Podatek od czynności cywilnoprawnych.


Można nie zapłacić podatku od pożyczki między członkami najbliższej rodziny, jeśli spełni się określone warunki. Nieujawnienie pożyczki grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Podlegają mu obecnie między inymi:
-umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych;
-umowy pożyczki;
-umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy;
-umowy dożywocia;
-umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat;
-ustanowienie hipoteki;
-ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności;
-zmiany umów wymienionych wyżej, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
-orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują takie same skutki
prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej.
Przedmiotem opodatkowania nie są już małżeńskie umowy majątkowe oraz umowy ustanowienia odpłatnej renty.
Zapłaci ten, kto dostał lub nabył
Bardzo istotną zmianą jest zniesienie solidarnej odpowiedzialności za PCC. Przez wiele lat przepisy przewidywały właśnie solidarną odpowiedzialność, choć zwyczajowo podatek ten płacił nabywca (jeśli jednak nie zapłacił podatku, choć tak umówiły się strony umowy, urząd skarbowy mógł żądać zapłaty od obu stron).
Obecnie podatnikiem jest wyłącznie:
-przy umowie sprzedaży – kupujący;
-przy umowie zamiany – strony czynności (w tym wypadku pozostawiono solidarną odpowiedzialność);
-przy umowie darowizny – obdarowany;
-przy umowie dożywocia – nabywca;
-przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – nabywający rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
-przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – użytkownik lub nabywający prawo służebności;
-przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – biorący pożyczkę lub przechowujący;
-przy ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki.
Liczy się wartość rynkowa
Zmieniły się przepisy dotyczące określania wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilno-
prawnej. Począwszy od 1 stycznia 2007 r. zrezygnowano z odniesienia do przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości na rzecz przeciętnych cen stosowanych w obrocie, z uwzględnieniem między innymi miejsca położenia przedmiotu transakcji. Wcześniej należało porównać wszystkie podobne transakcje z danej miejscowości. Teraz bierze się pod uwagę ceny z obszaru mniejszego niż miejscowość, czyli na przykład dzielnicy, kwadratu ulic itp. Zmieniła się też nieco procedura określania wartości rynkowej w razie sporu z organem podatkowym.
Dotychczas z przepisu wynikało, że organ, kwestionując wartość podaną przez podatników, mógł dokonać jej określenia na podstawie opinii biegłego. Od 1 stycznia dodano zwrot: „lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy”, co umożliwia w postępowaniu podatkowym powoływanie się na wycenę rzeczoznawcy sporządzoną na zlecenie podatnika w chwili podejmowania decyzji o zakupie.


Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

Pożyczki rodzinne
W najbliższej rodzinie. Bardzo istotne są zmiany przepisów dotyczące opodatkowania umów pożyczek zawieranych w najbliższej rodzinie. Tak jak i wcześniej – te udzielane w I grupie podatkowej w kwocie wolnej od podatku spadkowego, to jest do 9637 zł (kwota ta jest liczona
w okresach pięcioletnich, zawsze pięć lat wstecz od końca roku ostatniej pożyczki), są zwolnione od PCC.
Od 1 stycznia 2007 r. mamy dodatkowe całkowite zwolnienie od podatku obejmujące pożyczki zawarte między:
-małżonkami;
-zstępnymi i wstępnymi;
-pasierbem, ojczymem i macochą;
-rodzeństwem.
Ze zwolnienia tego są zatem wyłączone pożyczki zawierane między teściami, synowymi i Zięciami (te osoby mogą nadal korzystać ze zwolnienia ograniczonego kwotą wolną).
Dla uzyskania nowego zwolnienia dla pożyczki przekraczającej kwotę niepodlegającą opodatkowaniu (na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn) biorący pożyczkę musi dotrzymać dwóch warunków:
-złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki;
-udokumentować otrzymanie pieniędzy na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Uwaga! Stawka podatku od pożyczki wyniesie 20%, jeżeli podatnik powoła się przed orga-
nem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na umowę pożyczki lub ustanowienia odpłatnego użytkowania nieprawidłowego, ale biorący pożyczkę
nie udokumentował wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Dodatkowo trzeba będzie zapłacić odsetki za zwłokę.
W dalszej rodzinie. Zwolnione od podatku są pożyczki otrzymane od osób spoza najbliższej rodziny w okresie kolejnych trzech lat – do 5000 zł od jednej osoby i do 25 000 zł od kilku osób (przed zmianą przepisów było to 1000 zł w ciągu 12 miesięcy od jednej osoby). Takich pożyczek nie trzeba zatem rejestrować w urzędzie skarbowym.

Kiedy VAT, a kiedy PCC przy sprzedaży?Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się wtedy, kiedy transakcja w ogóle nie podlega VAT (jest poza działalnością gospodarczą) albo, gdy podlega VAT, ale jest od niego zwolniona.
W przypadkach zawarcia umowy sprzedaży lub zamiany, których przedmiotem jest:
-nieruchomość lub jej część;
-prawo użytkowania wieczystego;
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
-prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
-prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
-lub udział w tych prawach, – i zbywca jest podatnikiem VAT, jednak transakcja jest zwolniona od VAT – notariusz pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych. Takie sytuacje pojawiają się na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca sprzedaje budynek starszy niż pięcioletni lub grunty rolne albo kiedy spółdzielnia mieszkaniowa sprzeda mieszkanie wcześniej zasiedlone.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi