Podwyższenie poziomu terenu i mur oporowy


Sąsiad nawiózł na swoją działkę ziemi i podwyższył jej poziom tak, że jest prawie metr wyżej niż poziom mojej. W dodatku na granicy działki wybudował mur oporowy, który jego zdaniem zapobiegnie osuwaniu się ziemi i zalewaniu mojej działki. Prawdopodobnie nie miał na to żadnych pozwoleń. Czy taka inwestycja jest legalna i czy można doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego?
Mur oporowy mający być zabezpieczeniem przed zsunięciem się skarpy ziemnej jest ziemną konstrukcją wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 listopada 2006 r. sygn. II OSK 1371/05. Jeśli inwestor nie uzyskał stosownego pozwolenia, nadzór budowlany może wszcząć procedurę kontrolną, a następnie legalizacyjną. Zalegalizowanie takiego obiektu będzie możliwe, jeśli inwestor wykona odpowiednią dokumentację, wniesie opłatę legalizacyjną, a obiekt nie będzie naruszał przepisów, w tym techniczno-budowlanych. I tutaj inwestor może mieć problem. Zgodnie bowiem z § 29 rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. Jeśli zatem ukształtowanie terenu działki sąsiada będzie powodowało spływanie wód opadowych na sąsiednie działki, to nie będzie możliwości zalegalizowania takiego stanu. Niezależnie od postępowania przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego właściciel nieruchomości poszkodowany na skutek działań wpływających na zmianę stanu wód może szukać ochrony w oparciu o przepisy prawa wodnego. Art. 29 Prawa wodnego zabrania bowiem właścicielowi gruntu:
- zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej oraz kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- odprowadzać wodę oraz ścieki na grunty sąsiednie.
Jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Warunkiem wydanie takiej decyzji jest stwierdzenie szkodliwego wpływu zmiany poziomu gruntu sąsiada na przyległe działki. Kolejnym sposobem jest wystąpienie do sądu z powództwem cywilnym o zaniechanie naruszeń własności i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, jednak z uwagi na czas trwania procesów sądowych i kłopoty z egzekwowaniem wyroków taka droga jest najtrudniejsza. (bs)

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Popularne posty z tego bloga

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi