniżej zwierciadła wód gruntowych, wymagane są specjalne zabezpieczenia. Izolacja obwodowa musi przenieść dodatkowe naprężenia wywołane ciśnieniem wody. Jako hydroizolację stosuje się wtedy tak zwaną izolację ciężką. Układanie jej polega na wykonaniu szczelnej wanny, której ściany muszą sięgać na wysokość minimum 30 cm ponad przewidywany poziom gruntu. Izolację ciężką stosuje się również tam, gdzie występuje zmienny poziom wód gruntowych w stosunku do projektowanego poziomu podłogi piwnicy. Hydroizolację stanowią najczęściej płynne materiały bitumiczne o różnej konsystencji, układane warstwowo, zbrojone siatką z włókna szklanego oraz cała gama materiałów rolowych – na przykład papa, folia. Warstwa izolacji przeciwwodnej ścian piwnic oraz połączenia z hydroizolacją poziomą muszą być zaprojektowane i wykonane tak, żeby wytrzymywały naprężenia wywołane ciśnieniem wody. Stosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego jest szczególnie wygodne na przegrodach położonych poniżej poziomu terenu i wykonanych ze szczelnego betonu. Płyty izolacji obwodowej są używane jako szalunek tracony dla płyty fundamentowej i ścian piwnic lub instalowane na przegrodach pionowych po ich wykonaniu. To ostatnie rozwiązanie stosuje się, jeśli tylko płyta fundamentowa jest wykonywana ze szczelnego betonu, a na ścianach umieszczana jest izolacja przeciwwodna zabezpieczająca przed wodą pod ciśnieniem. Jeżeli wymaga tego funkcja pomieszczenia, na wewnętrznej stronie ściany żelbetowej ze szczelnego betonu powinna być zainstalowana bariera paroszczelna. Płyty z XPS można stosować w miejscach występowania bardzo dużych naprężeń ściskających wynikających z parcia gruntu na powierzchnię ściany, przy czym należy je przykleić na całej powierzchni i zabezpieczyć przed przesuwaniem się do momentu zasypania wykopu. Pozostałe zasady montażu płyt są takie same jak dla izolacji obwodowej w gruncie bez parcia hydrostatycznego.

Ochrona cokołu
Cokół to najniższy nadziemny element budynku wysunięty lub cofnięty poza lico wyższych partii ścian. Oprócz znaczenia typowo architektonicznego pełni on funkcję ochronną ścian zewnętrznych w tej części budynku. Ściany zewnętrzne w pasie położonym bezpośrednio nad przylegającym gruntem narażone są na szczególnie silne działanie opadów atmosferycznych, wody gruntowej (podciąganie kapilarne), wody rozbryzgowej, zalegającego śniegu i wahania temperatury. Cokół jest także bardzo zagrożony uszkodzeniami mechanicznymi. Najmniejsza dopuszczalna wysokość cokołu uwarunkowana jest wysokością rozpryskiwania się wody deszczowej od opaski wokół budynku. Wynosi ona:
- przy opasce żwirowej – minimum 30 cm;
- przy opasce z płyt betonowych lub kostki – minimum 50 cm. Izolacja ścian fundamentowych w obrębie cokołu powinna stanowić przedłużenie izolacji ścian parteru. Należy dokładnie zaprojektować i wykonać połączenie termoizolacji cokołu z termoizolacją ścian parteru oraz izolacją obwodową. Szczególnie niekorzystny jest brak izolacji termicznej węzła konstrukcyjnego występującego w tej strefie, czyli połączenia ściany zewnętrznej ze stropem. Do wykonania termoizolacji cokołu również należy użyć płyt z XPS. Trzeba jednak wybrać takie, które mają szorstką powierzchnię zewnętrzną. Będzie do niej dobrze przylegać tynk lub okładzina cokołu.

Połączenia z cokołem


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek SternickiAutor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Montaż bez błędów
Bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny na zimno należy nakładać w sposób umożliwiający przyklejenie płyt XPS do ściany. Najczęściej wybierana jest metoda na placki, rzadziej na tak zwany grzebień (całą powierzchnię płyty pokrywa się klejem i przeciąga po nim pacą grzebieniową). Płytę izolacyjną z XPS dociska się następnie do powierzchni ścian piwnicy „na mokro”. Płyty muszą opierać się na stabilnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu). Ponadto należy uważać, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji przeciwwodnej podczas montowania płyt izolacyjnych.

Gdy klej jest jeszcze mokry, płyty dociska się do ściany. Układanie rozpoczyna się od dołu, a płyty powinny się opierać na stabilnej podstawie – na przykład odsadzce fundamentu
Autor: BASF

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi